<b>Sürdürülebilir Kalkınma İçin Türkiye’de Düşük Karbon Ekonomisi ve Kyoto Protokolü’nün Finansman Kaynakları</b> / Low Carbon Economy and Financial Sources of The Kyoto Protocol for Sustainable Development In Turkey

Authors

  • Mehmet Ragıp BAYRAK Karabük Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.90

Keywords:

Kyoto Protokolü, Düşük Karbon Ekonomisi, Karbon Piyasaları, Karbon Finans, Kyoto Protocol, Low-Carbon Economy, Carbon Markets, Carbon Finance

Abstract

Dünya kamuoyu bugünlerde uluslararası iklim değişimi rejiminin, sera gazlarının salımına kısıtlamalar getiren Kyoto Protokolü’nün sona ereceği 2012 yılı sonrasını ve emisyon azaltımı adına net hedefler ortaya koymayan Kopenhag Uzlaşması’nın sonuçlarını tartışmaktadır. Düşük karbon ekonomisi modelinin temellerini oluşturan ve serbest piyasa ekonomisi mekanizması içerisinde çözüm arayan Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM), Ortak Uygulama (JI) ve Emisyon Ticareti (ET) gibi Kyoto Protokolü uygulamalarının 2012 sonrasındaki durumu da belirsizdir. Kyoto Protokolü, iklim değişimi ile mücadelenin ve düşük karbon ekonomisine geçişin yollarını devlet müdahaleciliğinden çok serbest piyasa ekonomisi mekanizması içerisinde aramaktadır ve sorunun global boyutuna vurgu yapmaktadır. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma sürecinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yürütülmesi gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye için de önem arz etmektedir ancak ülkemizin bu konuda yeterli gelişmeyi gösterdiği söylenemez. Bu çalışmada Kyoto Protokolü’nün piyasa temelli finansman kaynakları incelenmiş ve Türkiye’de düşük karbon ekonomisi modeline geçiş sürecinin durumu ve bu süreçte ilgili finansman kaynaklarının yeri araştırılmıştır. Ayrıca iklim değişikliği rejiminin 2012 yılında sona erecek ilk yükümlülük dönemi sonrası alacağı şekle ilişkin işleyen süreçte gelişmekte olan ülkelerin de emisyon indiriminden sorumlu tutulması gerektiğine ve bu yolla karbon piyasalarında işlem hacminin artması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Low Carbon Economy and Financial Sources of The Kyoto Protocol for Sustainable Development In Turkey The World public opinion currently discusses uncertainty of the Post - Kyoto negotiations because The Copenhagen Summit held to talk about Post-Kyoto period on December 2009 still has no clear targets about reduction of green gas emissions. Also the future of economic mechanisms of the protocol such as Joint Implementation (JI), Clean Development Mechanism (CDM) and Emission Trading System (ETS) is still unknown situation. Kyoto Protocol tries to solve problem of global warming and climate change in the frame of free market mechanism and emphasizes the dimension of the problem in world wide. To sustainable development the protocol suggests the low carbon economy but no worldwide consensus has existed yet. The developing countries have no carbon emission reduction responsibility and this situation lead to objection of some developed countries. In this study, the financial sources of Kyoto Protocol Mechanisms are examined and Turkey’s situation in the frame of low carbon economy is tried to evaluate. Also the negotiations of Post Kyoto period researched and commented about the future about Copenhagen Summit’s unclear results. As a result, Turkey will have to get responsible about emission reduction like other developing countries and should progress macro policies to adopt the low carbon economy and carbon finance markets can accelerate this process.

Author Biography

Mehmet Ragıp BAYRAK, Karabük Üniversitesi

İşletme / Muhasebe ve Finansman

References

Acemoğlu, D. , Johnson, S. , Robinson, J. A. (2001) “ The Colonial Origins of

Comperative Development: An Empirical Investigation”, American Economic Review, 91,

– 1401

Acemoğlu, D. , Johnson, S. , Robinson, J. A. (2005) “ The Rise of Europe: Atlantic

Trade, Institutional Change and Economic Growth ”, American Economic Review, 95, (3)

- 579

Alper, D. , Abar, A. , 2008. “Đklim Değişikliğinin Finansal Hizmet Sektörüne Etkileri”

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi C:7, S:23, 223-253

Atamer S. (2008) “Đklim Değişikliği Politikaları Mevcut Durum Değerlendirmesi

Raporu” Türkiye’nin Ulusal Đklim Değişikliği Eylem Planı’nın Geliştirilmesi Projesi

Coase, R. H. (1960). “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics,

Çikot, Ö. (2009). “Avrupa’da Karbon ve Enerji Borsaları”, Sermaye Piyasasında

Gündem, 82.

Çelikkol, H. , Özkan, N. , 2011. “Karbon Piyasaları ve Türkiye Perspektifi”

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 31

Çetinkaya, E. ve Sokulgan, K. (2009). “Kyoto Protokolü ve Karbon Emisyon

Piyasası”, Vobjektif, 12.

Dales, J. (1968). “Pollution, Property and Prices”, University of Toronto Press:

Toronto.

Demireli, E. , Hepkorucu A. , 2010. “Çevre Finansmanı: Kavramsal Bir Yaklaşımla

Karbon Finans Borsası” Ekonomi Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2.

Flavin, C. ( 2008). “Low- Carbon Energy: A Roadmap”, World Watch Report No.

, Washington.

Hull, J. C. (2008), “Options, Futures and Other Derivatives. ” New Delhi: PrenticeHall

of India, Sixth Edition, New Delhi.

IMF (2008). The Fiscal Implications of Climate Change.

Đklim Platformu (2009 ). “ 21. Yüzyıl Uygarlığını Yakalamak; Düşük Karbon

Ekonomisine Geçişte Teknoloji, Finans ve Tedarik Zinciri”, Đstanbul, Bölgesel Çevre

Merkezi Türkiye ve TÜSĐAD yayını.

Kadılar, R. (2010). “Karbon Fırsat mı, Tehdit mi?” Đstanbul: Destek Yayınları.

Labatt, S. , White R. R. , (2007), Carbon Finance: The Financial Implications of

Climate Change, Published by John Wiley&Sons, INC, Hoboken, New Jersey

Monast, J. , Anda, J. ve Profeta, T. (2009). “U. S. Carbon Market Design: Regulating

Emissions Allowances as Financial Instruments”, Working Paper, Nicholas Institute for

Environmental Policy Solutions, Climate Change Policy Partnership, Duke University.

Miclăuş, P. G. , Lupu, R. , Dumitrescu, S. A. , Bobırcă, A. (2008). “Testing the

Efficiency of the European Carbon Futures Market using Event-Study Methodology”,

International Journal of Energy and Environment, 2, 2.

Öztürk, M. , “Gönüllü Karbon Ticareti” TBMM Çevre Komisyonu Raporu Ankara

(2009)

Peker, O. , Demirci, M. (2008). “Đklim Değişikliğinin Bilim ve Ekonomi

Perspektifinden Analizi”, SDÜ ĐĐBF, 13, 1.

Rahman, S. M. , Dinar, A. , Larson, D. F. 2010. “Diffusion of Kyoto's Clean

Development Mechanism” Technological Forecasting & Social Change 77 (2010) 1391–

Stern, N. (2007). “The Economics of Climate Change: The Stern Review. ”

Cambridge: Cambridge University Press.

Şirin , G. , Işık, N. , Gülöz, S. D. “Emisyon Ticareti Uygulaması ve Türkiye’ye

Etkileri, ” http://www. kongreikt. ege. edu. tr/cd/pdf/52. pdf; Erişim Tarihi: 28. 09. 2012

Taşdan, F. (2008). “Kyoto Protokolü Finansal Destek Mekanizmaları Çerçevesinde

Türkiye’de Gönüllü Salım Ticareti” 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, 15–16 Ocak 2009,

Đstanbul

T. C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “ Karbon Piyasalarına Đlişkin Not” AB ve Dış

Đlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkeş, M. (2010) “Aralık 2009 Kopenhag Đklim Değişikliği Konferansı’nın Sonuçları

ve Kopenhag Uzlaşması” Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Yalçın, A. Z. , 2010. “Sürdürülebilir Kalkınma Đçin Düşük Karbon Ekonomisinin

Önemi ve Türkiye Đçin Bir Değerlendirme” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi Cilt 13 Sayı 24

Yamin, F. (2005). Climate Change and Carbon Markets: A Handbook of Emission

Reduction Mechanism. UK: Earthscan.

Zavodov, K. , 2012. “Renewable Energy Investment And The Clean Development

Mechanism” Energy Policy 40 (2012) 81–89.

Published

2012-12-29

How to Cite

BAYRAK, M. R. (2012). <b>Sürdürülebilir Kalkınma İçin Türkiye’de Düşük Karbon Ekonomisi ve Kyoto Protokolü’nün Finansman Kaynakları</b> / Low Carbon Economy and Financial Sources of The Kyoto Protocol for Sustainable Development In Turkey. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 266-279. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.90

Issue

Section

Articles