Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar / Secondary School Students’ Metaphors about the History Concept

Authors

  • Ahmet Sait Candan Karabük Üniversitesi
  • Sezai Öztaş KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i2.691

Keywords:

Öğretim, Metafor, Kavram, Tarih, Tarih metaforları, Teaching, Metaphor, Concept, History, History metaphors.

Abstract

Abstract

A metaphor is a figure of speech that refers to one thing by mentioning another thing via comparison, fictionalizing and expression.  This study is revealing, in terms of metaphor concept, what the perceptions of the secondary school students with relate to “History” term are. Accordingly, comments of 160 students who are educating in secondary schools in Karabük city center are referred. In this research, the secondary school students’ perceptions about “History” term are tried to be determined via metaphors. The obtained data were analyzed with content analysis method by using the phenomenological pattern in terms of qualitative research method. As a result of this analysis, it has been revealed that metaphor is an effective factor in determining and expressing the perceptions of the secondary education students about “History” term.

Öz

Metafor bir şeyi başka bir şey ile benzetmeye, kurgulamaya, anlatmaya yarayan mecazlardır. Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin “Tarih” kavramına ilişkin algılarının neler olduğunu metaforlar bağlamında ortaya koymaya yöneliktir. Bu doğrultuda Karabük il merkezinde bulunan ortaöğretim okullarında öğrenim gören 160 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada çalışma grubundaki öğrencilerin “Tarih” kavramına yönelik algıları metaforlar üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemi bağlamında olgubilim deseni kullanılarak içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin “Tarih” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları belirlemede ve açıklamada metaforların etkin bir araç olduğu ortaya çıkmıştır.

Author Biographies

Ahmet Sait Candan, Karabük Üniversitesi

TARİH BÖLÜMÜ GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI

Sezai Öztaş, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ

References

Aydın, F. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi. 10 (3). 1313-1322.

Büyüköztürk, Ş.; Çakmak Kılıç, E.; Akgün, Ö. E. v.d. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Candan, A. S. & Koçer, Ö. (2013). Tarih Dersindeki Kavramların Algılanma Düzeylerine İlişkin Bir Değerlendirme. Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. 2(1). 353-373.

Candan, A. S. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Candan, A. S. & Aydın, F. (2016). Tarih Bölümü Öğrencilerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2016). 1-3 Eylül 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Bildiri Kitabı. 495-507.

Çelikten, M. (2006). Eğitim Sisteminde Kullanılan Kültür ve Öğretmen Metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21. 269-283.

Çetin, T.; Kılcan, B.; Güneş, C. & Çepni, O. (2015). Examining Secondary School Students’ Perceptions of the Concept of Migration: A Qualitative Study. International Journal of Education. 7 (3). 97-120.

Cropley, A. (2002). Qualitive Research Methods: An Introduction for Students of Psychology and Education. University of Latvia: Zinatne.

Dilek, D. (2007). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Egan, K. (2010). Eğitimli Zihin/Bilişsel Araçlar Anlama Süreçlerini Nasıl Şekillendirir?. F. Keser (Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış Dergisi. 27. 1-22.

Ervas, F.; Gola, E. & Rossi, M. G. (2015). Metaphors and Emotions as Framing Strategies in Argumentation. Proceedings of the EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science. CEUR. Torino. 645-650.

Kamberi, L. (2014). Using Metaphors in Language Teaching and Learning. European Journal of Research on Education (EJRE). 92-97.

Kılcan, B. & Akbaba, B. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Estetik Değerine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 10 (4). 1047-1076.

Kılcan, B. & Çepni, O. (2015). A Qualitative Examination of the Perceptions of the Eight Grade Students Regarding the Concept of Environmental Pollution. Journal of International Environmental Application & Science. 10 (2). 239-250.

Kılıç, S. (2013). Örnekleme Yöntemleri. Journal of Mood Disorders. Volume: 3 (1). 44-46.

Koç, E. S. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (1). 47-72.

Kövecses, Z. (2010). Metaphor. New York: Oxford University Press.

Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil. G. Y. Demir (Çev.). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks. CA: Sage.

Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ark Yayınları.

Ocak, G. & Gündüz, M. (2006). Eğitim Fakültesini Yeni Kazanan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersini Almadan Önce ve Aldıktan Sonra Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Metaforlarının Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (2). 293-309.

Oğuz, A. (2005). Öğretmen Eğitim Programlarında Metaphor Kullanma. H. Kıran (ed.). XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 582-588.

Özbaran, S. (1997). Tarih, Tarihçi ve Toplum. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına ilişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 (2). 131-155.

Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7 (2). 281-326.

Saban, A.; Koçbeker, B. N. & Saban, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 6 (2). 461-522.

Sağdıç, M. (2013). Geography Teachers’ Metaphors Concerning the Concept of “Geography”. Educational Research and Reviews. 8 (10). 637-645.

Töremen, F. & Döş, İ. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 9 (4). 1973-2012.

Tuna, Y. E. & Budak, F. M. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Kavramına İlişkin Algılarının MecazlarMetaforlar Yoluyla Analizi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013 (14). 609-642.

Wagenheim, G.; Clark, R. & Crispo, A. W. (2009). Metaphorical Mirror: Reflecting on Our Personal Pursuits to Discover and Challenge Our Teaching Practice Assumptions. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 20 (3). 503-509.

Willox, A. C.; Harper, S. L.; Bridger, D.; Morton, S.; Orbach, A. & Sarapura, S. (2010). Co Creating Metaphor in the Classroom for Deeper Learning: Graduate Students Reflections. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 22 (1). 71-79.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2017-04-06

How to Cite

Candan, A. S., & Öztaş, S. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar / Secondary School Students’ Metaphors about the History Concept. Journal of History Culture and Art Research, 6(2), 507-526. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i2.691