<b>Sivil Toplum Örgütleri ve Kitle İletişim Araçlarının Çevre Okuryazarlığı Bilinci Oluşturmadaki Rolü</b> / The Role of Nongovernmental Organizations and Mass Media on Creating Environmental Literacy Awareness

Authors

  • Özge Uluğ Yurttaş İstanbul Aydın Universitesi
  • Başak Şişman İstanbul Aydın Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.86

Keywords:

Tüketim toplumu, çevre okuryazarlığı, sivil toplum örgütleri, Consumer society, environmental literacy, non-governmental organizations

Abstract

Tüketim toplumunun yükselişi ile birlikte tüketimin sınırları giderek genişlemekte, mal, ürün ve hatta hizmetin ötesinde; ormanların, doğal yaşamın, suyun, havanın tüketimine kadar uzanmaktadır. Böylece, tüketim ve tüketime yönelik üretim yaklaşımı, doğal kaynaklara büyük ölçüde zarar vermektedir. Bilinçsiz tüketim bir taraftan hammadde kaynaklarını olumsuz etkilerken öte yandan da çevreye zarar vermektedir. Bu geri döndürülmesi çoğu zaman imkânsız veya çok güç olan zararlı süreç, ancak bilinçli tüketimin yaygınlaşması ile önlenebilir. Bu çalışma, sivil toplum örgütlerinin toplumsal bilinç oluşturma ve toplumu bilinçsiz tüketime karşı harekete geçirme noktalarında neler yapabileceklerini ele almaktadır. The Role of Nongovernmental Organizations and Mass Media on Creating Environmental Literacy Awareness With the rise of consumer society, the limits of consumption has been expanding and it goes up further than goods, products and services to forests, wildlife habitat, water and air consumption. Consumption and production damage to a large extent on natural resources. Unconscious consumption damages the source of raw materials and environment. This generally not to be reversed and damaging process, could be prevented only with conscious consumption is widespread. This study, points at how the non-governmental organizations could play an important role to create social awareness and to prompt society against unconscious consumption.

Author Biographies

Özge Uluğ Yurttaş, İstanbul Aydın Universitesi

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Başak Şişman, İstanbul Aydın Üniversitesi

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

References

Alemdar, Korkmaz ve Đrfan Erdoğan. (1990). Kitle Đletişim Kurumları Tutucu ve Değişimci

Yaklaşımlar, Ankara: Bilgi Yayınevi.

Baudrillard, Jean. (2012). Tüketim Toplumu, (Hazal Deliçaylı&Ferda Keskin, çev.) Đstanbul:

Ayrıntı Yayınları.

Çokadar, Hulusi vd. (2009). ‘Çevre Sorunları’ 5. Bölüm, Çevre Bilimi, (Mustafa Aydoğdu ve

Kudret Gezer, ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Dilek, Canan. (2010). ‘Çevre Bilinci’, Bölüm 7. Çevre Eğitimi, (Orçun Bozkurt, ed.) Ankara:

Pegem Akademi Yayınları.

Eagleton, Terry. (2005). Kültür Yorumları, (Özge Çelik, çev.) Đstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Erdoğan, Đrfan ve Korkmaz Alemdar. (2011). Kültür ve Đletişim, Ankara: Erk Yayınları.

Featherstone, Mike. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Mehmet Küçük, çev.)

Đstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Işık, Metin. (2007). Televizyon ve Çocuk, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.

Güngör, Nazife. (2011). Đletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Ankara: Ekinoks Yayınları.

J. Gans, Herbert. (2007). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, (Emine Onaran Đnceoğlu, çev.)

Đstanbul: Cogito.

Keskin, Melda. (2002). ‘Tüketim Toplumu ve Atıklar’, Đnsan, Çevre ve Kent, (Ferzan

Yıldırım, ed.) Đstanbul: De: Ki Yayınları.

Kışlalıoğlu, Mine ve Berkes Fikret. (1997). Çevre ve Ekoloji, Đstanbul: Remzi Kitabevi.

Köse, Hüseyin. (t.y.) Medya ve Tüketim Sosyolojisi, Ayraç Yayınları, Ankara.

Marshall, Gordon. (1999). Sosyoloji Sözlüğü (Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Çev.)

Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Odabaşı, Yavuz. (2009). Tüketim Kültürü, Yetinen Toplumdan Tükenen Topluma, Đstanbul:

Sistem Yayıncılık.

Pulter, Gönül vd. (2003). Kültür ve Modernite, Đstanbul: Türkiye Kültür Araştırmaları

Yayınları.

Sanlı, Leyla. (2005). Politik Kültür ve Toplumsal Hareketler, Đstanbul: Alan Yayıncılık.

Taşkıran, Nurdan Öncel. (2007). Medya Okuryazarlığına Giriş, Đstanbul: Beta Yayınları.

Uğur, Aydın. (1998). ‘Yeni Demokrasinin Yeni Aktörleri: STK’lar’, Merhaba Sivil Toplum,

(Taciser Ulaş, der.) Đstanbul: Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayın Dizisi.

Yıldız, Kazım vd. (2011). Çevre Bilimi ve Eğitimi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Yıldız, Şerife. (2005). Dil, Külltür Đletişim ve Medya, Ankara: Sinemis Yayınları.

Zorlu, Abdülkadir. (2006). Üretim Kapitalizminde Tüketim Kapitalizmine, Üretim ve Tüketim

Teorileri, Ankara: Glocal Yayınları.

http://www.ejer.com.tr/tr/index.php?git=22&kategori=89&makale=727 01.09.2012

http://ebk2012.marmara.edu.tr/ 01.09.2012

http://turkegitimindeksi.com/Articles.aspx?ID=707 01.09.2012

http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/success-barbie-andmattel-drop-deforestation/blog/37176/

08.2012

http://www.rtuk.org.tr/upload/UT/34.pdf, 23.09.2012

Published

2013-01-22

How to Cite

Uluğ Yurttaş, Özge, & Şişman, B. (2013). <b>Sivil Toplum Örgütleri ve Kitle İletişim Araçlarının Çevre Okuryazarlığı Bilinci Oluşturmadaki Rolü</b> / The Role of Nongovernmental Organizations and Mass Media on Creating Environmental Literacy Awareness. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 445-457. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.86

Issue

Section

Articles