<b>Kredi Kartının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisi: Karabük Üniversitesi Akademik Personeline Yönelik Bir Uygulama</b> / The effect of Credit Card on Impulse Purchase: An application for the Academic staff of Karabuk University

Authors

  • Selçuk Yurtsever Karabük Üniversitesi
  • Ali Çağlar Çakmak

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.78

Keywords:

Kredi Kartı, Plansız Satın Alma Davranışı, Karabük Üniversitesi, Akademisyenler, Credit Card, Compulsive Buying Behaviour, Karabuk University, Academicians

Abstract

Kredi kartı kullanımının giderek yaygınlaşması, satın alma eylemlerinde ödeme kolaylığı sağlayarak hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra tüketimi ve ihtiyaç fazlası satın almayı artırarak tüketicilerin gereksiz ürünlere sahip olmalarına ve kredi kartı borçlarını ödemede zorluk çekmelerine neden olmaktadır. Bu araştırma kredi kartının kontrolsüz bir tüketici davranışı olan plansız satın alma davranışlarına etkisini incelemektedir. Araştırma kapsamında Türkiye’de sosyo-ekonomik sınıf olarak en üst sınıfın bir altı olan B sosyo-ekonomik sınıf içerisinde yer alan akademisyenlerin kredi kartı kullanımları ele alınmaktadır. Bu bağlamda Karabük Üniversitesi akademik personeline anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucu ulaşılan verilere, Yüzde Analizi, Mertebeli Dereceleme ve Tek Faktörlü Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan akademisyenlerin kredi kartını kontrollü ve bilinçli kullandıkları ve kredi kartı kullanımlarının plansız satın alma davranışına neden olmadığı ifade edilebilir. The effect of Credit Card on Impulse Purchase: An application for the Academic staff of Karabuk University Along with providing facility in payment, the widening use of credit cards also increases consumption and causes consumers to buy non-essential products and experience difficulties in paying their credit card debts by increasing surplus purchases. This research focuses on the effects of credit cards on impulse purchase, which is an uncontrolled consumer behavior. Within the scope of the research, the use of credit cards by academicians in the socio-economic class B which comes next after the top level socio-economic class in Turkey is assessed. In this context, a survey is carried out with the academic staff of Karabuk University. The data acquired as the result of the survey is evaluated with Percentage Analysis, Staged Grading, Multiple Regression Analysis and Single Factor Multiple Variance Analysis (MANOVA). As a consequence of the research, it can be stated that the academicians who took part in this research use their credit cards in a controlled and conscious way, and that the use of their credit cards do not cause impulse purchases.

Author Biography

Selçuk Yurtsever, Karabük Üniversitesi

İşletme Anabilim Dalı - Üretim ve Pazarlama Dalı

References

Altunışık, R., E.Yıldırım, R. Çoşkun, S. Bayraktaroğlu (2005), “Sosyal Bilimlerde Araştırma

Yöntemleri; SPSS Uygulamalı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Çavuş, M. Fedai (2006), “Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye’de Kredi

Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi, Sayı 15, s.173-187

Çiçek, Recep ve Kemal Demirdelen (2010), “Kredi Kartı Kullanıcılarının Kart Tercihlerini

Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Niğde Üniversitesi Akademisyenleri Örneği”,

Yönetim-Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi Đşletme Đktisadı Enstitüsü Dergisi, Cilt 66,

Sayı 1, s.45-69

Durukan, T, H. Elibol, M. Özhavzalı (2005), “Kredi Kartlarındaki Taksit Uygulamasının

Tüketicinin Harcama Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma:

Kırıkkale Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, s.143-153.

Girginer, N., A. E. Çelik, N. Uçkun (2008), “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Đktisadi ve

Đdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma”,

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 8, Sayı 1, s.193-208

Kahraman, A. Burak (2011), “Hacettepe Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi’nde Görev

Yapan Öğretim Üyelerinin Tüketim Alışkanlıkları ve Yaşam Tarzı Profilleri”, Hacettepe

Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi, s.1-32

Karamustafa, Kurtuluş ve Durdu Mehmet Biçkes (2003), “Kredi Kartı Sahip Ve

Kullanıcılarının Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma:

Nevşehir Örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15-2, s.91-113

Koç, Erdoğan, (2011), “Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel

Yaklaşım”, 3 Baskı, Seçkin Yayıncılık, Đstanbul

Kurtuluş, Kemal (2010), “Araştırma Yöntemleri, 1. Baskı, Türkmen Kitabevi, Ankara.

Nakip, Mahir (2006), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 2.

Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara

Odabaşı, Yavuz ve Gülfidan Barış (2010), “Tüketici Davranışı”, 10. Baskı, Medicat Kitapları,

Eskişehir

O’Guinn, Thomas and Ronald J. Faber (1989), “Compulsive Buying: A phenomenological

exploration”, Journal of Consumer Research, Vol. 16, No 2, pp.147-157.

Oluç, Mehmet (1987), “Sosyal Sınıflar (Sosyal Katmanların) Pazarlama Açısından Önemi”,

Pazarlama Dünyası Dergisi, Sayı Nisan-Mayıs.

Özbek, Volkan ve Fatih Koç (2009), “Kırsal Kesimde Ve Kentlerde Yasayan Ailelerin

Dayanıklı Tüketim Malları Satın Alma Kararlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir

Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 22, s.127-

Özkul U, Fatma ve Gülçin Tapşın (2010), “Kredi Kartı Kullanımı ile Kullanılabilir Gelirin

Tüketim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Ampirik Çalışma”, Muhasebe

ve Finasman Dergisi, Sayı 47, s.138-153.

Prelec, Drazen and George Loewenstein (1998), “ The Red and the Black: Mental Accounting

of Savings and Debt”, Marketing Science, Vol. 17, No 1, pp.4–28.

Soman, D. and Cheema (2002), “The Effect of Credit on Spending Decisions: The Role of the

Credit Limit and Credibility”, Marketing Science, Vol. 21, No 1, pp.32-53.

Torlak, Ömer (2002), “Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıklarına Etkileri Üzerine

Eskişehir’de Bir Araştırma”, Yönetim-Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi Đşletme Đktisadı

Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı 41, s.67-78

Yılmaz, Veysel ve Gaye Karpat Çatalbaş (2007), “Kredi Kartlarına Đlişkin Algının Müşteri

Memnuniyeti ve Sadakati Üzerine Etkisi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl 44,

Sayı 513, s. 83-94

Capital, Aralık 1995.

Capital, Eylül 1998.

Capital, Haziran 2000.

Published

2012-12-14

How to Cite

Yurtsever, S., & Çakmak, A. Çağlar. (2012). <b>Kredi Kartının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisi: Karabük Üniversitesi Akademik Personeline Yönelik Bir Uygulama</b> / The effect of Credit Card on Impulse Purchase: An application for the Academic staff of Karabuk University. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 45-72. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.78

Issue

Section

Articles