<b>12-18 Yaş Arası Gençlerin Hedonik Tüketim Davranışlarının İncelenmesi: Kocaeli Şehir Merkezinde Bir Araştırma </b> / Analysis of Hedonic Consumption Behaviours of the Young People Aged 12-18: A Research in the City Center of Kocaeli

Authors

  • MERVE ÇAKIR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
  • ALİ ÇAĞLAR ÇAKMAK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.112

Keywords:

12-18 yaş arası tüketiciler, Hedonik Tüketim, Kocaeli, 12-18 Year Old Consumers, Hedonic consumption, Kocaeli.

Abstract

Günümüzde tüketiciler sadece ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmayıp, duygusal anlamda haz duyabileceği ya da alışveriş esnasında zevk alabileceği alışverişler yapmaktadırlar. Modern tüketim toplumlarında tüketim olgusunun duygusal veya hissi boyutu ön plana çıkmış, satın alma sürecinde geleneksel anlayıştan belirgin derecede farklılıklar gösteren hedonik (hazcı) tüketim tüketici davranışları açısından giderek daha fazla oranda inceleme konusu olmaya başlamıştır. Pazarlama iletişiminde de firmaların hedef kitleleri genç tüketiciler olarak belirmektedir. Bu çalışma, genç tüketicilerin alışverişe bakışlarında gittikçe önemli bir yer alan hedonik tüketimin nedenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Analysis of Hedonic Consumption Behaviours of the Young People Aged 12-18: A Research in the City Center of Kocaeli At the present time, the consumers have not only been shopping just for their needs, but also for pleasure or to get a kick out of shopping. In modern consumption societies, the emotional dimension of consumption have come into prominence and the hedonic consumption at the process of purchasing that have significant differences from traditional mentality have increasingly been subject to researches. Also in marketing communication, the target audiences of the companies have appeared as young consumers. This study aims researching the reasons of the hedonic consumption which increasingly encompass an important place at the outlooking of the young consumers to shopping.

Author Biographies

MERVE ÇAKIR, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÅžLETME ANABİLİMDALI

ALİ ÇAĞLAR ÇAKMAK, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

İÅžLETME FAKÜLTESİ PAZARLAMA BÖLÜMÜ

References

ALTUNIŞIK, Remzi ve Çallı, Levent (2004), Plansız Alışveriş ve Hazcı Tüketim

Davranışları Üzerine Bir Araştırma; Satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Kullanımı, 3. Ulusal

Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, Eskişehir.

ARNOLD, Mark J. ve Reynolds, Kristy E. (2003), Hedonic Shopping Motivations, Journal

of Retailing, Vol:79, s. 77-95.

ATILGAN, Turan (2003), Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Tekstil Ürünlerinin Markaları

Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Arastırm, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1-2,

-118.

AYDIN, Ayhan (2004), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara.

BABACAN, Muazzez (2001), Hedonik Tüketim ve Özel Günler Alışverişlerine Yansıması,

Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, s. 97-106.

BABIN, Barry J., Darden William R. ve Griffin Mitch (1994), Work and/or Fun: Measuring

Hedonic and Utilitarian Shopping Value, Journal of Consumer Research, Vol.20, No.4, s.646

CZINKOTA Michael ve diğ. (2000), Marketing Best Practices, New York: Harcourt Collage

ÇAKIR, Elif (2006), Satın Alma Kararlarında Çocukların Rolleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

ERĐKSON, Erik (1984), Đnsanın Sekiz Çağı, (çev. Bedirhan Üstün-Vedat Şar),Ankara.

ERKMEN, Yüksel (2008), Tüketicilerin Alışveriş Davranış Biçimleri Đle Demografik Ve

Sosyokültürel Özelliklerinin Đncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış,

(2) s. 683-727.

GANDER, Marry J. ve Gardiner, Harry W. (2004), Çocuk ve Ergen Gelişimi, Đmge Kitabevi,

Ankara.

HIRSCHMAN, Elizabeth ve C. Holbrook, M. (1982), Hedonic Consumption: Emerging

Concepts, Methods and Propositions , Journal of Marketing, Vol.46

ĐRKĐN, Ayça (2012), Çocukların Gelişim Süreci ve Televizyonun Etkileri, Rtük Uzmanlık

Tezi, Ankara.

ĐSLAMOĞLU, Ahmet (2003). Tüketici Davranışları. Đstanbul: Beta Yayınları

KARAFAKIOĞLU, Mehmet (2006), Pazarlama Đlkeleri, Literatür Yayınları, Đstanbul.

KOÇ, Erdoğan (2011), Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Global ve Yerel

Yaklaşım, Seçkin Yayıncılık, Ankara

KOTLER, Philip (2001), Principles of Marketing, Prentice-Hall International Inc., New

Jersey

KOTLER, Philip ve Armstrong, Gary (1996), Marketing An Introduction, Prentice Hall

International Inc., Upper SAddler River, New Jersey.

NAKĐP, Mahir (2006), Pazarlama Araştırma Teknikleri ve (SPSS Destekli) Uygulamalar,

Seçkin Yayınları, Ankara.

ODABAŞI, Yavuz ve Barış, Gülfidan (2007), Tüketici Davranışı, MediaCat Kitapları,

Đstanbul.

SOLOMON, Michael R.(1996), Consumer Behavior Buying, Having and Being. Prentice Hall

International Editions, Third Edition, New Jersey.

TEK, Ömer B. (1999), Pazarlama ilkeleri Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye

Uygulamaları. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 8. Baskı, Đstanbul.

TELLER, Christoph, Reutterer, Thomas ve Schnedlitz, Peter (2007), Hedonic and Utilitarian

Shopper Types In Evolved and Created Retail Agglomerations, The International Review of

Retail, Distribution and Consumer Research, Vol.18, No:3.

ÜNAL, Sevtap ve Ceylan, Cem (2008), Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler:

Đstanbul ve Erzurum Đllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Đktisadi ve Đdari Bilimler Dergisi,

Cilt: 22, Sayı: 2.

YAVUZER, Haluk (1982), Çocuk Psikolojisi I, Duygusal ve Toplumsal Gelişim, Đstanbul

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Đstanbul.

Published

2012-12-20

How to Cite

ÇAKIR, M., & ÇAKMAK, A. ÇAĞLAR. (2012). <b>12-18 Yaş Arası Gençlerin Hedonik Tüketim Davranışlarının İncelenmesi: Kocaeli Şehir Merkezinde Bir Araştırma </b> / Analysis of Hedonic Consumption Behaviours of the Young People Aged 12-18: A Research in the City Center of Kocaeli. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 171-189. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.112

Issue

Section

Articles