Göçmenlerin Kent Dokusuna Etkisi: KKTC Surlariçi Örneği / Impact of Immigrants on the Urban Texture: TRNC Old City Example

Authors

  • Ayhan Dolunay Yakın Doğu Üniversitesi
  • Gökçe Keçeci Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.926

Keywords:

Göç, Göçmen, Kent Dokusu, Lefkoşa-Surlariçi, KKTC, Immigration, Immigrant, Urban Texture, Nicosia-Old City, TRNC.

Abstract

Abstract

The Old City located in the centre of Nicosia, the capital of Turkish Republic of Northern Cyprus, has become an area where the locals do not choose to reside and rather the immigrants from the low-level income group who came to the island to work for a long time. It has turned into a non-investment zone. Therefore, the living standards of the area had deteriorated when compared with the other areas of the Turkish republic of Northern Cyprus- even Nicosia; and the immigrants get on with their lives in various challenges. On the other hand, due to some cultural differences, there has been an increase in the criminal cases together with the problems and economic challenges that might even arise in case of immigration to a bigger city in Turkey. As there has been no scientific research on the Old City, this study has a unique nature in addition to allow the identification of problems of immigrants as well as the problems caused by the immigrants in such areas through data collection in general and area-specific, performance of observation, utilisation of questionnaires and press screening, and concrete solutions are provided accordingly. The problems of immigrants and problems caused by the immigrants can only be solved through increasing the state support by positive discrimination and enhancing the cultural differences of immigrants in the positive way and enduring integrated living standards rather than disintegration in compliance with the structure of country and values of society.

Öz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’nın merkezinde bulunan Surlariçi bölgesi, uzun bir dönemdir, yerel halkın genellikle ikametten kaçındığı, daha ziyade, Türkiye Cumhuriyeti’nden adaya çalışmak amacı ile gelen düşük gelir grubundan göçmenlerin, ikamet etmekte olduğu bir bölge haline gelmiştir. İlgili bölge, -deyim yerinde ise- yatırımlardan mahrum bölge halini almıştır. Bu kapsamda da bölgenin yaşam standartlarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, hatta Lefkoşa’nın, diğer bölgelerine kıyasen, gerileme söz konusu olmuş; bölgede yaşayan ilgili göçmenler, çeşitli zorluklar içinde yaşamlarını idame ettirir hale gelmiştir. Diğer yandan, bazı kültürel farklılıklar nedeni ile, geldikleri bölgeden, Türkiye içinde büyük bir şehre göç etmeleri halinde dahi söz konusu olacak kültürel farklılığa dayalı sorunlar ve göç etmelerine yol açan bir takım ekonomik sorunlar beraberinde, adli olaylarda artışı da getirmektedir. Surlariçi bölgesine ilişkin, bilimsel çalışma yapılmamış olması, çalışmayı özgün niteliğe taşırken; genel ve bölgeye ilişkin veri toplanması, gözlemler gerçekleştirilmesi, anket çalışmalarından yararlanılması ve basın taraması gerçekleştirilmesi ile, çalışmada gerek göçmenlerin sorunları gerekse bölgede göçmenlerin yol açtığı sorunların tespiti sağlanmakta ve somut çözüm önerilerine yer verilmektedir. Göçmenlerin sorunlarının ve göçmenlerin yol açtığı sorunların çözümü, bölgeye verilen devlet desteğinin, pozitif ayrıma gidilerek arttırılması ve bölgede yaşayan göçmenlerin kültürel farklılıklarının olumlu yönde geliştirilerek, ülke yapısına ve toplumun değerlerine uygun hale gelmesi ve ayrışma yerine, entegre yaşam standartlarının sağlanmasından geçmektedir.

Author Biographies

Ayhan Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Danışmanı, İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, İletişim Araştırmaları Merkezi Üyesi.

Gökçe Keçeci, Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı, İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı, Doç. Dr.

References

Algan, Y. (2013). Cultural Integration of Immigrants in Europe. Birleşik Krallık: Oxford University Press.

Akıncı, B. vd. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 58-83.

Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürel Değişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303.

Aybay, R. (2010). Yabancılar Hukuku. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bilge, N. (2008). Hukuk Başlangıcı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Birçok Bina Çökmek Üzere (2017, 01 Ocak). Erişim Adresi: http://www.kibrisgazetesi.com/kibris/bircok-bina-cokmek-uzere/9692

Browlie, I. (2005). Principles Of Public International Law. London: Oxford University Press.

Bulut, Y. & Eraldemir, Z. (2015). Göç Olgusunun Farklı Boyutlarıyla Hatay İli İskenderun ve Dörtyol İlçeleri Ölçeğinde İncelenmesi, Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü Paneli içinde. 13-38. İstanbul: Umuttepe Yayınları.

Büyükelçilik, Surlariçi’ndeki Darp Olayını Kınadı (2017, 21 Şubat). Erişim adresi: http://www.haberalkibrisli.net/kibris/buyukelcilik-surlaricindeki-darp-olayini-kinadi-h50989.html

Castles, S. & Miller, J. M. (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Civan, E. O. & Gökalp, A. (2011). Göçmen İşçi Kavramı ve Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği. Çalışma ve Toplum, 1, 233-264.

Çakmak, Z. (2008). Kıbrıs’tan Anadolu’ya Türk Göçü (1878-1938). Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 36, 201-223.

Çelik, F. E. (1968). Milletlerarası Hukuk. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

Daoudov, M. (2013). The Role of Local Governments in Integration of Foreigners In Turkey. Report for International Organization for Migration (IOM), 25 Mayıs, http://licencetothink.blogspirit.com/list/articles-yaz%C4%B1lar/34-the-role-of-local-governments-in-integration-of-foreigner.html

Doehring, K. (2002). Genel Devlet Kuramı, (Çev. Ahmet Mumcu), İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Dolunay, A. (2015). Türk Hukukunda ve Kıbrıs Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi. İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Dolunay, A. (2016). Vatandaşlık Hukuku Temel İlkelerinin Türk Hukuku ve Kıbrıs Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 122, 369-416.

Dolunay, A. & Kasap, A. (2017). Basın Hak ve Özgürlüklerinin Yeni Medya Üzerinden Değerlendirilmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği, 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı içinde, 521-533. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Erkan, R. & Erdoğdu, Y. M. (2006). Göç ve Çocuk Suçluluğu. Aile ve Toplum, 8, 3(9), 79-90.

Es, M. (2015). Kent Kimliği, Kent Kültürü. Şehir ve Düşünce, 7, 6-15.

Hakyemez, Ş. Y. (2004). Mutlak Monarşiden Günümüze Egemenlik Kavramı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Hingorani, R. C. (1982). Modern International Law, New Delhi: Oxford & IBH Publishing.

Kara, P. & Korkut, R. (2010). Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler. Türk İdare Dergisi, 467, 153-162.

Karakaş-Doğan, F. (2012). Kuzey Kıbrıs (KKTC) Merkezi Cezaevi Üzerinde Yapılan Alan Çalışmasından Elde Edilen Verilerin Suçla Mücadele Bağlamında Analizi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 100, 97-150.

KKTC 2011 Nüfus Sayımı Sonuçları. (2011). Erişim adresi: http://www.devplan.org/Isgucu/2016.pdf

KKTC Nüfus Sayımı Sonuçları. (2011). Erişim adresi: http://www.devplan.org/frame-tr.html

Kolukırık, S. (2009). Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-20.

Lefkoşa’nın Göbeği (2015, 13 Temmuz). Erişim Tarihi: http://www.kibris724.com/lefkosanin-gobegi-63773h.htm

Lefkoşa Surlariçi’nde Gündüz Vakti Savcı Darp Edildi (2015, 28 Ekim). Erişim adresi: http://nehaberkibris.com/haber/lefkosa-surlaricinde-gunduz-vakti-savci-darp-edildi/606/

Lefkoşa Surlariçi’nde Mahalle Araları Pislikten Geçilmiyor (2015, 1 Haziran). Erişim Adresi: http://www.adabasini.com/haber/lefkosa-surlaricinde-mahalle-aralari-pislikten-gecilmiyor-59525.html

Lefkoşa’nın Tarihi (t.y.). Erişim Adresi: https://www.lefkosabelediyesi.org/lefkosanin-tarihi/

“Living Quality in the World’s Cities: The Infrastructure Advantage” (2017, 14 Nisan). Erişim Adresi: http://www.brinknews.com/living-quality-in-the-worlds-cities-the-infrastructure-advantage/

Melbourne 5. Kez Dünyanın En Yaşanılabilir Şehri (2015, 20 Ağustos). Erişim Adresi: http://www.milliyet.com.au/gundem/melbourne-5-kez-dunyanin-en-yasanabilir-kenti-h1539.html

Mozart’ın Şehri Viyana (2011, 3 Şubat). Erişim Adresi: https://goo.gl/p5KzgB

Ngo, B. (2008). Beyond “Culture Clash” Understandings of Immigrant Experiences. Theory Into Practice, 47, 4(11), 4-33

Our Backyard (t.y.). Erişim Adresi: http://www.citycite.vic.edu.au/our-backyard.html

Özman, M. A. (1965). Devletlerin Egemenliği ve Milletlerarası Teşekküller. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 22, 53-121.

Öztürk, M. & Altuntepe, N. (2008). Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 3(11), 1587-1625.

Özkan, I. (2017). Göç İltica ve Sığınma Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Özservet-Çakırer, Y. (2015). Göçmen Çocukların Şehre Uyumu ve Eğitim Politikası. Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü Paneli içinde, 93-111. İstanbul: Umuttepe Yayınları.

Pazarcı, H. (2013). Uluslararası Hukuk. Ankara: Turhan Kitabevi.

Poggi, G. (1990). The State: Its Nature, Development, and Prospects. California: Stanford University Press.

Portes, A. & Rumbaut, G. R. (2006). Immigrant America: A Potrait. ABD: University of California Press.

Roberts, P. (2000). The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration. Urban Regeneration a Handbook içinde, 9-36. London: SAGE Publications.

Sarhoşların Saldırısına Uğradı (2017, 20 Şubat). Erişim adresi: http://www.kibrisadahaber.com/sarhoslarin-saldirisina-ugradi.html

Sayın, Y., v.d. (2016). Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), 1-13.

Stein, B. N. (1981). The Refugee Experience: Defining the Parameters of a Field of Study. International Migration Review, S. 15, C. 1-2, 320-330.

Solsten, E. (1993). Cyprus, A Country Study. Washington, D.C.: GPO for the Library of Congress.

Surlariçi Allah’a Emanet (2013, 21 Haziran). Erişim adresi: http://www.haberalkibrisli.net/kibris/surlarici-allaha-emanet-h1505.html

Surlariçi’nde Ev Çöktü (2016, 30 Aralık). Erişim Adresi: http://www.kibrisgazetesi.com/kibris/surlaricinde-ev-coktu/9538

Surlariçi’ndeki Evler Tek Tek Yıkılıyor (2017, 3 Mart). Erişim Adresi: http://www.kibrisgazetesi.com/kibris/surlaricindeki-evler-tek-tek-yikiliyor/14258

Surlariçi Tedirgin (2017, 1 Mart). Erişim adresi: http://www.kibrisadahaber.com/surlarici-tedirgin.html

Şahin, C. (2001). Yurt Dışı Göçün Bireyin Psikolojik Sağlığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Kuramsal Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 57-67.

Şeker, G. (2013). “Kamu Politikası Olarak Uyum”, Göç Yönetimi Uyum Çalıştayı Kitapçığı, 14.

Toluner, S. (1996). Milletlerarası Hukuk Dersleri. İstanbul: Beta Yayınları.

Tunç, Ş. A. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2), 29-63.

Türkdoğan, O. (2007). Kimlik – Göç – Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 36, 1-14.

Uzun, R. (2007). İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kırkıncı Yıl Kitaplığı No (2).

Ziya, O. (2012). Mülteci-Göçmen Belirsizliğinde İklim Mültecileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 99, 229-240.

Published

2017-06-18

How to Cite

Dolunay, A., & Keçeci, G. (2017). Göçmenlerin Kent Dokusuna Etkisi: KKTC Surlariçi Örneği / Impact of Immigrants on the Urban Texture: TRNC Old City Example. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 524-559. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.926