Altıncı ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Hoca Ahmed Yesevî Algıları / Sixth and Seventh Graders’ Perceptions of Khoja Ahmad Yassawi

Bahadır Kılcan, Bülent Akbaba, Burcu Gülbudak

Özet


Abstract

The purpose of this research is to determine sixth and seventh graders’ perceptions of Khoja Ahmad Yassawi, who was among Turkish-Muslim thinkers, covered in the sixth and seventh grades social sciences curriculum. To this end, the metaphors produced and the pictures/cartoons drawn by the students about Khoja Ahmad Yassawi were examined. Qualitative research designs were employed in the research. The study group consists of 237 sixth and seventh graders educating in Mamak district of Ankara province in the spring semester of the 2015-2016 academic year. The data obtained from the participants were analyzed and interpreted via content analysis. The participants were found to have the following perceptions of Khoja Ahmad Yassawi: “informing, advisory”, “guiding, illuminating”, “showing the truth, providing benefit”, and “leaving a mark, esteemed”.

 

Öz

Bu araştırmada, sosyal bilgiler 6 ve 7. sınıf öğretim programında yer alan Türk-İslam mütefekkirlerinden Hoca Ahmed Yesevi’nin altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; öğrencilerin Hoca Ahmed Yesevi’ye ilişkin geliştirdikleri metaforlar ve çizdikleri resim/karikatürler incelenmiştir. Nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim bahar döneminde Ankara ili Mamak ilçesinde öğrenim gören 237 altıncı ve yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların, Hoca Ahmed Yesevi’yi; “bilgi sağlayan, öğüt veren”, “yol gösteren, aydınlatan”, “doğruyu gösteren, fayda sağlayan” ve “iz bırakan, değerli olan” şeklinde algıladıkları görülmektedir.

 


Anahtar Kelimeler


Hoca Ahmed Yesevi, Sosyal bilgiler, Ortaokul, Metafor, Nitel araştırma, Khoja Ahmad Yassawi, Social sciences, Middle school, Metaphor, Qualitative research.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi, 10(3), 1313-1322.

Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin metaforik algıları, Doğu Coğrafya Dergisi, 16(26), 25-44.

Ayvallı, R. (1997). Pakistan’da neşredilen bir esere göre Ahmed Yesevi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 3, 5-10.

Bice, H. (2015). Divan-ı Hikmet (Genişletilmiş 5. Baskı), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Büyüköztürk, Ş.; Kılıç-Çakmak, E.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem.

Çakan, V. (2005). Hoca Ahmed Yesevi ve Divân-ı Hikmet, Millî Folklor, Sayı 68, 201-207.

Çetin, T.; Kılcan, B.; Güneş, C. & Çepni, O. (2015). Examining secondary school students’ perceptions of the concept of migration: A Qualitative study, International Journal of Education, 7(3), 97-120.

Çoban, H. (2016). Sosyal bilgiler eğitimi ve öğretiminde öğretmen rol modeli olarak Ahmed Yesevi, Uluslararası sosyal bilgiler eğitimi sempozyumu bildiriler kitabı içinde, (ss.513-52). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Çubukçu, İ. A. (1995). Ahmed Yesevi ve Düşüncesi, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı, 7(21), 821-831.

Eraslan, K. (1995). Ahmed-i Yesevî, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı, 7(21), 799-819.

Ersoy, A. F. & Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 96-109.

Hasan, N. (2009). Yeseviliğe dair bazı kaynak eserler hakkında, Turkish Studies, 4(2), 618-633.

Kaymakçı S. & Er, H. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde biyografi kullanımı. İçinde M. Safran, (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi. (2. Baskı). Ankara: Pegem.

Kılcan, B. & Çepni, O. (2015). A qualitative examination of the perceptions of the eight grade students regarding the concept of environmental pollution, J. Int. Environmental Application & Science, 10(2), 239-250.

Kılcan, B. & Akbaba, B. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kültürel mirasa duyarlılık değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi, Journal of World of Turks, 5(3), 113-137.

Kılcan, B. & Akbaba, B. (2014). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan estetik değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 1047-1076.

Merriam, S. B. (2013). Araştırmanın desenlenmesi ve örneklem seçimi (Çev. S.Turan ve D.Yılmaz), S. Turan (Çev. Ed.), Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber, Ankara. Nobel. 55-82.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Öztürk, C. & Otluoğlu, R. (2005). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller (3. Baskı), Ankara: Pegem.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). London:Sage.

Saban, A. (2008a). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler, İlköğretim Online, 7(2), 421-455.

Saban, A. (2008b). Okula ilişkin metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Tosun, C. (2000). Hoca Ahmed Yesevi, hayatı, eserleri ve toplumu eğitme metodu, Dini Araştırmalar 2(6), 119-132.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin.

Yılmaz, K. (1997). Ahmed Yesevi’nin şöhreti ve tesiri, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 3, 59-69.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i2.809

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.