Negative Attitudes of Jews Regarding to Islam and Muslims throughout the History

Mustafa Yiğitoğlu

Özet


Abstract

The topic of this article is the Jewish world’s common view regarding Islam, its Prophet and Muslims dating back from the emergence of Islam to the present day. In this sense, the study sheds light on the history of Jewish thought. Although this investigation cannot be described as a complete analysis on history of thought, the examples which I provide through this article such as negative behaviors of Jewish clergy and other members of Jewish community regarding Islam and Muslims help us to understand the process of this journey. This work investigates Jews’ view on Islam and Muslims and evolution of this thought by examining the statements and texts composed by Jewish clergy against Muslims. By examining a religious group’s ideology throughout the history, this study employs a comparative-historical methodology of ideological practices. The results suggest that the widespread negative attitudes and behaviors of Jewish people regarding Islam and Muslims go back to the times of prophet Mohammad and have fueled during social crises as well as gained momentum in times when social competition was intense. 


Anahtar Kelimeler


Islam, Muslim, Judaism, Jews.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Adam, B. (1997). Yahudiliğin Hıristiyanlığa ve İslam'a Bakışı. AUIFD, 37, 333-358.

Akdemir, S. (1989). Müsteşriklerin Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (SAV)’e Yaklaşımları. A.Ü.İ.F.D, 31, 179-210.

al-Maghribi. (tarih yok). Bezlu’l-mechüd fi ifhâm’il Yehud,. (AbdulvehhabTavile, Dü.) Damascus.

al-Waqidi. (1984). Kitabu'l-Megazi. (M. Jones, Ed.) Beirut: Alem'ul-Kutub.

Arnold, T. (1982). İntişar-ı İslam Tarihi (2 ed.). (H. Gündüzler, Trans.) Ankara: Akçağ.

Aslantaş, N. (30 April-1 May 2011). İslam ve Yahudi Tarihi Kaynakları Bağlamında Ortaçağ Yahudilerinde Hz. Muhammed Algısı. Türk-İslam Tarihinde ve Batı’da Hz. Muhammed Algısı Siret Sempozyumu II, (pp. 109-124). Bilecik: Bilecik Üniversitesi.

Atçeken, İ. H. (2014). Bazı Oryantalistlere Göre Asr-ı Saadette Yahudiler. İSTEM, 2(4), 107-130.

Ateş, A. E. (2012). Türkiye İsrail İlişkilerinde Gerilimin Edenleri ve Sürekliliği. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, (pp. 85-88). K. Maraş.

Aydın, M. (2002). Modern Western Christian Theologiacal Understanding of Muslims Since the Second Vatican Council. USA: Library of Congress Cataloging in Publication.

Ben-Haim, R. (2008). İsrail Hakkında Gerçekleri. İsrael: İsrail Enformasyon Merkezi.

Bolay, M. H. (1967). Asr-ı Saadette Yahudiler. İslam Medeniyeti Dini İlmi Fikri Aylık Mecmua, 23-24.

Bozkurt, C. (2012). Filistin Sorunu ve İlk Arap-Yahudi Çatışmalarının Türk Basınındaki Yansımaları (1929-1939). The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 265-295.

Brockelmann, C. (1992). İslâm Ulusları ve Devletleri Tarihi. (N. Çağatay, Trans.) Ankara.

Cahen, C. (1990). Doğuşundan Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuna Kadar İslamiyet. (E. N. Erendor, Trans.) Ankara: Bilgi.

Cohn, N. C. (1962). Persuit of Millennium: Revolutionary Messianism in Mediaval and Reformation Europe and its Bearing on Modern Totalitarian Movements. London: Mercury Books.

Crosland, J. (1989). The Song of Roland. Ontario: Inparentheses Publications Old Frenc Series.

Derveze, İ. (1965). Siratu'r Resul. Egypt.

Deuteronomy, 7/6; 10/5, 14/21, 26/19; Exodus, 19/5-6. (no date).

Draper, J. W. (1313). Niza-i İlim ve Din-İslam ve Ulum. (A. Mithat, Trans.) İstanbul: Tercüman-ı Hakikat.

Freud, S. (1976). Musa ve Tektanrıcılık. (E. Sevil, Trans.) İstanbul: Dergah.

Genesis 16/12. (no date).

Guillaume, A. (1928). The Influence of Judaism on Islam. E. Bevan içinde, Legacy of Israel (pp. 29-172). Oxford.

Hamidullah, M. (1990). İslam Peygamberi. (S. Tuğ, Trans.) İstanbul: İnsan.

Hasanoğlu, E. (2015). Nuhi Kimliği Bağlamında Yahudilikte Yabancı Algısı. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Derigisi,, 2(1), 137-160.

Hasanov, E. (2014). Yahudilikte Peygamberlik ve Peygamberler. Journal of the Human and Social Science Researches, 3(4), 676-695.

Hasanov, E. (2015). Nuh Kanunları ve Nuhilik. İstanbul: İsam.

Hisham, I. (1971). es-Siretu'n Nebeviyye (Cilt II). (M. e.-S. al., Dü.) Lebanon.

İlhan, S. (2009). Fetihten Murabıtlar Dönemine Kadar (711-1091) Endülüs Sosyal Hayatında Yahudiler. İSTEM, 7(14), 239-259.

İsrailli Şarkıcıdan Gezi Olayları ve Ukrayna İtirafı http://www.haber7.com/ortadogu/haber/1151279-israilli-sarkicidan-gezi-olaylari-ve-ukrayna-itirafi. (2014, 04 25). Retrieved 25.04.2014, from haber7: http://www.haber7.com/ortadogu/haber/1151279-israilli-sarkicidan-gezi-olaylari-ve-ukrayna-itirafi

Julius, Wellhausen (1963). Arap Devleti ve Sukutu. (F. Işıltan, Trans.) Ankara: Ankara Üniversitesi.

Kalın, İ. (2003). Batı’daki İslam Algısının Tarihine Giriş. Divan İlmi Araştırmalar, 15(2), 1-51.

Karaite, J. i. (1889). A Commentary on the Book of Daniel,. (D. S. Margalouith, Ed.) London: ClarendonPress,.

Kızıloğlu, S. (2012). İsrail Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizmin Gelişimi. Sosyal Bilimler, 2(1), 35-64.

Kurt, A. O. (2012). Anti-Siyonist Yahudiler: Neturei Karta ve İsrail Siyasetindeki Yeri. Dinler Tarihi Araştırmaları VIII Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu , (pp. 399-420). Ankara.

Leveen, J. (1926). Mohammed and His Jews Companion. Jewish Quarterly Review, 16(4), 399-406.

Leviticus, 25/44-46. (no date).

Lewis, B. (1960). The Arabs in History. New York.

M. Şemseddin, G. (1987). Yakın Şark lll (Suriye ve Filistin) (2 ed.). Ankara.

Maghribi, S. (1964). Ifhâmu’l Yehud. Proceedings of the American Academiy for Jewish Research, 32, 67.

Mantran, R. (1981). İslâm’ın Yayılış Tarihi VII-XI. Yüzyıllar. (İ. Kayaoğlu, Trans.) Ankara: AÜİF.

Meral, Y. (2013). Ortaçağ Yahudi Dünyasında İslam Algısı. Milel ve Nihal Dergisi, 10(1), 71-89.

Meral, Y., & Melammed, U. (2012). Hz. Muhammed’e Dair Bir Yahudi Efsanesi: Maa’se Mahmat Adlı Riselenin Yeniden Tahkik ve Tercümesi. AÜİFD, 53(2), 13-20.

Nuh, Aslantaş (2011). Yahudilere Göre Hz. Muhammed ve İslamiyet. İstanbul: İz.

O'Hagan, J. (1998). The Song of Roland. 08.05.2014 tarihinde fordham.edu: http://www.fordham.edu/halsall/basis/roland-ohag.asp adresinden alındı

Özen, A. (2000). İslam Yahudi Polemiği ve Tartışma Konuları. Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 5(9), 237-256.

Qirqisani, J. (1939). Kiıabu'l-Envarve'I-Merakıb (Vol. I). (LeonNemoy, Ed.) NewYork: The Alexander Kohut Memonal Foundation.

Rosenberg, R. A. (1990). A Concise Guide to Judaism: History Practice Faith. New York: Nal Books.

Sa'd, I. (1960). et-Tabakatu'l Kubra (Vol. II). Beirut.

Sayar, S. (2014). Yahudi Karakteri, Tarihi ve Sosyo-Psikolojik Bir Yaklaşım. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 307-324.

Sırma, İ. S. (1994). Medine Vesikasının Mevsukiyeti ile İlgili Bazı Veriler. Bilgi ve Hikmet, 5, 46-54.

Sourdel, D. (1995). İslam. (D. Dursun, Trans.) İstanbul: İlim.

Şenay, B. (2002). Avrupa Birliği’nin Dini Kimliği ve Avrupa’da Dinler: Hıristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Budizm ve İslam. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11(1), 121-166.

Vaux, C. d. (1898). La Legende de Bahiraou Un Moine Chretien Auteurdu Coran. Paris.

Yaman, S. (2016). Tevrat’a Göre İnsan Hayatı ve Onurunun Kutsallığı. Journal of the Human and Social Science Researches, 5(2), 338-354.

Yazıcı, A. (2009). Osmanlı Hukuk-i Âli Kararnamesinde Hıristiyan ve Yahudilere Tanınan Haklar . İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, (pp. 423-436). Çanakkale.

Yiğitoğlu, M. (2006). Türkiye’de II. Vatikan Sonrası Müslüman-Hıristiyan İlişkileri,. İstanbul: Bayem.

Yiğitoğlu, M. (2011). Babil Esaretinden Miladi İlk Yıllara Yahudiler. Tarih Bilinci Tarih Kültür Dergisi(13-14), 229-134.

Yiğitoğlu, M. (2012). Sarcastic View of Islam in Western Christianity. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1359-1369.

Zohar, Şemot II: 17a.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i2.806

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.