Zamoshchanskaya, Anna Nikolaevna, Ural Federal University, Russian Federation