Konut Transformasyonu Bağlamında Lefke’deki CMC Evlerinin Zaman İçerisindeki Dönüşümü / The Gradual Transformation of CMC Houses in Lefke within the Context of Housing Transformation

Çağla Beyaz, Özge Mercan, Gaye Anıl, Hilmi Okutan

Özet


Abstract

This study aims to determine the reflections of the factors affecting the gradual change of the houses constructed for the American mining company CMC (Cyprus Mines Corporation) in Lefke between 1916 and 1974. Research has shown that such factors as life standards, needs, politics, environmental factors, climate, geography and cultural factors have changed the housing demand. Having taken all these factors into consideration, we have reached a conclusion regarding the transformation of the houses by analysing the collected data by field research techniques appropriate to CMC houses in Lefke. The field research has been conducted by taking samples from each category and analysing them; and the gradual transformation and the underlying environmental factors have been determined. The field research techniques used in the study are interviews, photos, relieves and archive research.

In the result obtained from the general work; Along with the rapid development caused by the effects of the Industrial Revolution, religious, cultural, economical, political and architectural conditions have been shaped in different forms and values. Along with these circumstances, the changes and transformations that observed in the world and affecting the cities have also affected Cyprus Island. In the Lefke region, along with the establishment of the CMC, the positive and negative effects of the terraced houses, built for the first time in Cyprus in four different categories and their close surroundings, draw quite attention. In the study, the transformations of these houses until today and the factors affecting them have been also determined.

Öz

Çalışma, Lefke Bölgesinde 1916-1974 yılları arasında faaliyet gösteren Amerikan maden şirketi CMC (Cyprus Mines Corporation) için yapılmış olan konutların zaman içerisindeki form değişimine etki eden faktörlerin, konut mekânına olan etkilerini saptamaya yöneliktir. Konut ihtiyacının, yaşam şartlarına, ihtiyaca, siyasete, çevresel faktörlere, iklime, coğrafyaya, kültürel etkenlere göre form değiştirdiği yapılan araştırmalarda görülmektedir. Tüm bu etkenlerin ışığında, Lefke Bölgesi, CMC evleri özelinde uygun tekniklerle yapılan alan çalışmasından elde edilen verilerin biraraya getirilmesiyle, konutların dönüşümü ortaya konmuştur. Yapılan alan çalışması için, her kategoriden birer örnek ele alınarak analizi yapılmış, zaman içerisindeki dönüşümü ve bu dönüşümlere etki eden çevresel faktörler tespit edilmiştir. Alan çalışması kapsamında, tüm bu verilerin toplanması için gerekli olan görüşmeler, fotoğraf çekimleri, rölöve çıkarma ve arşiv araştırma teknikleri kullanılmıştır.

Çalışmanın genelinden elde edilen sonuçta; Endüstri Devrimi’nin etkisiyle oluşan hızlı gelişme ile birlikte dini, kültürel, ekonomik, siyasal ve mimari gibi koşullar farklı biçim ve değerlerle şekillenmiştir. Bu şekillenen koşullarla birlikte, dünyada gözlemlenen ve kentleri etkileyen değişim ve dönüşümler Kıbrıs Adası’nı da etkilemiştir. Lefke Bölgesi’nde, CMC’nin kurulmasıyla birlikte buna paralel dört kategoriden oluşan ve ilk kez teraslı olarak üretilen konutların ve onların yakın çevrelerinin, bölgeye olan olumlu ve olumsuz etkileri oldukça dikkat çeker. Bu konutların, günümüze gelene kadar olan dönüşümleri buna etki eden faktörler tespit edilerek sonuçlandırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


CMC, CMC evleri, Yapısal dönüşüm, İç mekan; CMC, CMC houses, Structural transformation, Interior space.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Anıl, Cemal (2011). ‘CMC, Mini Bir Hükümet Gibiydi’. Lefkoşa: Yay. Haber Kıbrıs Gazetesi (14 Mart 2011).

Bağışkan, Tuncer (2013). ‘Kıbrıs’ta Bakır Endüstrisinin Geçmişi’. Lefkoşa: Yay. Yenidüzen Gazetesi (06 Kasım 2013).

Bruce, J. L. (1937). ‘The Swedish Cyprus Expedition’. Stockholm: Yay. Victor Petterson, pp. 205-232

Çağanağa, Vedat (2014). ‘The Role of Copper Mıne Lodgıng Houses on the Urban Development The Case of Lefke’. Lefke Avrupa Üniversitesi, Doktora Tezi, 2014.

CMC Arşiv Odası (2015). Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi.

Dağlı, Uğur Ulaş (1999). ‘Kıbrıs Sokaklarında Mimariye, Yaşama ve Çevreye Dair’, Yay. Işık Kitabevi.

Houssein, Y. (2013). ‘How was the social life in Lefke during and after the CMC period’, aktaran; V. Çağanağa, ‘The Role of Copper Mıne Lodgıng Houses on the Urban Development The Case of Lefke’. Lefke Avrupa Üniversitesi, Doktora Tezi, 2014

Lavender, D. (1962). ‘The Story of Cyprus Mines Corporation’. California: Yay. The Huntington Library San Marino.

Sergil, K. (2012). ‘How was the social life in Gemikonağı during the CMC period’ (V. Çağanağa, Interviewer, 5 Mart 2012).
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i3.917

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.