The Relationship of Form-Function-Life in a Traditional Anatolian Housing

Authors

  • TEMEL SAĞLAM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v12i4.3308

Keywords:

Traditional architecture, traditional residence, traditional life, function, form

Abstract

In recent studies, it has been revealed that building art forms and especially housing formations are affected by many variables. In the architectural pattern, the form is developed by following the function, which arises from the socio-cultural need of the human being. For this reason, housing formations have emerged not only as a result of physical effects or factors, but also as a result of the suppression or manipulation of all social life factors. The traditional Anatolian house is the product of material culture accumulation formed by the determination of the life style experienced for many years. It is a reflection of the individual's personality and worldview with its material, form and equipment. The "middle space", which is the focus of all the activities of the home life in the Anatolian residence, has a reference volume; It became the main determinant of the plan by transforming into an outer courtyard in warm climates, life in temperate regions, and a tandoori house in cold climates. The rich historical culture of the geography where the house was built has also been one of the shape determinants of the formal structure. The division of the harem-salon, which is formed due to the religious sensitivity brought by the belief in privacy, is also the agent of the furnishing of the interiors of the rooms and the shaping of the room elements. The structure of Anatolian houses, which were created with the principle of the generality of a single form and a single structure, is simple and can be read from the outside. The Anatolian house is built with an architectural style that is suitable for life, nature and environmental conditions, and instead of struggling with nature, it adapts to it and participates in the life cycle of nature. The construction methods of the Anatolian house are based on the principle of convenience and the dimensions are determined on the basis of human dimensions. In Anatolian housing construction, where the direction of the facades is determined by considering even the direction of the wind, the houses face the sunrise. Anatolian residences, built with the nobility of simplicity, have captured the aesthetics on the facades with the contrast of occupancy-space, gradation and depth of projection.

This study aims to increase the recognition of traditional Anatolian residential architecture, which has emerged as a result of long historical experiences, and to create exemplary applications for future residential building designs. The study questions the function factor that determines the formation of the building elements, including the selection and planning of the place where the traditional Anatolian house will be built, and its relations with life. In addition, in the study, an answer is sought to the question of why the traditional Anatolian house is the type of building desired by the society.

References

Akın, N. (1995). Ev. TDV İslam Ansiklopedisi, ss. 507-512.

Aksoy, E. (1963). Ortamekan: Türk Sivil Mimarisinde Temel Kuruluş Prensibi. Mimarlık ve Sanat, 7/8, 39-92.

Arık, R. (1999). Türk Evi ve Yâren Geleneği. Osmanlı, 5, 545-554.

Arseven, C. E. (1983). Türk Evi. Sanat Ansiklopedisi, I, 543-557.

Atik, D., & Erdoğan, N. (2007). Geleneksel Konut Mimarlığını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: Edirne’de Şinasi Dörtok Evi. Trakya Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/1, 21-27.

Bal, H. (2008). Kent Sosyolojisi, İsparta: Fakülte Kitabevi Yayınları.

Bayburtluoğlu, Z. (1976). Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programlı Yapılarında Önyüz Düzeni, Vakıflar Dergisi, XI, 67-106.

Bektaş, C. (2001). Halk Yapı Sanatı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Bektaş, C. (2007). Türk Evi. İstanbul: Bilişim Yayınevi.

Bozkurt, N. (1995). Ev. TDV İslam Ansiklopedisi, 11, 502-507.

Büyükmıhçı, G. vd. (2015). Yeşil Çatı Çözümlerinin Tarihi Dokularda Geleneksel Çatı Örtüsü Olarak Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31/2, 163-171.

Cansever, T. (2012). İslam’da Şehir ve Mimari. İstanbul: Timaş Yayınları.

Cerasi, M. M. (2001). Osmanlı Kenti (Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi). İstanbul: İlke Yayınları.

Çaycı, A. (2017). İslam Mimarisinde Anlam ve Sembol. Konya: Palet Yayınları.

Dalkılıç, N. (2008). Geleneksel Konutlarda Kullanıcı–Mekân İlişkisi: Midyat Örneği. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13/1, 17–33.

Dönmez, E. (2006). Türkiye'deki Kültürel Kimliğin Mimariye Etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.

Düzbakar, Ö. (2008). 17. Yüzyıl Bursa Şer’iyye Sicillerine Göre Konut ve Konut Terminolojisi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/14, 87-96.

Eldem, S. H. (1954). Türk Evi Plân Tipleri. İstanbul Teknik Üniversitesi: Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Esin, N., & Özsoy, A. (1987). Küçük Konutlarda Mekân Kullanım Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Ataköy Örneği. Toplu Konutlarda Mekân Standartları Paneli Bildirileri İstanbul Yapı Endüstri Merkezi, 98-103.

Göğebakan, Y. (2015). Karakteristik Bir Değer Olan Türk Evi’nin Oluşumunu Belirleyen Unsurlar ve Bu Evlerin Genel Özellikleri. İnönü Ünivesitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 1/1, 41-55.

Gür, Ş. Ö. (2000). Doğu Karadeniz Örneğinde Konut Kültürü. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

İner, G. & Çağlarer, E. (2013). Doğal Yaşam Örüntüsü-Toprak Dam. SDU International Technologic Science, 5/2, 56-63.

Karpuz, H. (1999). Türk Evi, Osmanlı Evi. Osmanlı Ansiklopedisi, X, 450-456.

Korur, S. vd. (2006). Konutlarda Kullanıcı Gereksinmelerine Bağlı Olarak Yapılan Cephe Müdahalelerinin Fiziksel Çevre Kalitesine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 176‐190.

Köse, A. (2005). Türkiye'de Geleneksel Kırsal Konut Plânlarında Göçebe Türk İzleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7/2, 165-200.

Köşklü, Z. (2005). Eski Erzurum Evlerinde Kapı Tokmakları. Beyaz Doğu Dergisi, 3, 23-26.

Kuban, D. (1995). Türk Hayat'lı Evi. İstanbul: Mısırlı Matbaacılık.

Küçükerman, Ö. (1988). Kendi Mekânının Arayışı İçinde Türk Evi. İstanbul: Türk Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları.

Lekesiz, Ö. (1997). Sevgilinin Evi. İstanbul: Yedigece Kitapları.

Liu, K. (2004). Sustainable Building Envelope -Garden Roof Sistem Performance. NRC-CNRC, RCI Building Envelope Symposium, New Orleans, Nov 4/5, 1-14.

Mazumdar, S. & Mazumdar, S. (1994). Societal Values and Architecture: A Socio-Physical Model of Interrelationships. Journal of Architecture and Planning Research, USA Chicago: Locke Serence Publishing company.

Nasr, S. H. (2019). İslam Sanatı ve Maneviyatı. (Çev. Ahmet Demirhan). İstanbul: İnsan Yayınları.

Orhonlu, C. (1984). Osmanlı İmparatorluğu'nda Şehircilik ve Ulaşım. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Özcan, U. & Güngör, S. (2019). Geleneksel Türk Evi ile Geleneksel Japon Evi’nin Yapısal Açıdan Karşılaştırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (16 Ağustos 2019), 646-661,

Özgünaydın, L. (1976). Kapıların Dili. Türkiye Turing ve Otomobil Bülteni, 288, 16-34.

Özkan, H. (2011). Geleneksel Erzurum Evlerinde Kırlangıç Örtünün Kuruluşu ve Son Kırlangıç Örtü Ustası Sırrı Alacakanat. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 19-37.

Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall.

Sağlam, T. (2020). İslam Mimarisinin Sembolik Anlatıları Üzerine Bir Deneme, İnternational Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, 5/10, 251 279.

Sağlam, T. & Yurttaş, H. (2020). Geleneksel Erzurum Evlerinin İstatistiki Veri Analizi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Journal of Turkish Researches Institute, 67, 421 458.

Soyyanmaz, M.E. (1990). Şehirlerdeki Eski ve Yeni Yerleşim Bölgelerindeki Konutlarda Plan Tertibi ve Ailelerin Yaşam Biçimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Tekirdağ: Trakya Üniversitesi.

Suher, H. (1966). Yerleşmeler ve Özel Fonksiyon İlişkileri. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası.

Uğur, H. & Giritlioğlu, C. Geleneksel Şehirsel Dokular ve Kullanıcı Özellikleri. İTÜ Mimarlık Planlama Tasarım Dergisi, 5/1, 29-34.

Yürekli, H. & Yürekli, F. (2007). Türk Evi Gözlemler Yorumlar. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

Published

2024-01-26

How to Cite

Sağlam, T. (2024). The Relationship of Form-Function-Life in a Traditional Anatolian Housing. Journal of History Culture and Art Research, 12(4), 1-16. https://doi.org/10.7596/taksad.v12i4.3308