Life Satisfaction of Adolescents Living in Northern Cyprus / Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yaşayan Ergenlerin Yaşam Memnuniyetleri

Authors

  • Banu Özcan Near East University, Graduate School of Educational Sciences, Nicosia, TRNC
  • Aşkın Kiraz Near East University, Ataturk Faculty of Education, Nicosia, TRNC

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.941

Keywords:

Yaşam memnuniyeti, Yaşam doyumu, Ergen, Ergenlik, Kuzey Kıbrıs, Life satisfaction, Adolescents, Adolescence, New generation, Northern Cyprus.

Abstract

Abstract

In this research, the life satisfaction of adolescents who live in Northern Cyprus is examined. Demographic variables of adolescents have been taken into consideration while life satisfaction has been determined. The study has been completed in a way of scan pattern in accordance with quantitative method. The reachable universe of this study included the students attending 9, 10, 11, and 12th grade in the province of Kyrenia Northern Cyprus. The samples of research group included 436 students composed of 209 boys (%47,8) and 227 girls (%52,2). The data collection tools used during the research were, Personal Information Form which consists of demographic data and Multidimensional Life Satisfaction Scale. Multidimensional Life Satisfaction Scale consists of friend satisfaction, school satisfaction, environment satisfaction and self satisfaction sub-dimensions. The data has been analyzed with SPSS 20 package program. As a conclusion, within the sub-dimensions of the scale, friend satisfaction sub-dimension level of participants was found to be higher when compared to school, environment and self-satisfaction sub-dimension levels. Additionally, the life satisfaction points of 436 adolescents have shown a meaningful differentiation according to the school type, attended grades and education levels of mother and father. However, there has been no meaningfull differentiation regarding gender, age, number of siblings, the rank of birth, and the working status of mother and father. 

Öz

Bu araştırmada, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ergenlerin yaşam memnuniyetleri incelenmiştir. Çalışmada ergenlerin yaşam memnuniyetleri belirlenirken bazı demografik değişkenler göz önüne alınmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemine uygun olarak, tarama deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın ulaşılabilir evrenini Kuzey Kıbrıs’ın Girne Kazasında, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu, evren içerisinde yer alan beş lisenin 9, 10, 11, 12. sınıflarına devam eden 209’u erkek (%47,9), 227’si kız (%52,1) olmak üzere toplamda 436 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgilerin yer aldığı Kişisel Bilgi Formu ve Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği arkadaş doyumu, okul doyumu, çevre doyumu ve benlik doyumu alt boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS 20 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 15-19 yaş grubundaki 436 ergenin yaşam doyumlarının en düşük benlik alt boyutunda, en yüksek ise arkadaş alt boyutunda olduğu bulunmuştur. Ayrıca çalışmada okul alt boyutundan alınan yaşam doyumu puanlarının, çevre alt boyutundan alınan yaşam doyumu puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların yaşam doyumu puanlarının okul, sınıf, anne eğitim ve baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Fakat cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, doğum sırası, anne çalışma ve baba çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Author Biographies

Banu Özcan, Near East University, Graduate School of Educational Sciences, Nicosia, TRNC

M.Ed., Near East University, Graduate School of Educational Sciences

Aşkın Kiraz, Near East University, Ataturk Faculty of Education, Nicosia, TRNC

Assoc. Prof. Dr., Near East University, Ataturk Faculty of Education, Department of Educational Sciences

References

Aydoğan, S. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin umut ve benlik saygısı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of elementary school second grade students’ hope and self-esteem levels according to some variables]. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Başer, Ş. G. (2009). Lise öğrencilerinin bağlanma stilleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi [Investigation of the relationship between attachment styles and life satisfaction of high school students]. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Baştemur, Y. (2006). İş tatmini ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiler: Kayseri Emniyet Müdürlüğünde bir araştırma [The relationship between job satisfaction and life satisfaction]. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Bülbül, H. S. (2004). Ergen etiği. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 13, 206-10.

Büyüköztürk, Ş.; Çokluk Bökeoğlu, Ö. & Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem.

Cenkseven, F. (2004). Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi olmanın yordayıcılarının incelenmesi [Examining the predictors of subjective and psychological well-being of university students]. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Cenkseven, F. & Akbaş, T. (2007). Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi olmanın yordayıcılarının incelenmesi [Determining the rate of university students’ subjective and psychological well-being]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 43-65.

Collard, D. (2006). Research on well-being: some advice from Jeremy Bentham. Philosophyof the social sciences. 36(3), 330–354.

Çiftci, S. (2015). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin asilik davranışları ile siber zorba ve siber mağdur olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [The investigation of relationship between adolescent rebellious and cyber bullying and cyber victimization in adolescents]. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

Çivitci. A. (2007). Çok boyutlu öğrenci yaşam doyumu ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Adaptation of multidimensional student life satisfaction scale to Turkish: Validity and reliability studies]. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26:51-60.

Çivitci, A. (2009). İlköğretim öğrencilerinde yaşam doyumu: Bazı kişisel ve ailesel özelliklerin rolü [Life satisfaction in elementary school students: The role of some personal and familial characteristics]. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1).

Demirel, S. & Canat, S. (2004). Ankara’daki beş eğitim kurumunda kendini yaralama davranışı üzerine bir çalışma [A study on self-injury behavior in five educational institutions in Ankara]. Kriz Dergisi, 12(3), 1-9.

Diener, R.; Diener, E. & Tamir, M. (2004). The psychology of subjective wellbein. Doedalus. 133(2), 18-25.

Doğan, T. (2006). Üniversite öğrencilerinin sosyal zeka düzeylerinin depresyon ve bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi [The investigation of relationship between social intelligence, depression and some variables at universtiy students]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Flashman, J. (2012). Academic achievement and its impact on friend dynamics. Sociology of education. 85(1), 61–80.

Gong, Y. & Fan, J. (2006). Longitudinal examination of the role of goal orientation in cross-cultural adjustment. Journal of Applied Psychology, 91(1), 176– 184

Gökçakan, Z. & Nadir, B. (2001). Ergende problem çözme becerisini yordayıcı bir değişken olarak benlik imgesi [Self-image as a predictor of problem-solving ability in adolescence]. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Yayın, (8), 5-7.

Gülcan, A. & Bal, P. (2014). Genç yetişkinlerde iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi [Investigating the effect of optimism on happiness and life satisfaction of young adults]. Asian Journal of Instruction, 2(1).

Hilooğlu, S. & Cenkseven-Önder, F. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde zorbalığı yordamada sosyal beceri ve yaşam doyumunun rolü [The role of social skill and life satisfaction in the bullying process in primary school second degree students]. İlköğretim Online, 9(3), 1159-1173.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, A. & Saçkes, M. (2016). Benlik saygısı geliştirme programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerine etkisi [The effect of the self-esteem development program on the self-esteem levels of primary school 8th graders]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(21).

Kırtıl, S. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi [Examination of emotional intelligence levels and life satisfaction levels of primary school second level students]. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Kiraz A. & Özyurtlu R. (2014). Determination of the burnout levels and perfectionism levels in science teachers. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9(2), 117-128.

Kulaksızoğlu, A. (2009). Ergenlik psikolojisi (11. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi

Küey, A. G. (2008). Yeme bozuklukları [Eating disorders]. Adolesan Sağlığı II, Sempozyum Dizisi, 63:81-83.

Lubin, B. & Van Whitlock, R. (2004). Psychometric properties of the brief life satisfaction scales. Journal of clinical psychology, 60(1), 11-27.

Mahon, N. E.; Yarcheski, A. & Yarcheski T. J. (2005). Happiness as related to gender and health in early adolescents. Clinical nursing research. 14, 2, 175–190.

Özer, M. & Karabulut, Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu [Life satisfaction in old people]. Turkish Journal of Geriatrics, 6(2), 72-74.

Parman, T. (2008). Ergenliğin yüzleri. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Selçukoğlu, Z. (2001). Araştırma görevlilerinde tükenmişlik düzeyi ile yalnızlık düzeyi ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi [Assessment of the relationship between burnout level, loneliness level and life satisfaction in research staff in terms of some variables]. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Şener, Ş. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik ve yaşam doyumu düzeyleri [Burnout and life satisfaction levels of physical education teachers]. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Tezel, A.; Dzkanz, H. & Parlak, A. (2012). Bir okul Sağlığı Hemşireliği Uygulama Programı: Erzurum İl Merkezinde Bir İlköğretim Okul Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri [A School Health Nursing Practice Program: The Depression Levels of a Primary School Student in Erzurum City Center]. Bozok Tıp Dergisi, 2:23-28.

Ünal, A. Ö. & Şahin, M. (2013). Lise öğrencilerinin yaşam doyumlarının bazı değişkenlere göre yordanması [A prediction of life satisfaction of high school students according to some variables]. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(3).

Zincirkıran, Z. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubu çocuklarının benlik kavramının bazı değişkenlere göre incelenmesi [Examination of the self concept of the children of the age group of six years who continue to pre-school education institutions according to some variables]. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Downloads

Published

2017-06-18

How to Cite

Özcan, B., & Kiraz, A. (2017). Life Satisfaction of Adolescents Living in Northern Cyprus / Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yaşayan Ergenlerin Yaşam Memnuniyetleri. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 88-106. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.941