Kayseri’de Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Tarafından Üretilen Konut Kooperatiflerinin Nicel Gelişimi (1950-1980) / Quantitative Development of Housing Cooperatives Produced by Social Insurance Institution in Kayseri (1950-1980)

Beyza Onur, Burcu Ceylan Duggan

Özet


Abstract

In the post-republic period in Turkey, due to the increase in the rate of industrialization and urbanization, the need for housing in the cities has come to the agenda. In this period, the incentives and investments provided by the state played an important role in eliminating this need by providing the production of housing cooperatives. Between the years of 1950-1980 in Kayseri; the period of industrialization in the city has accelerated and the population of the city has increased. Therefore, the housing need that emerged in Kayseri in this process has been tried to be solved through the state cooperatives produced by the state. In this context, this study aimed to document the housing cooperatives produced by the Social Insurance Institution between 1950-1980 in Kayseri and to examine the quantitative development of the cooperatives. Kayseri Kocasinan Municipality and Kayseri Melikgazi Municipality archives were scanned to make this examination. As a result of the findings, it has been determined that the government has long been involved in the production of housing cooperatives within the economic plans and that the housing cooperatives have increased in quantity and Kayseri has contributed to the spatial development of the city by adding to the housing stock. In addition, in this study, researching housing cooperatives in Kayseri's architectural environment; it is thought that it will help to introduce the politics of generating housing in Turkey.

Öz

Türkiye’de Cumhuriyet sonrası dönemde, sanayileşme ve kentleşme hızının artmasına bağlı olarak kentlerde konut ihtiyacı gündeme gelmiştir. Bu dönemde devlet tarafından sağlanan teşvik ve yatırımlar, konut kooperatiflerinin üretilmesini sağlayarak bu ihtiyacın giderilmesinde önemli rol oynamıştır. Çalışmanın kapsamı olan Kayseri’de 1950-1980 yılları arası; kentte sanayileşme sürecinin hızlandığı ve kentli nüfusun arttığı dönem olmuştur. Bu nedenle bu süreçte Kayseri’de ortaya çıkan konut ihtiyacı, devlet eli ile üretilen konut kooperatifleri üzerinden giderilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, Kayseri’de 1950-1980 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) tarafından üretilen konut kooperatiflerini belgelemeyi ve kooperatiflerin nicel gelişimini incelemeyi amaçlamıştır. Bu incelemeyi yapabilmek için Kayseri Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Melikgazi Belediyesi arşivleri taranmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, devletin ekonomik planları dâhilinde konut kooperatifi üretimine uzun süre yer verildiği ve bu sayede konut kooperatiflerinin nicel olarak arttığı ve Kayseri’nin konut stokuna önemli oranda eklenerek kentin mekânsal gelişimine katkıda bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmada Kayseri’nin mimarlık ortamındaki konut kooperatiflerini araştırmanın; Türkiye’de bir döneme ait konut üretme politikasının tanıtılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Konut kooperatifleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Konut üretimi, Kayseri; Housing cooperatives, Social Insurance Institution, Housing production, Kayseri.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bilgin, N. & Tanıyıcı Ş. (2008). “Türkiye’de Kooperatif ve Devlet İlişkilerinin Tarihi Gelişimi”. KMU İİBF Dergisi. Sayı: 15, s.136-159.

Çıkın, A. & Karacan, A. R. (1994). Genel Kooperatifçilik. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Çorbacı, A. (1987). “Türkiye’de Konut Kooperatifçiliği ve Halkla İlişkileri “Kent-Koop” Örnek Olayı”. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Doğusan-Alexander, N. G. (2013). “Bir Modernleşme Pratiği Olarak Kooperatifçilik ve Bahçeli Konut Yerleşimleri”. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Erkiletlioğlu, H. (2015). Geniş Kayseri Tarihi. Kayseri: Bel-sin Eğitim, Hizmet, Güzelleştirme ve Yardım Vakfı Kültür Yayını –2.

Fındıkoğlu, Z. F. (1967). Kooperasyon Sosyolojisi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi.

Hazar, N. (1997). Kooperatifçilik Tarihi. Ankara: Tarım Kredi Kooperatifleri.

İl Yıllığı Hazırlama Komitesi (1973) Cumhuriyetin 50. Yılında Kayseri 1973 İl Yıllığı, Ankara, Yardımlaşma Birliği Yayınları.

Keleş, R. (1979). “Devlet ve Konut Kooperatifçiliği”, III. Yapı Üretim Kongresi, 22-23 Aralık 1979, İzmir: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, s. 31-40.

Keyder, Ç. (2010). Türkiye’de Devler ve Sınıflar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Newman, O. (1981). The Challenge of Corporatism. London: The Macmillian Press.,

Onur, B. (2011). “Kayseri’de 1950-1980 Yılları Arasında Modern Yapı Üretme Geleneğinin Kuruluşu”. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi.

Özdin, H. (2009). “Kayseri’de Modern Konut Örneği Olarak Sıra Düzen Evler”, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi.

Toprak, Z. (1980). “Türkiye’de Korporatizmin Doğuşu”. Toplum ve Bilim. Sayı 12, s. 41-49.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i3.842

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.