The Effectiveness of Leadership Skills Development Program for University Students / Üniversite Öğrencilerine Yönelik Liderlik Becerileri Geliştirme Programının Etkililiği

Authors

  • Ramazan Cansoy Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.899

Keywords:

Leadership skills development program, Leadership skills, Student leadership, Youth leadership, University students skills, Liderlik becerileri gelişim porgramı, Liderlik becerileri, Öğrenci liderliği, gençlik liderliği, Üniversite öğrenci becerileri.

Abstract

Abstract

The aim of this study was to examine the effectiveness of a leadership skills education program for higher education students. In this program, education was provided to improve the desire for struggle and goal setting, communication skills, group skills, problem-solving skills, decision-making skills, responsibility awareness, trusting and trustworthiness awareness, leadership awareness and emotional awareness within the framework of leadership skills. The study group of the research consists of final-year students with the average age of 23.8 years studying at the Faculty of Economics of Karabük University in the 2016-2017 academic year.  The data of the study were collected with the “Youth leadership characteristics scale”, “Emotional self-awareness scale” and “Awareness of leader and leadership scale”.  The retrospective pretest-posttest experimental model was used in the study.  The differentiation levels of the pretest and posttest scores of the students included in the education program were examined with the Wilcoxon signed-rank test. It was observed at the end of the study that the desire for struggle and goal setting, communication skills, group skills, problem-solving skills, decision-making skills, responsibility awareness, trusting and trustworthiness awareness, leadership awareness and emotional awareness levels of the students who participated in the education program significantly increased from a moderately sufficient level to a quite sufficient level. It was indicated that the applied leadership skills education program was effective.

Öz

Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim öğrencilerine dönük olarak geliştirilen bir liderlik becerileri eğitimi programının etkililiğinin incelenmesidir. Bu programda liderlik becerileri çerçevesinde mücadele isteği ve hedef koyma, iletişim becerileri, grup becerileri, problem çözme becerileri, karar verme becerileri, sorumluluk farkındalığı, güven duyma ve güvenilir olma farkındalığı, liderlik farkındalığı ve duygusal farkındalığı geliştirmeye yönelik bir eğitim verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 yılında Karabük Üniversitesi’ndeki ortalama yaşı 23.8 olan iktisat fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği”, “Duygusal Benlik Bilinci Ölçeği” ve “Lider ve Liderlik Hakkinda Farkindalik Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmada geçmişe dayalı öntest-son test deneysel modeli kullanılmıştır.  Eğitim programında yer alan öğrencilerin öntest ve sontest puanlarının farklılaşma düzeyleri Wilcoxon işaretli sıralar testi ile sınanmıştır. Araştırma sonunda eğitim programına katılan öğrencilerde mücadele isteği ve hedef koyma, iletişim becerileri, grup becerileri, problem çözme becerileri, karar verme becerileri, sorumluluk farkındalığı, güven duyma ve güvenilir olma farkındalığı, liderlik farkındalığı ve duygusal farkındalık düzeylerinin orta derecede yeterli düzeyden   oldukça yeterli düzeye  anlamlı bir şekilde yükseldiği görülmüştür. Uygulanan liderlik becerileri eğitimi programının etkili olduğu ortaya konulmuştur.

References

Acar, F. (2001). Duygusal zekâ yeteneklerinin göreve ve insana yönelik liderlik davranışları ile ilişkisi: banka şube müdürleri üzerine bir alan araştırması (Yayımlanmamış Doktora tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Addison, L. (1985). Leadership skills among the gifted and talented. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED262511.pdf

Alkan, Y. (2009). 'Bir Lider Yetişiyor' eğitim programının 10. sınıf öğrencilerinin problem çözme becrileri üzerine etkisi Öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Arvey, R. D.; Zhang, Z.; Avolio, B. J. & Krueger, R. F. (2007). Developmental and genetic determinants of leadership role occupancy among women. Journal of Applied Psychology, 92(3), 693–706. doi:10.1037/0021-9010.92.3.693

Astin, A.W. & Astin, H. S. (2000). Leadership reconsidered: Engaging higher education in social change. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED444437.pdf

Avcı, B. (2009). Öğrencinin Liderliği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Avolio, B. J.; Gardner, W. L.; Walumbwa, F. O.; Luthans, F. & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: a look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. The Leadership Quarterly, 15(6), 801–823. doi:10.1016/j.leaqua.2004.09.003

Avolio, B. J.; Reichard, R. J.; Hannah, S. T.; Walumbwa, F. O. & Chan, A. (2009). A meta-analytic review of leadership impact research: Experimental and quasi-experimental studies. The Leadership Quarterly, 20(5), 764–784. doi:10.1016/j.leaqua.2009.06.006

Avolio, B.; Chan, A. & Chan, N. (2005). Executive summary: 100 Year review of leadership intervention research: Briefings Report 2004-01, Gallup Leadership Institute. Leadership Review, 5, 7-13.

Babacan, H. (2008). Demeter kırsal alan liderlik programı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Bass, B. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18, 19-31.

Bass, B. M. (1981). Stogdill’s handbook of leadership. NY: The Free Press.

Birol, Z. H. (2005). Fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin mükemmelliyetçilik, benlik saygısı, liderlik özelliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

BLS [Bureau of labour statistics U.S. department of labour]. (2014). American time use survey. Retrieved from http://www.bls.gov/news.release/pdf/atus.pdf

Burkhardt, J. C. & Zimmerman-Oster, K. (1999). How does the richest, most widely educated nation prepare leaders for its future?. Proteus, 16(2), 9-12.

Conner, J. & Strobel, K. (2007). Leadership development. Journal of Adolescent Research, 22, 275-297. doi: 10.1177/0743558407299698

Cansoy, R. & Turan, S. (2016). Gençlik liderlik özellikleri ölçeği: güvenirlik ve geçerlik çalışması Türk eğitim dergisi, 1 (1), 18-38.

Cress, C. M.; Astin, H. S.; Zimmerman-Oster, K. & Burkhardt, J. C. (2001). Developmental outcomes of college students' involvement in leadership activities. Journal of College Student Development, 42(1), 15. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/195181299?accountid=25087

Çar, B. (2013). Spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin liderlik özelliklerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çelik, C. & Sünbül, Ö. (2008). Liderlik algılamalarında eğitim ve cinsiyet faktörü: Mersin ilinde bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,13 (3), 49-66.

Day, D. (2000). Leadership development: A review in context. Leadership Quarterly, 11(4), 581-613. doi: 10.1016/S1048-9843(00)00061-8

Dempster, N. & Lizzio, A. (2007). Student leadership: Necessary research. Australian Journal of Education, 51(31), 276-285. Doi: 10.1177/000494410705100305

Durmuş, Ö. (2011). İlköğretim ve lise öğrencilerinde görülen liderlik davranışlarının araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

EMCDDA [European Monitoring Centre for Drugs and Drug Monitoring]. (2012). Annual report: the state of the drugs problem in Europe. Retrieved from http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012

Fertman, C. I. & Van Linden, J. A. (1999). Character education for developing youth leadership. The Education Digest, 65(4), 11-16. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/218172269?accountid=25087

Gardner, J. (1990). On leadership. New York: Free Press.

Gardner, W. L.; Avolio, B. J.; Luthans, F.; May, D. R. & Walumbwa, F. (2005). “Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16(3), 343-372. doi:10.1016/j.leaqua.2005.03.003

Gelinas, M. V., & James, R. G. (1999). Coaching the leader: first step in successful change. Retrieved from https://www.ahcmedia.com/articles/57594-coaching-the-leader-first-step-in-successful-change

Goleman D. (2005). Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir ? İstanbul:Varlık Yayınları.

Gündüz, H. B. & Duran, A. (2016). Okul Öncesinde Liderlik Eğitimi: Geleceğin Liderleri Eğitim Programının Etkililiği. International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 245-267. doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.01.019

Güneş, A. (2010). İlköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerle normal gelişim gösteren öğrencilerin liderlik becerilerinin karşılaştırılması: Kırşehir ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Hill, L. G. & Betz, D. L. (2005). Revisiting the retrospective pretest. American Journal of Evaluation, 26(4), 501-517. doi:10.1177/1098214005281356

Hilliard, A. T. (2010). Student leadership at the university. Journal of College Teaching and Learning, 7(2), 93-97. Retrieved from https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/TLC/article/viewFile/93/90

Hindes, Y. L.; Thorne, K. J.; Schwean, V. L. & McKeough, A. M. (2008). Promoting intrapersonal qualities in adolescents: Evaluation of rapport's teen leadership breakthrough program. Canadian Journal of School Psychology, 23(2), 206-222. doi:10.1177/0829573508327307

Kavak, Z. Ö. (2013). İnanna liderlik eğitimi programının etkililiği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Kirkpatrick, D. L. (1979). Techniques for evaluating training programs. Retrieved from http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201302107125

Kirkpatrick, D. L. & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating Education programs: The Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler.

Komives, S. (2011). College student leadership identity development. In S. E. Murphy, & R. J. Reichard (Eds.), Early development and leadership: Building the next generation of leaders, (pp. 273-292). New York: Psychology Press

Komives, S.; Lucas, N. & McMahon, T. (2007). Exploring leadership: For college students who want to make a difference (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Külekçi, E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(22),56-80.

Laguerre, J. C. (2010). Can leadership be developed by applying leadership theories. An Examination of Three Theory-based Approaches to Leadership Development, (42),1-43. Retrieved from http://digitalcommons.ric.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=honors_projects

Lam, T. C. M. & Bengo, P. (2003). A Comparison of three retrospective self-reporting methods of measuring change in instructional practice. American Journal of Evaluation, 24(1), 65–80. doi:10.1177/109821400302400106

Martel, Y. M. (1989). Evaluation of a leadership education programme for high school students (Doctoral dissertation) Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. ML54513)

Meyer, E. D. (1995). Leadership academy: Effectiveness of leadership skills development in eighth-grade students (Doctoral dissertation) Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 9704261)

Mezoff, B. (1981). Pre-then-post testing: A tool to improve the accuracy of management education program evaluation. Performance and Instruction, 20(8), 10–16.

Murphy, S. E. & Johnson, S. K. (2011). The benefits of a long-lens approach to leader development: Understanding the seeds of leadership. The Leadership Quarterly, 22(3), 459–470. doi:10.1016/j.leaqua.2011.04.004

NCLD [National Consortium on Leadership and Disability for Youth]. (2014). Youth development and leadership. Retrieved from http:// www.ncld-youth.info/Downloads/Info%20Brief2_YDYL.pdf

NCWD/Youth [National Collaborative on Workforce and Disability for Youth]. (2005). Youth development and youth leadership. http://www.ncwd-youth.info/information-brief-11#chart1. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED485707.pdf

Ngai, N. ; Cheung, C. ; Ngai, S. S. & To, S. (2012). Youth leadership training in Hong Kong: current developments and the way ahead. International Journal of Adolescence and Youth, 17(2-3), 165–179. doi:10.1080/02673843.2012.656192

Northouse, P. G. (2010). Leadership: theory and practice (5th ed.). CA: SAGE Publications, Inc.

OECD[Organisation For Economic Co-Operation And Development]. (2013). OECD.StatExtracts. Retrieved fom http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STLABOUR

Ogurlu, Ü. (2012). Liderlik becerileri geliştirme programının üstün zekâlı olan ve olmayan öğrencilerin liderlik becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Owen, H.; Hodgson, V. & Gazzard, N. (2007). Liderlik el kitabı. (M. Çelik, Çev.). İstanbul: Optimist Yayım Dağıtım

Pratt, C. C.; McGuigan, W. M. & Katzev, A. R. (2000). Measuring program outcomes: Using retrospective pretest methodology. American Journal of Evaluation, 21(3), 341–349. https://doi.org/10.1177/109821400002100305

Redmond, S. & Dolan, P. (2014). Towards a conceptual model of youth leadership development. Child & Family Social Work, 21(3), 261–271. doi:10.1111/cfs.12146

Ricketts, J. C. & Rudd, R. D. (2002). A comprehensive leadership education model to train, teach, and develop leadership in youth. Journal of Career and Technical Education, 19(1). doi:10.21061/jcte.v19i1.655

Roberts, D. C. (2007). Deeper learning in leadership: Helping college students find the potential within. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Rockwell, S. K. & Kohn H. (1989). Post-then-pre evaluation. Journal of Extension 27(2). Retrieved from: http://www.joe.org/joe/1989summer/a5.php.

Rosch, D. M. & Anthony, M. D. (2012). Leadership pedagogy: putting theory to practice. New Directions for Student Services, 2012(140), 37–51. doi:10.1002/ss.20030

Rohs, F. R. (1999). Response shift bias: a problem in evaluating leadership development with self-report pretest-posttest measures. Journal of Agricultural Education, 40(4), 28–37. doi:10.5032/jae.1999.04028

Seevers, B. S.; Dormody, T. J. & Clason, D. L. (1995). Developing a scaled to research and evaluate youth leadership like skills development. Journal of Agricultural Education, 36(2), 28–35.

Singleton, Milika (2011). A design, implementation, and evaluation of Peirce college student leadership development program. (Unpublished doctoral thesis). Wilmington University, New Castle.

Soyünen, N. (2002). Hacettepe üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin liderlik yönelimlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sprangers, M. & Hoogstraten, J. (1989). Pretesting effects in retrospective pretest-posttest designs. Journal of Applied Psychology, 74(2), 265–272. doi:10.1037/0021-9010.74.2.265.

Suliman, A.; Klaber, R. E. & Warren, O. J. (2013). Exploiting opportunities for leadership development of surgeons within the operating theatre. International Journal of Surgery, 11(1), 6–11. doi:10.1016/j.ijsu.2012.11.002

Turan, S.; Cansoy, R. & Türkoğlu, M. E. (2017). Gençlik liderliği liderlik becerileri geliştirme ve el kılavuzu, Ankara: Nobel Yayınları.

Tüysüz, B. (2007). Öğrenci liderliği programının 6. sınıf öğrencilerinin liderlik rolleri ve davranışlarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

WHO [World Health Organization]. (2014). Global status report: On alcohol and health. Geneva: World Health Organization. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1

Woyach, R. B. & Cox, K. J. (1997). Principles for youth leadership development programs. Leadership Link. Columbus: The Ohio State University Leadership Center.

Yukl, G. A. (2010). Leadership in organizations (7th ed.). New Jersey: Prentice Hail Inc.

Zimmerman-Oster, K. & Burkhardt, J. C. (1999). Leadership in the Making: Impact and Insights from Leadership Development Programs in U.S. Colleges and Universities. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED446577.pdf

Downloads

Published

2017-06-18

How to Cite

Cansoy, R. (2017). The Effectiveness of Leadership Skills Development Program for University Students / Üniversite Öğrencilerine Yönelik Liderlik Becerileri Geliştirme Programının Etkililiği. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 65-87. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.899