1990’lı Yıllardan Günümüze Türk Sinemasında Dış Göç Temsili ve Göçmen Kimlik Sorunsalı / Representation of External Migration and Migrant Identities in Turkish Cinema from 1990’s onwards

Authors

  • Pelin Agocuk Yakın Doğu Üniversitesi
  • İzlem Kanlı Yakın Doğu Üniversitesi
  • Fevzi Kasap Yakın Doğu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.939

Keywords:

Ulusal kimlik, Dış göç, Türk Sineması, Temsil, Kimlik politikaları, National identity, External migration, Turkish cinema, Representation, Cultural politics.

Abstract

Abstract

Migration has started to emerge in Turkey with the support of government starting from 1960’s and has continued as a consequence of economic problems and unemployment. Migration at that time was considered to be an alternative economic method in order to solve economic and unemployment problems, to allow flow of foreign exchange to Turkey and therefore as a contribution to national economy. External immigration has become one of the topics that has been covered in Turkish cinema since the 1970s. From 1990’s onwards, external migration began to be covered by the Turkish migrant directors living abroad therefore the number of films representing Turkish migrants increased.

If we look at cinema as a platform for represention for social realities, it is always very important to answer through research which identities and issues are being covered through representations. Therefore, the main purpose of this study is to examine how issues around external immigration due to economic, social or political reasons were covered and how Turkish immigrants are reflected in Turkish cinema. The study also provides an analysis of relationship between external migration and identity politics represented within "New Turkish Cinema" In the study, the films on external migration from 1990’s onwards will be evaluated by using content analysis. In this context, this research is conducting its analysis in the light of historical and theoretical findings; by providing literature and applying metholodogy from media and cultural studies. This research is therefore theoretically based on media and cultural studies and mainly on the axis of Stuart Hall's work on national identity and representation. In this context, this study reveals how external migration has been built in Turkey since 1960's in through looking at its cinematic representations in contemporary Turkish Cinema.

Öz

1960’lı yıllarla birlikte Türkiye’de işsizliğin ve ekonomik sorunların sonucu olarak, ülkede yaşanan işsizliğe çözüm bulmak, ülkeye döviz akışının sağlanması ve ulusal ekonomiye katkı sağlanması gibi nedenlerle dönemin hükümetinin de desteğiyle yurtdışına göçler başlamıştır. Dış göç konusu 1970’li yıllardan itibaren Türk sinemasında işlenen temel sorunlardan biri haline gelmiştir. 1990’lı yıllardan sonra ise dış göç olgusu yurtdışında yaşayan Türk yönetmenler tarafından işlenmeye başlanmış ve göçmen kökenli Türklerin temsilini içeren filmlerde artış gözlemlenmiştir.

Sinemayı toplum gerçekliklerinden izler taşıyan ve de toplum gerçekliklerinin bir ifade biçimine dönüştüğü bir platform olarak ele aldığımızda sinemada hangi kimliklerin ve temsillerin nasıl ve ne şekilde yansıdığı bilimsel araştırmalarda yanıtlanması gereken temel sorulardandır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, 1990 sonrası gelişen “Yeni Türk Sineması’yla birlikte ekonomik, toplumsal veya siyasal nedenlerle yurtdışına göç olgusunun sinemada nasıl işlendiği, Türk kökenli göçmenlerin sinemada nasıl yansıtıldığı ve dış göç olgusu ile kimlik politikaları ilişkiselliğinin nasıl temsil edildiğini incelemektir. Çalışmada, 1990 sonrasından günümüze dış göç temsilini ele alan sayılı filmler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma medya ve kültürel çalışmalar alanından ve temel olarak Stuart Hall’ün ulusal kimlik ve temsiliyet çalışması ekseni üzerinden kuramsal olarak temellendirilmiştir. Bu bağlamda bu çalışma Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren göç meselesinin son dönem Türk sinemasında nasıl inşa edildiğini kuramsal bulgular ve tarihsel veriler ışığında temsiller yoluyla ortaya koymaktadır. 

Author Biographies

Pelin Agocuk, Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim fakültesi Öğr. Görevlisi Dr. 

Radyo ve Televizyon Teknolojileri Önlisans Programı Bölüm Koordinatörü 

İzlem Kanlı, Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim fakültesi Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr.

Film Making and Broadcasting Bölüm Başkanı

Fevzi Kasap, Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı

References

Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Anık, M. (2012). “Türk Sinemasında Yurtdışına Göç Olgusu”: Türk Sinemasında Sosyal Meseleler, Edt. Ensar Yılmaz, İstanbul, Gülmat Matbaacılık.

Castles, S. & Mark J. M. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, çev. Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Esen, Ş. (2000). 80’ler Türkiye’sinde Sinema, Ankara, Beta Basım Yayım, Ankara.

Hall, S. (1998). “Kültürel Kimlik ve Diaspora”, Kimlik - Topluluk / Kültür /Farklılık, çev. İrem Sağlamer, İstanbul, Sarmal Yayınevi.

Kılıç, S. (2014). “Değişen Kimliklerin Göçmen Sinemasında Temsili: Fatih Akın Filmleri”, http://akademikstok.com/degisen-kimliklerin-gocmen-sinemasinda-temsili-fatih-akin-filmleri-oku-27.html, erişim: 12 15 2014.

Kula, Nesrin & Koluaçık İhsan (2016). Sinema ve Toplumsal Bellek: Türk Sinemasında Almanya’ya Dış Göç Olgusu”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Ordu Üniversitesi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/273728

Larrain, J. (1995). İdeoloji ve Kültürel Kimlik, çev. Neşe Nur Domaniç, İstanbul, Sarmal Yayınları.

Osmanoğlu, Ömer (2016). “Türk Sineması’nda Dış Göç Olgusu: Sosyo-Kültürel Karşılaşmalar, Kimlik Çatışması ve Yabancılaşma” Marmara İletişim Dergisi / Marmara Journal of Communication • Yıl / Year: 2016 • Sayı / Issue: 25. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/219491, erişim: 2016.

Soncu, Ayşe G. (2012). Kimliklerin İnşasında Kurumsal Dergilerin Rolü: Türk Yurdu ve Ülkü, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Ulusay, N. (2008). Melez İmgeler Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar, Ankara, Dost Kitabevi.

Published

2017-06-18

How to Cite

Agocuk, P., Kanlı, İzlem, & Kasap, F. (2017). 1990’lı Yıllardan Günümüze Türk Sinemasında Dış Göç Temsili ve Göçmen Kimlik Sorunsalı / Representation of External Migration and Migrant Identities in Turkish Cinema from 1990’s onwards. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 505-523. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.939