The Usability of Yoga in Voice Training: An Experimental Study Based on Performance

Authors

  • Ezgi Ertek Babaç MEB
  • H. Seval Köse Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  • Ummuhan Baş Aslan

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v10i3.3099

Keywords:

music, voice training, yoga, performance

Abstract

The aim of this research is to investigate whether yoga, which is an important approach in the relaxation of body and mind and one of the oldest known relaxation methods; its practices including posture, breathing and meditation, makes any difference in students’ performance in vocal education. As a method, experimental research, which is an important type of quantitive research, and a pre-test post-test control group design, which is a design of it, were used. The study group of the research consisted of 18 students (9 experiments-9 controls) determined by random assignment method among the first-grade students who took the vocal education class in the Department of Music Education of Burdur Mehmet Akif Ersoy University in the 2019-2020 academic year. The data in the study were collected through the "Individual Voice Training Performance Scale" which was developed by Ertek Babaç and Dalkıran (2019). After having yoga instructor training course by the researcher, the students in the experimental group were practiced Hatha Yoga posture, breathing and meditation practices for 1,5 hours a week for 10 weeks. It had been investigated whether there was a significant difference between the vocal performance of the students who had not started yoga practices yet and their vocal performances at the end of the yoga practices that had been in coordination with vocal training lessons for 10 weeks. The changes of the students in the control group, who did not participate in yoga practice but took part in the vocal training course only, were also measured at the end of 10 weeks. Besides, it was investigated whether there was any difference between the students of the experimental group who practiced yoga and the students of the control group who did not. In the conclusion section of the study, it was stated that yoga contributed to the performance of students in the experimental group and to all of the target behaviors that were discussed as sub-problems. In comparison between the experimental and the control groups, a significant difference was detected in all target behaviors except for the target behaviors of performing the work with correct articulation and diction and performing the work with the correct notation. It has been concluded that yoga supports the development of performance skills of the students in vocal training in overall performance.

References

Adıgüzel, B. (2005). Aktörlere yönelik ses- konuşma-vücut eğitimi ve geliştirilmiş uygulama yöntemleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Ankara.

Akarcalı, F. (2018). Piyano çalarken kullanılan tüm kasların ısıtılmasının anlık piyano performansına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

Akçalı, C. (2006). Kontrbasistlerde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve önleme yöntemleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Austin, T. K. (1982). Stress management. Journal of Orthomolecular Psychiatry, 11, 193- 197.

Aycan, K. (2005). Opera sanatına yönelik ses eğitiminde (şan) nefesin, sesin oluşumu ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baldwin, M. L. (2004). Reducing the costs of work-related musculoskeletal disorders: targeting strategies to chronic disability cases. Journal of Electromyography and Kinesiology 14 (1), 33–41. https://dx.doi.org/ 10.1016/j.jelekin.2003.09.013

Banerjie, M. (2013). New approach and possibilities of voice culture in hindustani classical music. Retrieved fromhttps://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/ 10603/7570/11/11_chapter%207.pdf

Baş, Ü. (1998). Hatha yoga ve klasik egzersiz yaklaşımının sağlıklı gençlerde postür ve fiziksel uygunluk üzerine etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baydağ, C. (2020). Ses eğitiminde repertuvar seçiminin önemi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (2), 387-398.

Bhavanani, A. B. (2014). Role of yoga in health and disease. Journal of Symptoms and Signs 3 (5).

Bilal, E. ve Bozkurt, L. (2015). Yeni başlayanlar için yoga ve meditasyon. 8. Basım. İstanbul: Okyanus Yayıncılık.

Brown, R. P. & Gerbarg, P. L. (2005). Sudarshan kriya yogic breathing in the treatment of stress, anxiety, and depression: Part II-clinical applications and guidelines. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11, 711-717.

Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. 27. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. 4. Basım. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Carman, J. E. (2011). Yoga for singing – a developmental tool for technique and performance. Oxford: Oxford University Press.

Cider-Şener, A. (2005). Doğru ve güzel konuşarak gelişen kimlik (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Ankara.

Da Costa, B. R. & Viera, E. R. (2010). Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies. American Journal of Industrial Medicine. 53 (3), 285–323. https://dx.doi.org/ 10.1002/ajim.20750

Cüceoğlu, G. (2008). Flüt çalışmasından kaynaklanan bedensel sorunlar çerçevesinde geliştirilmiş bir “flüt ısınma programı” (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çabuk, L. J. D. (2014). Güzellik-gençlik yüz yogası. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Çölok, A. A. (2005). Ses, nefes, konuşma ve beden ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Ankara.

Davran, Y. (1997). Şarkı söyleme sanatının öyküsü. Ankara: Önder Matbaacılık.

Duranoglu, N. E. (2015). Çalgı eğitiminde görülen kas ve iskelet rahatsızlıkları ve performansa etkileri üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 3, 87-97.

Duyan, E. C. (2008). Çalışma yaşamında yoga: İş tatmini ve stres yönetiminde etkileri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Ekici, T. (2008). Müzik öğretmeni yetiştirmede bireysel ses eğitimi dersine yönelik bir program geliştirme çalışması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ekici, T. (2016). Bireysel ses eğitiminde ses kusurlarının tanımlanması ve düzeltilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(26), 327-343.

Ergin, E. (2006). Gitar eğitiminde karşılaşılan önkol hastalıklarına ilişkin öğrenci görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ertek, E. (2014). Müzik eğitimi bölümleri’ndeki şan öğrencilerinin özyeterlik algılarına yönelik görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ertek-Babaç, E. ve Dalkıran, E. (2019). Bireysel ses eğitimine yönelik performans ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1-12.

Fritz C. O., Morris P. E. & Richler J. J. (2012). Effect size estimates: Current use, calculations, and interpretation. Journal of Experimental Psychology: General, 141, 2–18.

Green, S. B. & Salkind, N.J. (2005). Using spss for windows and macintosh, analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Gura, S. T. (2002). Yoga for stress reduction and injury prevention at work. Work: Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 19, 3-7.

Güler, M. M. (2010). Yoga egzersizlerinin, çalışanlarda esenlik ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Harrington, J. (2005). Yoganın güzelliği (P. Savaş, Çev.) 2. Basım. İstanbul: Alfa Yayınları.

Heilbronn, F. S. (1992). The use of Hatha yoga as a strategy for coping with stress in management development. Management Education & Development, 23, 131-139.

Hutton, C. (2014). Benefits of yoga pranayama, asana, and meditation techniques for classically trained singers and voice educators (Unpublished Doctoral Thesis). Arizona State University, Arizona.

Iyengar, B. K. S. (2018). Light on yoga- yogaya ışık. (Ö. Özarpacı, Çev.) İstanbul: Omega Yayıncılık.

İskit, N. (2008). Stres yogası. İstanbul: Turkuaz Yayınları.

Jakhar, D. (2018). Face yoga: Preventive aesthetic dermatology. Res Clin Dermatol (1)1.

Kar, T. (Nisan, 2017). Ses eğitimi ve bedensel farkındalık ilişkisi. Ses Eğitimi Çalıştayı, 152-168. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınevi.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Köksal, A. A. (2019). Ses eğitiminde ses türüne ve repertuvara doğru karar verilmesinin önemi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Köse, H. S. (2004, Nisan). Koroda başarım gücünün arttırılması için bireysel ses eğitiminin gerekliliği. Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Kudret, H. ve Temiz, E. (2017). Bireysel ses eğitimi derslerinde kullanılan repertuvarın incelenmesi. Fine Arts, 12(4), 299-310. https://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2017.12.4.D0208

Kurt, F. (2004). Bedensel ve zihinsel gevşeme tekniklerinin ses eğitiminde kullanılabilirliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Latha, D. R. & Kaliappan, K. V. (1992). Efficacy of yoga therapy in the management of headaches. Journal of Indian Psychology, 10, 41-47.

Lister, L. (2011). Yoga for singers – Freeing your voice and spirit through yoga. Raleigh North Carolina: Lulu Press.

Llyod, A., Hoffman-Ruddy, B., Silverman, E. & Lehman, J. L. (2017). Vocal yoga: Applying yoga principles in voice therapy. Journal of Singing, 73(5), 511-518.

Malkoç, T. (2012). Gevşeme tekniklerinin ses eğitimine katkısı üzerine bir inceleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 101-109.

Neely, D. W. (2012). Body conscious: A comparative study of body awareness and body alignment methods for singers and for teachers integrating them into their teaching, (Unpublished Doctoral Thesis). The University of Alabama: Alabama.

Osho. (2006). Beden ile zihni dengelemek. (M. Bolak, Çev.) İstanbul: Butik Yayıncılık.

Ömür, M. (2001). Sesin peşinde. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Pascarelli, E. F. & Hsu, Y. P. (2001). Understanding work-related upper extremity disorders: Clinical findings in 485 computer users, musicians and others. Journal of Occupational Rehabilitation. 11 (1), 1–21. https://dx.doi.org/ 10.1023/A:1016647923501

Patel, C. (1975). Yoga and biofeedback in the management of hypertension. Journal of Psychosomatic Research, 19, 355-360.

Radha, S. S. (2003). Hatha yoga: The hidden language. Jaico Books: India.

Rao, T. I. & Nagendra, H. R. (2014). The role of yogasanas and pranayama techniques in correcting the functional disorders of voice production. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature, 2(7), s.159-166.

Rubin, D. C. & Feeney, C. (1986). A multicomponent stress management program for college students. Journal of Counseling & Development, 64, 531.

Ruchpaul, E. (1969). Hatha Yoga: Nedir, nasıl yapılır? (S. Benk, Çev.) İstanbul: Sander Yayıncılık.

Sabar, G. (2013). Sesimiz eğitimi ve korunması. (Üçüncü Baskı). İstanbul: Pan Yayıncılık.

Sahajpal, P. & Ralte, R. (2000). Impact of induced yogic relaxation training (Iyrt) on stresslevel, self-concept and quality of sleep among minority group ındividuals. Journal of Indian Psychology, 18, 66-73.

Saraswati, S. J. (2001). Yoga. (N. Yener, Çev.) 2. Basım. İstanbul: Okyanus Yayıncılık.

Saraswati, S. S. (2002). Asana pranayama mudra bandha. (4. Baskı). İndia: Yoga Publications Trust.

Sarıçiftçi, A. Ö. (2001). Toplu ses eğitiminde entonasyon sorunu ve çözümünde uygulanacak yöntemler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Sengupta, P. (2012). Health impacts of yoga and pranayama: A state‑of‑the‑art review. International Journal of Preventive Medicine, 3(7), 444-458.

Shapiro, S., Astin, J., Bishop, S. & Cordova, M. (2005). Mindfulness-based stress reduction for health care professionals: Results from a randomized trial. International Journal of Stress Management, 12, 164 – 176.

Sönmez, A. (2014). Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi dersinin doğru güzel ve etkili konuşma becerisine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.

Şahin, E. (2019). Konservatuarların sahne sanatları tiyatro bölümü şan derslerinde kullanılan kinestetik metaforların öğrencilerin postür ve solunumlarına etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(93), s. 271-288.

Toker, S. (2018). Güzel sanatlar fakültelerinde yürütülen bireysel ses eğitimi dersine yönelik öğretim programı modeli (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Tonya, A. (2008). Eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde bireysel ses eğitimi derslerinde karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Vempati, R. P. & Telles, S. (2000). Baseline occupational stress levels and physiological responses to a two day stress management program. Journal of Indian Psychology, 18, 33-37.

Waelde, L. C., Thompson, L. & Gallagher-Thompson, D. (2004). A pilot study of a yoga and meditation intervention for dementia caregiver stress. Journal of Clinical Psychology, 60, 677-687.

Whitten, S. (2019). Yoga and singing. Retrieved from https://www.bostonsingersresource.org/resources/vocal-health/vocal-health-articles/yoga-and-singing

Yağışan, N. (2004). Çalgı icracılarında kas-iskelet problemleri ve nedenleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 561-574.

Yalçın, M. (2006). Soprano sesinin özellikleri ve eğitimi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yamamoto-Morimoto, K., Horibe, S., Takao, R. & Anami, K. (2019). Positive effects of yoga on physical and respiratory functions in healthy inactive middle-aged people. International Journal of Yoga, 12(1), s. 62–67. https://dx.doi.org/ 10.4103/ijoy.IJOY_10_18

Yogananda, P. (1957). The Master said. Second edition. United States of America, Los Angeles, California: Self-Realization Fellowship.

Published

2021-09-30

How to Cite

Ertek Babaç, E., Köse, H. S. ., & Baş Aslan, U. (2021). The Usability of Yoga in Voice Training: An Experimental Study Based on Performance. Journal of History Culture and Art Research, 10(3), 59-80. https://doi.org/10.7596/taksad.v10i3.3099