Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı İşlenen Suçlarda Kadın Suçluluğu ve Dindarlık İlişkisi / Female Criminality and Religiosity in the Homicide and Assault Crimes

Authors

  • Fatma Kenevir Ankara Üniverstesi İlahiyat Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.895

Keywords:

Suç, Kadın suçluluğu, Cezaevi, Toplum, Şiddet, Suç teorileri, Crime, Female delinquency, Prison, Society, Violence, Crime theories.

Abstract

Abstract

       This study consists of the results of the research conducted with convicted female prisoners who committed crimes against the immunity and body immunity in Ankara (Sincan), İzmir (Şakran) and İstanbul (Bakırköy) women's closed prisons. The scope of the research includes women convicted of crimes against life and body immunity, who are more religious than prisoners convicted of theft, drugs etc. In this respect, the factors that lead to the criminality of women, who were convicted of murder or attempt murder, convicted of wounding offenses and who defined themselves as religious, are determined. Another aim is to demonstrate the crime and victim relationship, how convicts explain criminal actions to themselves and their surroundings and how they justify themselves. Questionnaires and semi-structured interview techniques were used as a method. In this direction, the findings obtained from the results of the questionnaire conducted with 151 women convicts were evaluated by descriptive statistical method and the results of semi-structured interviews with 8 women were included in the results. These types of explanations, included in neutralization techniques, are: commitment to values, the role of the victim, and rejection of responsibility. In the first place, the victim sees the situation as a matter of honor and explains the guilt involved with their beliefs / beliefs. Secondly, the violence (domestic problems) that is experienced is said to be the result, as in the opposite party deserves it. In the third place, the victim rejects the responsibility, indicating that the mental illness or depression is the result of suicide.

Öz

     Bu çalışma, Ankara (Sincan), İzmir (Şakran) ve İstanbul (Bakırköy) kadın kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suç işlemiş hükümlü kadın mahkûmlarla yapılan araştırma sonuçlarından oluşmaktadır. Araştırmanın kapsamı ise, hırsızlık, uyuşturucu vs. gibi suç türlerinden hüküm giymiş mahkûmlara kıyasla dindarlığı daha yüksek olan, hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan hüküm giymiş kadın mahkûmlarla sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda, adam öldürme veya adam öldürmeye teşebbüs, yaralama suçlarından hüküm giymiş olup, kendilerini dindar olarak tanımlayan kadınların, suça yönelmesindeki etken faktörler ele alınmış olup; kadın mahkûmlarda suç ve mağdur ilişkisi, suç eylemini kendisine ve çevresine açıklayıp, gerekçelendirme biçimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yöntem olarak anket ve yarı yapılandırılmış mülakat teknikleri beraber kullanılmıştır. Bu doğrultuda 151 kadın mahkûma uygulanan anket sonuçlarından elde edilen bulgular, tanımlayıcı istatistiksel metot ile değerlendirilmiş, ayrıca 8 kadınla yapılan yarı yapılandırılmış görüşme sonuçlarına yer verilmiştir. Bulguların değerlendirilmesi sonucunda, hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suç işlemiş kadın mahkûmların karıştıkları suçu dindarlıkları içinde genellikle üç şekilde açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Nötrleştirme teknikleri içinde yer alan bu açıklama tipleri, değerlere bağlılık, mağdurun rolü ve sorumluluğu reddetme şeklindedir. Birincisinde, durumu namus meselesi olarak görme ve sahip olduğu değerlerle/inançla karıştıkları suçu açıklama söz konusudur. İkincisinde, maruz kalınan şiddet (aile içi sorunlar) sonucu, karşı tarafın bunu hak etmesi olarak açıklanmaktadır. Üçüncüsü ise, akli hastalık ya da bunalım sonucu bu suça karıştığını belirterek, sorumluluğu reddetme şeklindedir.

References

Akers, Ronald L. (2000). Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application, 3.Rd, Roxbury Publ.

Canay, H.; Dilara Ağaoğlu (2004). Kadın Suçluluğu: Feminist Bakış Açısından Kavramsal Bir İnceleme, [Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi], A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cansuvar, Nuray; Aşırdize, Mahmut; Aycan, Nihat; Balcıoğlu, İbrahim & Batuk, Gökhan (1997). “Kadının Suça Yönelimi; Karşılaştırmalı Bir Çalışma”. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 3:341-351.

Doğan, Recep (2011). Is Honor Killing a Muslim Phenomenon?: Textual İnterpretations and Cultural Representations, Journal of Muslim Minority Affairs, 31, 423-440

Dolu, Osman (2010). Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji, Seçkin Yay., 2. Baskı, Ankara.

Ersen, Huriye; İlnem M., Cem; Havle, Nedim; Yener, Ferhan; Karamustafaoğlu, Nesrin & İpekçioğlu, Derya (2011). Suç İşlemiş Kadınların Sosyo Demografik Özellikleri, Anne-Baba Tutumları ve Öfke İfade Biçimlerinin Değerlendirilmesi, Klinik Psikiyatri 2011;14:218-229.

Gürler, Adem (2010). Din ve Suç, Uygulamalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

İçli, Tülin & Öğün, A. (1988). Sosyal Değişme Süreci İçinde Kadın Suçluluğu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5:17-32.

İçli, Tülin & Öğün, A. (2000). Kadın Suçluluğunu Etkileyen Bazı Sosyolojik Faktörler.

İçli, Tülin (2013). Kadın Suçluluğu, Seçkin Yayınları, Ankara 2013.

İçli, Tülin (2013). Kriminoloji, Seçkin Yayınları, Genişletilmiş 8. Baskı, Ankara.

Kamer, Vehbi Kadri (2014). “Kadınların Suç İşlemesine Neden Olan Faktörler İle İlgili Sosyolojik Teoriler Ve Uygulamada Kadın Suçluluğu”, Türkiye Noterler Birliği Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ankara.

Kavaz, H. Günce (2009). “Adam Öldürme Suçundan Cezaevinde Bulunan Kadınlarla Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde Bir Çalışma” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kenevir, Fatma (2015). Kadın Mahkumlarda Suç ve Din Anlayışı, [Yayınlanmamış Doktora Tezi], Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kızmaz, Zahir (2005). “Din ve Suçluluk: Suç Teorileri Açısından Kuramsal Bir Yaklaşım” FÜSBD, Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 189-215, Elazığ.

Kızmaz, Zahir (2006). Kriminolojide Yeni Yönelimler: Bütünleşik (Integrated) Suç Kuramları – II, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1 s.305-335, Elazığ.

Kızmaz, Zahir (2010). “Din ve Suç: Cezaevinde Hükümlü Bulunan Bazı Suçluların Dindarlık Durumları”, SBArD, Sayı 16, s.27-58.

Ortaköylü L.; Taktak, Ş. & Balcıoğlu İ. (2004) Kadın Ve Suç. Yeni Symposium, 42:13-19.

Özdoğan, Öznur (2005). İsimsiz Hayatlar: Manevi Ve Psikolojik Yaklaşımla Arınma Ve Öze Dönüş, Lotus Yay., 1. Basım, Ankara.

Özbek, Belgizar (2011). Cinayet İşleyen Kadınlarda Din Algısı Ankara Kadın Kapalı Cezaevi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Polat, Oğuz (2015). Şiddet, Seçkin Yayınları, Birinci Basım, Ankara.

Refugee Review Tribunal, Indonesia: 1. Is there any evidence of honour killing in Indonesia?, 2. Please provide information about the authorities? attitude to interfaith relationships? For instance, are they willing and/or able to provide protection in such circumstances? http://www.refworld.org/docid/4b6fe1f80.html, (Erişim Tarihi: 20 Mart 2013).

Siegel, J. Larry (2010). Criminology: Theories, Patterns and Typologies, Wadsworth Pup. Tenth Edition.

TÜİK, Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2015, Tarih: 02 Aralık 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21547

TÜİK, “Türkiye Genelinde Bitirilen Son Öğrenim Kurumu ve Cinsiyet Oranı 1975-2015, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068

TÜİK, Medeni duruma göre nüfus oranı, 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068

TÜİK, Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler, 2011-2015. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068

Uğurlu Sakallı, Nuray & Akbaş, Gülçin (2013). Namus Kültürlerinde “Namus” ve “Namus adına Kadına Şiddet”: Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Türk Psikoloji Yazıları, Aralık 2013, 16 (32), 76-91.

Walker, Lenore E. A. (2009). “The Battered Woman Syndrome” 3. Edition, Springer Pub. Newyork

Walmsley, Roy (2011). World Female Imprisonment List (Second Edition) (Women and girls in penal institutions, including pre-trial detainees/remandprisoners) http://www.upf.edu/mastercriminologia/_pdf/12_13/ART2_Wprld_Female_Prison_Population_FIL_2nd_edition.pdf, (Erişim Tarihi 20.Mart.2013).

Yıldız, Mualla (2013). İlkokul ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitapları Görsellerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, Dini Araştırmalar, Cilt: 16 Sayı: 42.

Yılmaz, Selman (2014). Cultural Muslims: Background Forces and Factors Influencing Everyday Religiosity of Muslim People. Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, 3:3, 1-19.

Published

2017-06-19

How to Cite

Kenevir, F. (2017). Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı İşlenen Suçlarda Kadın Suçluluğu ve Dindarlık İlişkisi / Female Criminality and Religiosity in the Homicide and Assault Crimes. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 781-802. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.895