Sultan II. Mahmud Döneminde Safranbolu’da Muhtarlık Teşkilatının Kurulması / Establishing of Mukhtar Organization in Safranbolu in the Period of Sultan Mahmud II

Authors

  • Selma Turhan Sarıköse Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.769

Keywords:

Muhtar, İdare, Sultan II. Mahmud, Safranbolu, Mukhtar, Administration, Sultan Mahmud II, Safranbolu.

Abstract

Abstract

Sultan Mahmud II period is known as the period of reforms in Ottoman history. In spite of the important political problems in inside and outside that have taken place, important arrangements have been made in the structure of the state in this period. The central organization, army, education and provincial administration have been reorganized. As the tımar administration was abolished in the provincial administration in this period. The change of the provincial system towards the provincial system and the establishment of the mukhtar administration became effective. With the removal of the province organization, mukhtars were assigned instead of the imams who were unable to fulfill their obligatory mandate to increase the immigration to Istanbul. After the establishment of the mukhtar organization in the province first in Kastamonu province. Safranbolu is one of the first residential areas where the mukhtar organization was established. Safranbolu was located within the borders of Kastamonu province during this period. In this study, the establishment of the mukhtar organization in the center of Safranbolu and it’s surroundings the first elected mukhtars were evaluated within the archive documents.

Öz

Sultan II. Mahmud dönemi Osmanlı tarihinde reformlar dönemi olarak bilinmektedir. Yaşanan önemli iç ve dış siyasi sorunlara rağmen bu dönemde devletin teşkilat yapısında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Merkez teşkilatı, ordu, eğitim ve taşra idaresi yeniden organize edilmiştir. Taşra idaresinde bu dönemde tımar teşkilatı kaldırıldığı gibi eyalet sisteminin vilayet sistemine doğru değişimi ve muhtarlık idaresinin kurulması taşrada yeniden düzenin sağlanmasında etkili olmuştur. Tımar teşkilatının kaldırılması ile İstanbul’a göçün artması idari düzenlemeyi zorunlu kılmış, görevini yerine getiremeyen imamlar yerine muhtarlar görevlendirilmiştir. İstanbul’dan sonra muhtarlık teşkilatı taşrada ilk önce Kastamonu vilayetinde kurulmuştur. Safranbolu bu dönemde Kastamonu vilayet sınırları içinde olup, muhtarlık teşkilatının kurulduğu ilk yerleşim yerlerinden biridir. Bu araştırmada Safranbolu’da muhtarlık teşkilatının kurulması ve seçilen ilk muhtarlar arşiv belgeleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Sultan Mahmud II period is known as the period of reforms in Ottoman history. In spite of the important political problems inside and outside that have taken place, important arrangements have been made in the structure of the state in this period. The central organization, army, education and provincial administration have been reorganized. As the tımar administration was abolished in the provincial administration in this period. The change of the provincial system towards the provincial system and the establishment of the mukhtar administration became effective. With the removal of the province organization, mukhtars were assigned instead of the imams who were unable to fulfill their obligatory mandate to increase the immigration to Istanbul. After the establishment of the mukhtar organization in the province first in Kastamonu province. Safranbolu is one of the first residential areas where the mukhtar organization was established. Safranbolu was located within the borders of Kastamonu province during this period. In this study, the establishment of the mukhtar organization in the center of Safranbolu and it’s surroundings the first elected mukhtars were evaluated within the archive documents.

References

Akyıldız, Ali (2004). Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme. İstanbul: İletişim Yay.

Akyıldız, Ali (2006). “Muhtar”. Türkiye Diyanet Vakfı İslȃm Ansiklopedisi. C.31, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 51-53.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), (Bȃb-ı Asafi Ruus Kalemi Defteri) A.RSK.d., 1673.

Beydilli, Kemal (2003). “Mahmud II”. Türkiye Diyanet Vakfı İslȃm Ansiklopedisi. C.27, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 352-357.

Çadırcı, Musa (1997). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı. Ankara: TTK.

Çadırcı, Musa (1970). “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilȃtının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”. Belleten. C. XXXIV, S. 135, 409-420.

Çadırcı Musa (1999). “Tanzimat”. Osmanlı. C.VI, (Ed.: Güler Eren), Ankara: Yeni Türkiye Yay., 183-198.

Eryılmaz, Bilal (2006). Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme. İstanbul: İşaret Yay.

Göyünç, Nejat (1999). “Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat’a Kadar)”. Osmanlı. C.VI, (Ed. : Güler Eren), Ankara: Yeni Türkiye Yay., 77-88.

Karacakaya, Recep; İsmail, Yücedağ & Nazım Yılmaz (2013). Arşiv Belgelerinde Karabük. İstanbul: Karabük Valiliği Yay., Seçil Ofset.

Karal, Enver Ziya (1995). Osmanlı Tarihi. C.V, Ankara: TTK.

Karal, Enver Ziya (1978). “Mahmud II”. İslȃm Ansiklopedisi. C.7., İstanbul: MEB Yay., 165-170.

Mert, Özcan (2002). “II. Mahmud Döneminde Taşradaki Merkeziyetçilik Politikası”. Türkler. C. 13, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 720-729.

Ortaylı, İlber (2000). Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallȋ İdareleri (1840-1880). Ankara: TTK.

Ortaylı, İlber (2001). Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul: Pan Yay.

Ortaylı, İlber (2008). Türkiye Teşkilȃt ve İdare Tarihi. Ankara: Cedit Neşriyat.

Safranbolu Şer’iyye Sicili (SŞS), no. 2118, 2142, 2144.

Sertoğlu, Mithat (2011). Mufassal Osmanlı Tarihi Resimli- Haritalı, C. V. Ankara: TTK.

Soytürk, Zübeyde (2013). “2118 Numaralı Safranbolu Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi”. (Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Karabük.

Sungur, Mutullah (2002). “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Taşra İdaresi ve Vilȃyet Yönetimi”. Türkler, C. 13, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 750-761.

Taş, Kenan Ziya (1996). “16. Yüzyılda Safranbolu İdari Yapısı ve Vakıfları”. Ankara Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C.18, S. 29, 199-206.

Ünal, Mehmet Ali (1999). “Osmanlı Devleti’nde Merkezi Otorite ve Taşra Teşkilatı”. Osmanlı, C.VI, (Ed.: Güler Eren), Ankara: Yeni Türkiye Yay., 111-122.

Yerasimos, Stefan (2006). “Tanzimat’ın Kent Reformları Üzerine”. Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. (Halil İnalcık- Mehmet Seyitdanlıoğlu). Ankara: Phoenix Yay., 347-362.

Published

2017-06-18

How to Cite

Sarıköse, S. T. (2017). Sultan II. Mahmud Döneminde Safranbolu’da Muhtarlık Teşkilatının Kurulması / Establishing of Mukhtar Organization in Safranbolu in the Period of Sultan Mahmud II. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 337-357. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i3.769