İtibar Yönetimi Açışından Yeşil Pazarlama: Örnek Olay İncelemesi

Authors

  • Samet Kavoğlu Gazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.71

Keywords:

İtibar Yönetimi, Yeşil Pazarlama, Çevre, Reputation Management, Green Marketing, Environment

Abstract

İtibar Yönetimi Açışından Yeşil Pazarlama:

 Örnek Olay İncelemesi[1]

 

Özet

21.yy modern işletmecilik mantığı çerçevesinde üretimin sorun olmaktan çıktığı, işletmeler için en önemli sıkıntının pazarlama faaliyetleri kapsamında yaşandığı düşünüldüğünde, alana dair çok sayıda yenilikçi fikrin ortaya çıkması oldukça normaldir. Bu fikri akımlar içerisinde yer alan, çalışma kapsamında incelenecek yeşil pazarlama uygulamalarını, diğerlerinden ayıran başlıca özellik pazarlama karması içerisinde yer alan tutundurma faaliyetlerinin her bir faktörüyle ilişkilendirilebilir olmasıdır. 

Çalışmanın sınırlarını çizebilmek ve derinlemesine araştırma olanağını arttırmak adına araştırma kapsamında yeşil pazarlamanın, tutundurma faaliyetlerinden halkla ilişkilerin, itibar yönetimi fonksiyonuyla olan ilişkisi, ödüllü bir proje olan “Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı” örneği üzerinden incelenmiştir.

Çalışmanın sonunda, kuruluşun paydaşları nezdinde itibarını arttırmak gayesiyle hayata geçirilen yeşil pazarlama temalı, küresel ölçekli projenin hedefleri açısından genel değerlendirmesi yapılmıştır.

 

 

 

Green Marketing in Terms of Reputation Management: A Case Study

 

Abstract

When it is taken into account that the production is no longer a problem within the framework of the modern business management logic of the 21st century and the primary difficulty is experienced by the businesses within the scope of the marketing activities, it is natural that a great number of innovative ideas emerge concerning the field. The main characteristic which distinguishes the practices of the green marketing which is in these streams of ideas and which will be examined within the scope of study from others is that they can be associated with each factor of promotional activities in the marketing mix.

To be able to draw the lines of the study and to increase the possibility of the in-depth research, within the scope of the research, the relationship of the green marketing with the reputation management function of the public relations which is one of the promotional activities is examined based on the sample “Unilever Sustainable Life Plan” which is an award-winning Project.

At the end of the study, the general evaluation is carried out in terms of the objectives of the green marketing-themed, the global scaled Project which is put into practice for the purpose of increasing the reputation in the presence of the stakeholders of the organization.


 

Author Biography

Samet Kavoğlu, Gazi Üniversitesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Doktora Öğrencisi

References

Argüden, Yılmaz (2003). Đtibar Yönetimi, Đstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları, No: 04.

Baumann H., Boons F., Bragd A., (2002), “Mapping the Green Product Development Field:

Engineering, Policy and Business Perspective”, Journal of Cleaner Production, Vol.10,

-425.

Biber, Ayhan (2009). “Halkla Đlişkiler Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceğine Đlişkin

Bir Değerlendirme”. Gazi Ü. Đletişim Dergisi. Sayı: 29, ss. 133-148.

Blythe, Jim (2001). Pazarlama Đlkeleri, Türkçesi: Yavuz Odabaşı, Đstanbul: Bilim Teknik

Yayınevi.

Düren, Zeynep (2000). 2000’li Yıllarda Yönetim, Đstanbul: Alfa/Aktüel Kitabevi, s. 209.

Erbaşlar, Gazanfer (2007). “Yeşil Pazarlama”. Paradoks Ekonomi, Politika ve Sosyoloji

Dergisi. Sayı: 1, Yıl: 3, ss. 1-12.

Grant, John (2008). Yeşil Pazarlama Manifestosu. 1. Basım. Đstanbul: Mediacat Kitapları.

Harborth, Hans-Jürgen (1991). “The Debate About Sustainable Development: Starting Point

for an Environment-Oriented International Development Policy”, Economics, Vol. 44.

Karatepe, Selma (2008). “Đtibar Yönetimi: Halkla Đlişkilerde Güven Yaratma”, Elektronik

Sosyal Bilimler Dergisi, C: 7/23, ss.77-97.

Keleş, Ruşen (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Đmge Kitabevi.

Kotler, Philip (2000). Pazarlama Yönetimi: Millennum Baskı. Çev.: Nejat Muallimoğlu,

Đstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Laroche, M., Bergeron, J. ve Guido, B.F. (2001). “Targeting Consumers Who are Willing to

Pay More for Environmentally Friendly Products”, Journal of Consumer Marketing,

(6): 503-520.

McDaniel, S. W. ve Rylander, D. H. (1993). “Strategic Green Marketing”, Journal of

Consumer Marketing, 10(3): 4-10.

McDonagh, P. ve Prothero, A. (1992). “Producing Environmentally Acceptable Cosmetics?

The Impact of Environmentalism on the United Kingdom Cosmetics and Toiletries

Industry”, Journal of Marketing Management, 8(2): 149.

Meadows, Donella H. (1973). “Limits to Growth: A Report for The Club of Rome’s Project

on the Prodicement of Mankind”, Twelve Edition.

Okay, Ayla ve Okay Aydemir (2001). Halkla Đlişkiler Kavramı Strateji ve Uygulamaları,

Đstanbul: Der Yayınları.

Pujari, D., Wright, G. ve Peattie, K. (2003). “Green and Competitive Influences on

Environmental New Product Development Performance”, Journal of Business

Research, 56: 657-671.

Sherman, M. L. (1999). Reputation: Rhetoric Versus Reality. London: Published for the

Institute of Directors and AIG Europe (UK).

Tekeli, Đlhan (1996). “Habitat II Konferansı Yazıları”, Ankara: T.C. Başbakanlık Toplu Konut

İdaresi Başkanlığı.

Ural, Ebru Güzelcik (2006). Stratejik Halkla Đlişkiler Uygulamaları, Đstanbul: Birsen

Yayınevi.

Kaynak Đnternet Adresleri

International Green Awards (2012). http: //www.greenawards.com, E.T. 20.09.2012.

Unilever Global (2012). http: //www.unilever.com, E.T. 20.09.2012.

Unilever Türkiye (2012). http: //www.unilever.com.tr, E.T. 20.09.2012.

Published

2012-12-14

How to Cite

Kavoğlu, S. (2012). İtibar Yönetimi Açışından Yeşil Pazarlama: Örnek Olay İncelemesi. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 13-31. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.71

Issue

Section

Articles