Çevre Korunmasında Atığın Atıkla Giderilmesi Prensibi / Principle Of Removal With Waste Of Waste In Environmental Protection

Utkan Özdemir, Gonca Al

Özet


Çevresel problemler göz önüne alındığında, katı atıkların bertarafı birçok dünya ülkesinin temel problemlerinden birisidir. Bu doğrultuda farklı kaynaklarda oluşan ve büyük ölçüde çeşitlilik gösteren katı atıkların bir kısmının tekrar kullanımı hedeflenmektedir. Böylece ekonomik fayda sağlanmaya çalışılmaktadır. Katı atıkların yarattığı çevre kirliliğine, su kaynaklarında meydana gelen ekolojik problemlerin de eklenmesi insanlık için daha büyük risklerin habercisidir. Dolayısıyla katı atıkların bertarafında önemli yeri olan tekrar kullanımın, sadece ekonomik faydası değil, atığın atıkla giderim esasına katkısı da tartışılmaya başlanmıştır. Tüketim hızının giderek arttığı dünyada, özellikle tarımsal kökenli atıkların, su arıtımında adsorbent olarak kullanılmasıyla yüksek arıtma verimleri sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu durumu takip eden çeşitli araştırmalar, muz kabuğu, ayçiçeği sapı, pirinç kabuğu, portakal kabuğu gibi tarımsal kökenli atıkların yanı sıra kül ve arıtma çamuru gibi atıkların da organik ve inorganik bir takım kirleticilerin su ortamından arıtılmasında önemli rol oynadıklarını göstermiştir. Böylece adsorbent maliyeti nedeniyle çoğu zaman işletmeler tarafından uygun görülmeyen ve pilot ölçekli çalışma olarak kalan adsorpsiyon prosesinin kullanılabilirliğinin arttırılması şansı doğmuştur. Adsorpsiyon proseslerinin yaygınlaştırılması ile atıksu arıtımında elde edilebilecek yüksek verimlerin yanı sıra bu proseslerde adsorbent olarak kullanılan atıkların bertarafı da sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bu durum atıkların başka proseslerde de benzer şekilde değerlendirilmelerinin önünü açmaktadır. Bu çalışmada özellikle endüstriyel bazda kullanımlarında ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacak atık kökenli adsorbentlerin türleri ve kapasiteleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Principle Of Removal With Waste Of Waste In Environmental Protection Solid wastes disposal is one of the fundamental environmental problems of many world countries. By this way reusing of some parts of solid wastes which composed in different sources and shown large scale variety have been aimed. So these ways have been aimed to provide economic benefits. Ecological problems of water resources have been added to solid wastes impurity and these facts have shown bigger risks for humanity. So reusing which is more important of solid waste disposal makes a contribution to waste removal with waste except economical benefits. Especially researchers have been observed to agricultural adsorbents efficiency on the adsorption of water treatment. Some of different research shown that inorganic wastes like ash and sewage sludge as important as agricultural wastes like banana peel, sunflower stem, rice husk, orange peel on wastewater treatment. In this way adsorption’s availability is getting higher for process. High treatment efficiency on wastewater treatment and waste disposal will actualize by adsorption. And these will be example for the other process. In this study, economical and environmental benefits of waste material adsorbents’ species and capacities were evaluated for especially industrial process.

Anahtar Kelimeler


Atık malzemeler, adsorpsiyon, adsorbent, ekonomik fayda, Waste materials, adsorption, adsorbent, economical benefits.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acar F.N., Eren Z. (2006). Removal of Cu(II) ions by activated poplar sawdust (Samsun

Clone) from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials. 94, 13-15.

Ahluwalia S.S., Goyal D. (2005). Microbial and plant derived biomass for removal of heavy

metals from waste water, Biores. Technol. 98, 2243–2257.

Ajmal M., Khan A.H., Ahmad S., Ahmad A., (1998). Role of sawdust in the removal of

copper(II) from industrial wastes, Water Res., 32, 3085-3091.

Annadurai G., Juang R.-S., Lee D.-J. (2002). Use of cellulose-based wastes for adsorption of

dyes from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials, 92, 263–274.

Arami M., Limaee N.Y., Mahmoodi N.M., Tabrizi N.S. (2005). Removal of dyes from

colored textile wastewater by orange peel adsorbent: equilibrium and kinetic studies, Journal

of Colloid and Interface Science, 288, 371–376.

Arami M., Limaee N.Y., Mahmoodi N.M., Tabrizi N.S. (2006). Equilibrium and kinetics

studies for the adsorption of direct and acid dyes from aqueous solution by soy meal hull,

Journal of Hazardous Materials, 135, 171–179.

Bouzaida I., Rammah M.B. (2002). Adsorption of acid dyes on treated cotton in a continuous

system, Material Science and Engineering, 21, 151–155.

Chou K.S., Tsai J.C., Lo C.T. (2001). The adsorption of Congo red and vacuum pump oil by

rice hull ash, Bioresource Technology, 78, 217–219.

Doulati Ardejani F., Badii K., Limaee N.Y., Shafaei S.Z., Mirhabibi A.R. (2008). Adsorption

of Direct Red 80 dye from aqueous solution onto almond shells: effect of pH, initial

concentration and shell type, Journal of Hazardous Materials, 151, 730–737.

Figueiredo S.A., Boaventura R.A., Loureiro J.M. (2000). Color removal with natural

adsorbents: modeling, simulation and experimental, Seperation and Purification Technology,

, 129–141

Gajghate D.G., Saxena E.R., Vittal M. (1991). Removal of lead from aqueous solution by

activated carbon, Ind. J. Environ. Health 33, 374– 379.

Hasnain Isa M., Siew Lang L., Asaari F.A.H., Aziz H.A., Azam Ramli N., Dhas J.P.A.

(2007). Low cost removal of disperse dyes from aqueous solution using palm ash, Dyes and

Pigments, 74, 446–453.

Kargi F., Ozmihci S. (2004). Biosorption performance of powdered activated sludge for

removal of different dyestuffs, Enzyme and Microbial Technology, 35, 267–271.

Lin J.X., Zhan S.L., Fang M.H., Qian X.Q., Yang H. (2008). Adsorption of basic dye from

aqueous solution onto fly ash, Journal of Environmental Management, 87, 193–200.

Namasivayam C., Yamuna R.T. (1995). Adsorption of direct red 12B by biogas residual

slurrydequilibrium and rate processes, Environmental Pollution, 89, 1–7.

Netpradit S., Thiravetyan P., Towprayoon S. (2003). Application of ‘waste’ metal hydroxide

sludge for adsorption of azo reactive dyes, Water Research, 37, 763–772.

Oliveira L.C.A., Goncalves M., Oliveira D.Q.L. (2007). Guerreiro M.C., Guilherme L.R.G.,

Dallago R.M., Solid waste from leather industry as adsorbent of organic dyes in aqueousmedium,

Journal of Hazardous Materials, 141, 344–347.

Özacar M., Şengil İ.A. (2005). Adsorption of metal complex dyes from aqueous solutions by

pine sawdust, Bioresour. Technol., 96(7), 791-795.

Özdemir U., Akkiriş M.C. (2009). İleri atıksu arıtma sistemleri, Sakarya Üniversitesi Bitirme

Tezi.

Özdemir, U., Özbay B., Veli S., Zor, S. (2011). Modeling adsorption of sodium dodecyl

benzene sulfonate (SDBS) onto polyaniline (PANI) by using multi linear regression and

artificial neural networks, Chemical Engineering Journal, 178, 183-190.

Sun D., Zhang X., Wu Y., Liu X. (2010). Adsorption of anionic dyes from aqueous solution

on fly ash, Journal of Hazardous Materials, 181, 335–342.

Sun G., Xu X. (1997). Sunflower stalk as adsorbents for color removal from textile

wastewater. Industiral & Engineering Chemistry Research, 36, 808–812
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v1i4.74

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c)