Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-analytic Study

Authors

  • Yusuf İnel Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD
  • Adem Sezer Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.913

Keywords:

Coğrafya öğretimi, Materyal kullanımı, Meta analiz, Etki büyüklüğü, Geography teaching, Use of material, Meta analysis, Impact size.

Abstract

Abstract

This study aims to combine the results of independent studies in order to reveal the impact of the usage of instructional materials in teaching geography subjects on students’ achievement. We have tried to answer the question “Do the instructional materials in teaching geography subjects impact on students’ achievement?”. The study is performed via meta-analysis. The total sampling size obtained from 31 studies included in analysis. The data were analyzed using STATA 13. and CMA 3 programs. When analyzing the data, the values of standard deviation, arithmetic average and sampling size of postest measures of control and experimental groups in each study were used. The results of this study indicate that the usage of instructional materials in the teaching geography subjects impacts positively on students’ achievementat at wider effect size. They also show that there is no any statistically difference among effect size by sampling stage (high school), the material type used, research type, and publication years of studies. 

Öz

Bu çalışmada, coğrafya konuların öğretilmesinde kullanılan materyallerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin tespit edilmesine yönelik yapılmış birbirinden bağımsız çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç dâhilinde, “Coğrafya Konuların Öğretiminde Kullanılan Materyaller, öğrencilerin akademik başarılarını etkilemekte midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma, meta analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Analize dahil edilen 31 çalışmadan elde edilen toplam örneklem büyüklüğü 2138 dir. Verilerin analizinde STATA 13 ve CMA 3 programları kullanılmıştır. Verileri analiz ederken her bir çalışmanın kontrol ve deney grubunun sontest ölçümlerinden standart sapma, aritmetik ve örneklem büyüklüğü değerleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, coğrafya konuların öğretiminde kullanılan materyallerin öğrencilerin akademik başarılarına pozitif yönde geniş düzeyde etki ettiği görülmüştür. Ayrıca, araştırmanın karakteristiğini oluşturan öğrenim düzeyi, materyal türü, çalışma türü ve çalışmaların yayınlandığı yıl değişkenlerine göre etki büyüklükleri açısından istatistikî olarak bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. 

Author Biographies

Yusuf İnel, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD'da Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktayım.

Adem Sezer, Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD

Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD'da Doçent olarak görev yapmaktayım.

References

Akgündüz, D. (2013). Fen eğitiminde harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya destekli öğrenmenin öğrencilerin başarı, motivasyon, tutum ve kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Altınışık, S. & Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarı ve derse karşı tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.

Atik, A. (2010). Coğrafya öğretiminde benzetişim tekniği (simülasyon)nin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Avşar, S. (2010). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler derslerinde coğrafya konularının öğretiminde materyal kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Aycan, Y. C. (2008). Coğrafya öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayyıldız, N. (2010). Coğrafya öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bakioğlu, A. & Özcan, Ş. (2016). Meta analiz. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Balcıoğulları, A. (2011). Coğrafi bilgi sistemleri destekli coğrafi düşünme becerileri öğretiminin öğrencilerin coğrafi düşünme becerilerine, akademik başarılarına ve bunların kalıcılığına etkisi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Başıbüyük, A. & Çıkılı, Y. (2002). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler coğrafya konularında çalışma yaprağı ve dilsiz harita kullanımının öğrenci motivasyon ve başarısı üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 29 - 38.

Borenstein, M.; Hedges, L. V.; Higgins, J. P. T. & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to

meta-analysis. West Sussex, UK: John Wiley & Sons.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates, Inc.

Çelik, E. (2007). Ortaöğretim coğrafya derslerinde bilgisayar destekli animasyon kullanımın öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çifçi, T. (2016). Effects of infographics on students achievement and attitude towards geagraphy lessons. Journal of Education and Learning, 5(1), 154 - 166.

Değirmenci, Y. & Altaş, N. T. (2016). Yükseköğretimde cbs (coğrafya bilgi sistemleri) destekli öğretimin coğrafya dersindeki akademik başarıya etkisi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 153-166.

Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya öğretim programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.

Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta analiz. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Doğanay, H. (2014). Coğrafya öğretim yöntemleri (Liselerde coğrafya eğitim ve öğretimi). 6. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Duman, B. & Atar, E. (2004). Data show teknolojisinin coğrafya dersinde soyut konuların öğretilmesinde öğrencilerin akademik başarısı ve motivasyonu üzerindeki etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 85 - 89.

Ellis, P. D. (2010). The essential guide to effect sizes, statistical power, meta-analysis, and the interpretation of research results. New York: Cambridge University Press.

Göl, F. (2009). Coğrafya dersinde bellek destekleyicilerin erişi, tutum ve kalıcılığa etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Higgins, J. P. T.; Thompson, S. G.; Deeks, J. J. & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. British Medical Journal, 327(7414), 557-560.

Hunter, J. E. & Schmidt, F. L. (1990). Dichotomization of continuous variables: The

implications for meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 75(3), 334-348.

İneç, Z. F. (2012). Sosyal bilgiler eğitiminde internet tabanlı cbs uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

İnel, Y. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan bilgisayar temelli materyallerin 6. sınıf öğrencilerinin dikkat ve motivasyon düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Jain, C. & Getis, A. (2003). The effectivenness of internet-based instruction: an experiment in physical geography. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 153 - 167.

Kablan, Z.; Topan, B. & Erkan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: bir meta analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(3), 1629 - 1644.

Karadağ, E.; İşci, S.; Öztekin, Ö. & Anar, S. (2016). Okul iklimi ve akademik başarı ilişkisi: bir meta-analiz çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 107 -122.

Karakuş, U.; Palaz, T.; Kılcan, B. & Çepni, O. (2012). Sosyal bilgiler müfredatında yer alan "çevre sorunları" konularının öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 363 - 376.

Kıy, S. K. (2009). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda sosyal bilgiler dersinde (araç - gereç) materyal kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Kars ili örneği). Yüksek lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Lehrer, R.; Schauble, L. & Petrosino, M. (2001). Modeling in mathematics and science.

In R. Glaser (Ed.), Advances in instructional psychology: Educational design

and cognitive science, 5, 101–159. New York: Teachers College Press.

Long, J. (2001). An introduction to and generalization of the "fail-safe n", Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association. New Orleans, LA. ProQuest Digital Dissertations database.

Lowry, R. B. (1999). Electronic presentation of lectures effect upon student performance. University Chemistry Education, 3(1), 18-21.

*Meydan, A. (2001). İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler öğretimi coğrafya ünitelerinin işlenişinde laboratuvar ve görsel-işitsel materyal kullanımının öğrencilerin niteliksel gelişimine etkisinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Namal, R. (2011). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde yer alan "ülkemizde nüfus" ünitesinin öğretiminde görsel materyallerden yararlanmanın öğrenci başarısı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Oğuz, S. (2008). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile turizm konularının öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öner, S. & Aydın, F. (2014). Coğrafi bilgi sistemleri destekli eğitimin coğrafya dersindeki akademik başarı üzerindeki etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(3), 179-196.

Özcan, F. (2008). Dokuzuncu sınıf coğrafya öğretiminde animasyonların yeri ve önemi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Özgen, N. & Çakıcıoğlu, R. O. (2009). Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) coğrafya eğitiminde kullanımı ve dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 81-90.

Özünal, S. (2010). 9. Sınıf öğrencilerinin dünyanın şekli ve hareketleri konusundaki temel kavramları öğrenme düzeylerinin, bilgisayar destekli öğretim teknikleri kullanılarak tesbit edilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü, Kütahya.

Özüpekçe, S. (2014). Ortaöğretim lise 1. Sınıf coğrafya derslerinde bilgisayar destekli coğrafya öğretiminin öğrencilerin coğrafya dersine karşı tutum, başarı ve hatırda tutma düzeyine etkisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sezer, A. (2002). Ortaöğretim kurumlarında coğrafya öğretim teknolojisinin öğrenci başarısına etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Şahin, S.; Gençtürk, E. & Budanur, T. (2007). Coğrafya öğretiminde uygun grafik seçimi ve kullanımının öğrenme üzerindeki etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 293-302.

Tan, I. G.; Sharan S. & Lee C. K. (2005). Students’ perceptions of learning geography

through group investigation in Singapore. International Research in

Geographical and Environmental Education, 14(4), 261-276.

Taşkın, E. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi (6. sınıf örneği). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Toros, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin kavram yanılgılarını giderme üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Ural, M. N. (2009). Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğlendirici ve motive edici özelliklerinin akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı: tasarım-seçim-geliştirme- kullanım-yönetim-değerlendirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Uzunöz, A. & Akbaş, Y. (2013). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin nem kavramıyla ilgili yanılgılarını gidermede kavramsal değişim yaklaşımının etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 523-542.

Üçışık, S.; Ünlü, M. & Özey, R. (2002). Coğrafya eğitim ve öğretiminde fotoğrafların önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, 5, 1-8.

Ünal, B. & Sarı, C. (2012). Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) destekli sosyal bilgiler dersi öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Mediterrancan Journal of Humanities, 2(2), 251-261.

Yanpar, T. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. 7. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yaşar, Ş. & Gültekin, M. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde araç – gereç kullanımı. Cemil Öztürk (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (s. 307 – 342). Ankara: Pegem Akademi.

Yeşiltaş, E. (2006). Sosyal bilgiler fiziki coğrafya konuları öğretiminde araç-gereç kullanımının öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi (Kars ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Published

2017-06-18

How to Cite

İnel, Y., & Sezer, A. (2017). Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-analytic Study. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 473-491. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.913