Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle İlgili Yeterliliklerinin İncelenmesi / Examining the Skills of Geography Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge

Authors

  • Esengül Doğru
  • Fatih Aydın Karabük Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v6i2.686

Keywords:

Coğrafya öğretmenleri, Teknoloji okuryazarlığı, Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB), Geography teachers, Technological literacy, Technological pedagogical and content knowledge (TPACK).

Abstract

Abstract

The main purpose of this research was to determine the competencies of technological pedagogical content knowledge (TPCK) of geography teachers and to examine whether these competencies differed significantly according to various variables. The study included a total of a total of 42 geography teachers employed in Karabuk city centre and its districts in 20015-2015 education year. The data of the study was gathered though Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) developed by Pamuk, Ergun, Çakır, Yılmaz ve Ayas (2012). Frequency and percentage values along with Kolmogorov-Smirnov (K-S) test, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test were used to analyse the data of the current study. The results of the study revealed that the technological pedagogical content knowledge of geography teachers was not enough. Results also demonstrated the level of geography teachers’ technological pedagogical content knowledge did not differ significantly according to their skills and knowledge at using technology, seniority, education level and gender. Content Knowledge is one of the subscales of TPCK that geography teachers had the highest level of knowledge. Furthermore, the level of technological content knowledge of geography teachers was higher than that of technological pedagogical knowledge. The results of the study were discussed in line with the related literature and some suggestions were made. 

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, Coğrafya öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) yeterliliklerinin tespit edilmesi ve bu yeterliliklerin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Çalışmaya, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Karabük il merkezi ve ilçelerinde görev yapmakta olan toplam 42 Coğrafya öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmanın nicel kısmı için ölçme aracı olarak Pamuk, Ergun, Çakır, Yılmaz ve Ayas (2012) tarafından geliştirilen, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans değerleri, Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Coğrafya öğretmenlerinin Teknoloji Bilgilerinin (TB) yeterli olmadığını göstermektedir. Coğrafya öğretmenlerinin Pedagojik Bilgileri (PB), teknolojiyi kullanmadaki bilgi ve becerilerine, meslekteki hizmet yıllarına, eğitim durumlarına ve cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. TPAB’nin alt boyutlarından olan Alan Bilgisi (AB), öğretmenlerin en yüksek seviyede bilgi sahibi oldukları boyuttur. Ayrıca öğretmenlerin, Teknolojik Alan Bilgisi (TAB) düzeylerinin Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB) düzeylerine göre yüksek çıktığı görülmüştür. Araştırma sonuçları ilgili alan yazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Author Biography

Fatih Aydın, Karabük Üniversitesi

1978 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünde (1997-2001), yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Öğretmenliği bilim dalında (2001-2004) ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Coğrafya Öğretmenliği bilim dalında (2005-2009) tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını coğrafya öğretiminde işbirlikli öğrenme üzerine yaptı. Lisansüstü eğitimi süresince Türkiye’nin farklı illerinde coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmenliği yaptı. 2009 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında “Coğrafya Eğitimi” alanında doçent oldu ve halen Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında görevine devam etmektedir. Çalışma alanları arasında coğrafi bilgi sistemleri, coğrafya öğretimi ve çevre eğitimi gibi konular yer almaktadır. Evli ve üç çocuk sahibidir.

References

Akbaşlı, S. (2010). Öğretmen yeterlilikleri hakkında ilköğretim denetçilerin görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, 39, 13-36.

Akınoğlu, O. (2005). Coğrafya eğitiminin etkililiği ve sorunları. Marmara Coğrafya Dergisi, 12, 78-96.

Aksin, A. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterlilikleri: Amasya ili örneği (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Aksoy, B. (2004). Coğrafî Bilgi Sistemleri uygulamalarının öğretimi üzerine bir model, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 179- 190.

Aydın, F. & Kılcan, B. (2016). Coğrafya dersinde Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımına yönelik öğretmen görüşleri. ERPA, International Congresses on Education, Book of Proceedings, 1009-1016.

Bilgin, İ.; Tatar, E. & Ay, Y. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojiye karşı tutumlarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB)’ne katkısının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30, Haziran, Niğde.

Çakır, R. & Oktay, S. (2013). Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 35-54.

Çakıroğlu, Ü.; Güven, B. & Akkan, Y. (2008). Matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 38-52.

Çepni, O. (2013). TheUse of Geographic Information Systems (GIS) in Geography Teaching. World Applied Sciences Journal,25(12), 1684-1689.

Dambudzo, İ. İ. (2014). Integrating ICT in teaching and learning geography in a secondary school: the lived experience of learners. ARPN Journal of Scienceand Technology, 4(11), 631-638.

Demir, S. & Bozkurt, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonunda ki öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online,10(3), 850-860.

Gömleksiz, M. N. & Fidan, E. K. (2013). Self-efficacy perception levels of prospective classroom teachers toward technological pedagogical content knowledge. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 14(1), 87-113.

Graham, C. R. (2011). Theoretical consideration sforunder standing technological pedagogical content knowledge (TPACK). Computers&Education,57(3), 1953-1960.

Hızal, A. (1989). Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli öğretime ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No:338.

Kapluhan, E. (2014). Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (Cbs) Coğrafya Öğretiminde Kullanımının Önemi ve Gerekliliği, Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 34-59.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara.

Kazu, İ. Y. & Erten, P. (2014). Teachers’ technological pedagogical content knowledge self-efficacies. Journal of Educationand Training Studies, 2(2), 126-144.

Kesler, T. (2007). Coğrafya Eğitimi ve Teknoloji Kullanımı: Yeni Öğretim Metotları ve Teknolojik Modellerin Orta Öğretimde Kullanılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kılcan, B. & Çepni, O. (2016). Ortaokul öğrencilerinin eğitimde tablet pc ve teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Congresses on Education, International University of Sarajevo, 02-04 Haziran Sarajevo, Bosna Herzegovia.

Koehler, M. & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Koehler, M. J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.

Kokoç, M. (2012). Karma mesleki gelişim programı sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi deneyimleri üzerine bir çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Meriç, G. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda öz güven seviyelerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama,10(2), 352-367.

Messina, L. & Tabone, S. (2013). Technology proficiency, TPACK and beliefs about technology: A survey with primary school student teachers. Research On Education and Media, 5(1), 11-29.

Meydan, A. & Öner, S. (2014). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile öğretimin öğrencilerin coğrafya dersine yönelik tutumlarına etkisi. Turkish Studies, 9(11), 407-417.

Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509-523.

Öner, S. & Aydın, F. (2014). The effects of geography information systems supported training on the academic success in geography course. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(3),179-196.

Öztürk, E. & Horzum, M. B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3): 255-278.

Pamuk, S.; Ülken, A. & Dilek, N. Ş. (2012). Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanım yeterliliklerinin teknolojik pedagojik içerik bilgisi kuramsal perspektifinden incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 415-438.

Sert, G.; Kurtoğlu, M.; Akıncı, A. & Seferoğlu, S.S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji Kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, Uşak Üniversitesi, Uşak.

So, H. J. & Kim, B. (2009). Learning about problem based learning: Student teachers integrating technology, pedagogy and content knowledge, Australasian Journal of Educational Technology, 25(1), 101-116.

Sönmez, Ö. F.; Çavuş, H. & Merey, Z. (2009). Coğrafya öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyalleri kullanma düzeyleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 213-228.

Yılmaz, M. (2005). İlköğretim 7. sınıflarda simetri konusunun öğretimde eğitim teknolojilerinin başarı ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Published

2017-04-06

How to Cite

Doğru, E., & Aydın, F. (2017). Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle İlgili Yeterliliklerinin İncelenmesi / Examining the Skills of Geography Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of History Culture and Art Research, 6(2), 485-506. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i2.686