<b>Ekonomik Büyüme ve Çevresel Vergilerin Emisyon Miktarına Etkileri</b> / The Effect of Economic Growth and Environmental Taxes On Quantity of Emissions

Authors

  • Hakan Akar Uludağ Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.93

Keywords:

İktisadi Büyüme, Çevresel Vergiler, Emisyon, Economic Growth, Environmental Taxes, Emission.

Abstract

Bu çalışmada, daha müreffeh bir hayat yaşama gayesiyle gerçekleştirilen sınırsız üretim ve tüketim faaliyetlerinin, çevre tahribatı yoluyla tam aksi yönde etki yapıp yapmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevreye zarar vermesi durumunda, çevresel vergilerin bu tahribatı azaltmada etkili bir çözüm olup olamayacağı hakkında çıkarımda bulunmaktır. Çalışmanın problemi genelde çevresel bozulma, özelde de emisyondur. Öncelikle çevre ekonomisi başlığı altında çevre ile ekonomi arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmış, sonrasında analizimize hazırlık olması mahiyetinde emisyon, çevresel vergiler, GSYİH, kişi başına düşen milli gelir hakkında bilgi verilmiştir. İktisadi büyüme süreciyle çevresel bozulma arasındaki etkileşimi açıklarken Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) ve Kirlilik Sığınağı Hipotezi veya Kirlilik Cenneti’nden faydalanılmıştır. Türkiye’nin de ÇKE ile uyumlu olduğu ve milli geliri reel olarak 4090 dolardan sonra çevreye verilen zararların azalacağı tespit edilmiştir. Ayrıca milli gelir hesaplamalarında da çevresel maliyetlerin hesaba katılması zaruretine değinilmiştir. Çevresel bozulmayla çevre vergileri arasındaki ilişki de çevresel vergi gelirlerinin toplam vergi gelirlerine oranlanarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Nitel analizlerimize temel teşkil edecek veriler Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası’nın internet sitelerinden elde edilmiş, AB ve OECD ülkelerinin iktisadi büyüme, çevresel vergi ve emisyon hacimlerine ilişkin veriler arasındaki ilişki gözlemlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; iktisadi büyüme, farklı gelişmişlik düzeylerine göre ülkeden ülkeye farklı çevre tahribatı sonuçları vermektedir. Çevresel vergilerin etkin bir şekilde vergi sistemlerinde bulunan ülkelerde ise, emisyon hacimlerinin daha az olması beklenmektedir. The Effect of Economic Growth and Environmental Taxes On Quantity of Emissions This study has been made to understand whether endless production and consumption activities which aim to achieve a wealthier life, cause environmental destruction. The study aims to determine, if the production and consumption activities have a negative effect on environment, whether environmental taxes would have a positive effect on environment or not. In general, the problem of this essay is environmental destruction, and in particular emissions. Initially, beneath the headline of environmental economics an effort to reveal relationship between environment and economics has been made, later on some information about the emission, environmental taxes, gross domestic product and per capita income has been given as a basis to our analysis. While explaining the interaction between economic growing process and environmental destruction; Environmental Kuznets Curve (EKC) and Pollution Heaven Hypothesis have been benefited. It is found out that Turkey is coherent with EKC and environmental destruction is in decrease from 4090 dollars of Gross Domestic Product. In addition, environmental costs have to been taken into account in calculation of GDP. The link between environmental destruction and environmental taxes has been exposed via proportion of the environmental tax in total tax revenue. Our analysis has been based on data gathered from European Environmental Agency, European Commission and The World Bank’s web sites. In this way, EU countries have been compared with OECD countries in terms of economic growth, environmental tax and quantity emission. As a result, economic growth cause varied environmental destruction in different level of development and in between countries. Less quantity of emission is expected in some countries which are keen to use effectively environmental taxes in their tax systems.

Author Biography

Hakan Akar, Uludağ Üniversitesi

Maliye Bilim Dalı

References

Aktan, Coşkun Can, Dileyici, Dilek, Vural, Đstiklal Y. (2006). “Ekolojik Değişimin Kamu

Maliyesine Yansıması: Đklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Karbon Vergileri”.

Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar, ss.y.

Alpagut, Berna. (1991). “Đnsan Ekolojisi’ Türkiye Çevre Sorunları Vakfı (Çevre Üzerine)”,

Ankara.

Atıcı, Cemal ve Kurt, Fuat. (2007). “ Türkiye’nin Dış Ticareti ve Çevre Kirliliği: Çevresel

Kuznets Eğrisi Yaklaşımı”, Tarım Ekonomisi Dergisi, 13 (2): 61-69

(http://journal.tarekoder.org/archive/2007/2007_02_03.pdf/Erişim: 09.27.2012).

Başol, Koray ve Gökalp, M. Faysal. (2001). “Ekonomik Kalkınma ve Çevre Sorunları”, Çevre

Dergisi.

COMETR. (2007). Competitivness Effects Of Environmental Tax Reforms, National

Environmental Research Institute University of Aarhus - Denmark

Dağdemir, Özcan. (2003). “Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşımlar ve Optimal Politika

Arayışları” Gazi Kitabevi, Ankara.

Davidson, Eric A. “Gayrisafi Milli Hasılayı Yiyemezsiniz”,

(http://www.cevre.org.tr/yayinlerden%20secmeler/gsmh.htm, 8.10.2012).

Dinler, Zeynel. (2008). “Đktisada Giriş”, Ekin Kitapevi Yayınları, Gözden Geçirilmiş On

Dördüncü Basım, Bursa.

Dulupçu, Murat Ali. (2000)“Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler”, Dış

Ticaret Dergisi, 20, 46-70.

(http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/politika.doc,

5.2010).

Ferhatoğlu, Emrah. (2003) “Avrupa Birliği’nde Ortak Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre

Vergileri’, e-yaklasim: 3, (http://www.yaklasim.com.tr, 3.5.2010).

Gaines, Sanford E. ve Westin, Richard A. (1991). Taxation For Environmental Protection,

Greenwood Publishing Group.

Gürlük, Serkan, Karaer, Feza. (2004). “Türkiye’de Ekonomik Büyüme Đle Çevre Đlişkisinin

Đncelenmesi”, Tarım Ekonomisi Dergisi C.10: 43-54 Aralık 2004

(http://journal.tarekoder.org/archive/2004/2004_02_04.pdf, 10.10.2012).

Güzel, Alper. (2001). “Çevresel Hesapları, Uydu Hesapları ve Milli Gelir Hesaplarına Yeni

Yaklaşımlar”, (http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-11.pdf,

10.2012).

Hotunoğlu, Hakan, Tekeli, Recep. (2007). “Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri:

Karbon Vergisinin Emisyon Azaltıcı Etkisi Var Mı?” Sosyo Ekonomi Dergisi, 2: 107-125

(http://www.sosyoekonomi.hacettepe.edu.tr/070206.pdf, 16.08.2012).

Karabıçak, Mevlüt ve Armağan, Ramazan. (2004). “Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci,

Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi

ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi , C.9, S.2: 203-228

(http://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2004-2-12.pdf, 16.10.2012).

Karakaya, Ethem ve Özçağ, Mustafa. (2004). “ Sürdürülebilir Kalkınma ve Đklim Değişikliği:

Uygulanabilecek Đktisadi Araçların Analizi” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, I.

Maliye Konferansı “Geçiş Ekonomilerinde Mali Politikalar", 16 Nisan, 2004

Bişkek/Kırgızistan (http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/manas.pdf, 12.10.2012).

Kaynak, Muhteşem. (2007). “Kalkınma Đktisadı”, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.

Kedaitiene, Angele, Kedaitis, Vaytautas. (2009). “The Lisbon Strategy And Economic

Growth” Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2; 94–103,

http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/09_02_15/kedaitiene.pdf, 23.9.2012).

Kocapınar, Abdullah. (2009). “Sürdürülebilir Turizm ve Çevresel Kuznets Eğrisinin Türkiye

Đçin Geçerliliği”. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Kulu, M. Bahattin. (2001). “ Çevre Vergileri ve Gelişmiş Ülkelerdeki Uygulaması-1”, Vergi

Dünyası, Şubat, Yıl 20, Sayı 234, s. 48-53.

Mazı, Fikret ve Tan, Mehmet. (2009). “Nüfus Artışı Kaynak Tüketimi ve Çevre” Mevzuat

Dergisi, 136 (http://www.mevzuatdergisi.com/, 4.9.2012).

OECD, (2011). Environmental Taxation, A Guide for Policy Makers

(http://www.oecd.org/greengrowth/environmentalpolicytoolsandevaluation/48164926.pdf,

10.2012).

Özdemir, Biltekin. (2009). “Küresel Kirlenme, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre

Vergileri”, Maliye Dergisi, Sayı 156, Ocak-Haziran.

SEEA (2012). “Revisiıon of the System of Environmental – Economic Accounting (SEEA)

SEEA Central Framework Chapter 1 Introduction to the SEEA Central Framework.

Stig Sollund. (2007). “Environment Taxes”, Agenda 2 of IFAD meeting of United Nations

Group of Experts on Domestic Resource Mobilisation – A discussion of Enduring and

Emerging Issues, Rome, 4-5 Eylül 2007.

Şahin, Yusuf. (2005). “Küresel Isınma Fetişizmi”, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Şentürk, Recep. “Đsraf Ekonomisi ve Açlık Arasında Đnsanlık”

(http://www.yemektesifirartik.com/icerik.asp?ic_id=677, 04.08.2012).

Tuncer, Selahattin. (2007). “Türkiye’de Çevre Ve Çevre Vergileri, Yaklaşım Dergisi ; 173.

Tekin, Ahmet ve Vural, Đstiklal Y. (2004). “Global Kamusal Malların Finansman Aracı

Olarak Global Vergi Önerileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı

, 323-337,

(http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler%5CAhmet%20TEK%C4%B0N%20-

%20%C4%B0stiklal%20Y.%20VURAL%5C323-337.pdf, 3.8.2011).

Ulucak, Recep ve Erdem, Ekrem. (2012). “Çevre Đktisat Đlişkisi ve Türkiye’de Çevre

Politikalarının Etkinliği”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl:4 Sayı: 6, s. 78-

Uslu, Sami. (2011), “Đktisat Risalesi Üzerine Güncel Bir Yorum”, Zaman Kitap, Đstanbul.

Ünlü, Didem Eryar. (2010). “Deutsche Bank Raporu: Düşük Karbon Vergisine Geçişte Başı

Almanya ve Çin Çekiyor, (http://www.dunya.com/deutsche-bank-raporu-dusuk-karbonekonomisine-geciste-basi-almanya-ve-cincekiyor_99_82630_yazar.html?,

10.2012).

Yılmaz, Aytekin. (2007). “Romantizmden Gerçeğe Küreselleşme”, Minima Yayınları,

Ankara.

ZHOU Jingbo, XU Jian. (2006) Framework of Green National Accounting System in China,

The World Bank-Italian Trust Fund Project (NO:TF054326) Submitted to State

Environmental Protection Administration, the World Bank

http://www.ekonomist.com.tr/apps/dictionary.app/dictionary.php/es.dict/kişibaşınadüşengelir.

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-devdfelopment-indicators/wdi-2010,

(22.9.2012).

http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGO.KT.CE, (14.10.2012).

http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD 2005, (13.10.2012).

http://unfccc.int/files/ghg_data/ghg_data_unfccc/image/pjpeg/trends_excluding_2009.jpg,

(13.10.2012).

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_ten00064HTMLDesc.ht

m, (28.09.2012).

http://unfccc.int/files/ghg_data/ghg_data_unfccc/image/pjpeg/total_including_2009.jpg,

(20.9.2012).

http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/LatinZAF-GDP.pdf, (04.10.2012).

http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm, (04.10.2012).

http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html?featureclicked=1&, (26.9.2012).

http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=475, (28.09.2012).

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev/Chapters/SEEA_CentralFramework_Ch1.pd

f (10.10.2012).

Published

2012-12-21

How to Cite

Akar, H. (2012). <b>Ekonomik Büyüme ve Çevresel Vergilerin Emisyon Miktarına Etkileri</b> / The Effect of Economic Growth and Environmental Taxes On Quantity of Emissions. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 211-246. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.93

Issue

Section

Articles