<b>Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri</b> / The Effects of Air Pollution on Workers’ Health In Different Work Places

Authors

  • Simge Taner Kocaeli Üniversitesi
  • Utkan Özdemir Kocaeli Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.75

Keywords:

İç ortam hava kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği, metal sektörü, madencilik, Indoor air quality, occupational health and safety, metal sector, mining.

Abstract

Endüstriyel ve endüstriyel olmayan (okul, ofis, fotokopi merkezleri, restoran vb.) çalışma alanlarındaki hava kalitesi, çalışma ortamında bulunan personelin sadece konforu için değil, sağlığı için de büyük önem taşımaktadır. İç ortam hava kalitesi değerlendirmesi yapılırken genellikle sıcaklık, nem oranı, hava akım hızı, kükürtdioksit (SO2), karbondioksit (CO2), solunabilinir asılı partikül madde (PM), hidrojen sülfür (H2S), uçucu organik bileşikler (VOC), azot oksitler (NOx), karbonmonoksit (CO), ozon (O3), radon, hidrojenflorür, formaldehitler (HCHO), mikrobiyal kontrol gibi parametrelerin analizleri yapılmaktadır. Yapılan bu analizler sonucunda elde edilen veriler eşliğinde, çalışanların sağlığı hakkında daha doğru ve emin adımlar atılabilir. Bu durum çevresel analizlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği prensipleriyle birebir örtüştürülmesinin gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Özellikle metal işleme, demir-çelik vb. imalat ortamlarında, diğer çalışma ortamlarına göre çok daha fazla kirletici parametre tanımlanabilir. Bu ortamlarda yapılacak ortam ölçümlerinin doğruluğu, çalışma bölgesinin temizlenmesi ve yeterli koruma önlemlerinin alınması konusunda işverenlere kolaylık tanımaktadır. Ülkemizde yalnızca imalat sektörleri değil maden ocakları da çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Maden ocaklarında çalışanların sağlıklarının korunması adına yapılması gerekli ortam ölçümlerinin yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu durum maden sektöründe çalışan kişilerin meslek hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde iş sahası bakımından geniş bir alana sahip olan maden ve metal sektörlerindeki iç ortam hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen parametreler irdelenerek, sözü edilen sektörlerde çalışanların sağlıklarının korunmasıyla ilgili alınabilecek tedbirler açıklanmaya çalışılmıştır. The Effects of Air Pollution on Workers’ Health In Different Work Places Air quality in industrial and non-industrial work places (such as school, office, photocopy center, restaurant) is very significant not only for workers’ comfort, but also for their health. Generally, parameters such as temperature, moisture, air exchange rate, sulphur dioxide (SO2), carbon dioxide (CO2), suspended particulate matter (PM), hydrogen sulphide (H2S), volatile organic compounds (VOC), nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), ozone (O3), radon, hydrogen fluoride (HF), formaldehyde (HCHO) and microbial control are analyzed for indoor air quality assessment. With the help of these analyses some important foresights could be made for workers’ health. Lots of pollutant can be defined in production areas, especially metal processing and iron steel industry compared to other working places. In our country, not only production sector but also mining operations have lots of health risks for human and environment. Although occupational diseases have notable risks for employees working in mines, there are not adequate analyses. In this study, parameters which have adverse effects on indoor air quality in mining and metal sectors are investigated and some measures suggested to protect for employees’ health working in these sectors.

References

Bayır, M. ve Ergül, M., Đş güvenliği ve risk değerlendirme uygulamaları, Uluslar arası Kalıp

Üreticileri Birliği, 2006

ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde iş

sağlığı ve güvenliği rehberi, Yayın No: 43, 2009a.

ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Maden sektörü işyerlerinde iş sağlığı ve

güvenliği rehberi, 2009b.

ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Meslek hastalıkları ve iş ile ilgili hastalıklar

tanı rehberi, 2010.

Karadağ, K., Ankara ilinde üç taş ocağı ile iki kum ocağının ve çalışanlarının işçi sağlığı ve iş

güvenliği açısından değerlendirilmesi, 2000.

Kurutaş, B., Bir metal endüstrisindeki çalışma ortamlarının iç hava kalitesinin belirlenmesi,

RSHM (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü),

Hava kirliliğine genel bakış, 2004.

Taner, S., Đç ortam havasında partikül maddelerin boyut dağılımının ve elementel

kompozisyonunun incelenmesi, 2012.

Uludağ, H.Đ., Radon kirliliği ve halk sağlığı ilişkisi, 2010.

URL 1: http://www.madenbilgi.com/yeralti-madenciligi/62-yeraltinda-aciga-cikan-gazlarinkontrolu.html,

Erişim tarihi: 25.09.2012.

URL 2: http://www.isguvenligi.net/iskollari-ve-is-guvenligi/madencilik-sektorunde-is-sagligive-guvenligi/,

Erişim tarihi: 01/10/2012.

URL 3: http://www.isveguvenlik.com/diger-sektorler/metal-isleme-sektorunde-isci-sagligive-is-guvenligi.html,

Erişim tarihi: 17.09.2012.

Üstünkol, Ş. ve Güyabilir T., Ocak hatasının etüdü, gaz ve kömür tozu patlamaları, ani metan

püskürmeleri, Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 5. Kongresi, TMMOB Maden

Mühendisleri Odası, 1977.

Published

2012-12-20

How to Cite

Taner, S., & Özdemir, U. (2012). <b>Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri</b> / The Effects of Air Pollution on Workers’ Health In Different Work Places. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 190-198. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.75

Issue

Section

Articles