Türk Soylu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Sözlü Anlatım Çalışmalarının “Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği”ne Göre Analizi: Gagauz Örneği / Analysis of Turkic Students Verbal Expression Studies in Turkey Turkish Language by “Speaking Skill Assessment Scale”

Berker Kurt

Özet


Abstract

In this study, the situation of the Turkic students’ verbal expressions of Turkey Turkish was evaluated with the special action of Gagauz Turks. The research findings reveal that Gagauz Turks depend on their mother language in terms of word choice, pronunciation, emphasis and sentence structure in verbal expressions. The similarity between Gagauz Turkish and Turkey Turkish is the main determinant for this situation. Research findings show that if the students were not to comprehend the similarities between the two languages this would have a negative impact on the verbal expression of Turkey Turkish. Therefore, as a result of the research, it is concluded that in order to improve the speaking ability of Turkey Turkish in teaching Turkic, it is necessary to take into account the mother language features that the target language has and to plan teaching accordingly.

Öz

Bu çalışmada Türk soylu öğrencilerin Türkiye Türkçesi sözlü anlatımlarındaki durumları Gagauz Türkleri özelinden hareketle değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, Gagauz Türklerinin sözlü anlatımlarında sözcük seçimi, telaffuz, vurgu ve cümle yapısı açısından ana dillerine bağlı kaldıklarını ortaya koymaktadır. Bu durumun oluşmasında Gagauz Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki benzerlik önemli bir etkendir. Araştırma bulguları, öğrencilerin iki dil arasındaki benzerlik ve farklılıkları yeterince kavrayamamış olmalarının Türkiye Türkçesi sözlü anlatımlarını olumsuz olarak etkilediğini göstermektedir. Dolayısıyla, araştırma sonucunda, Türkiye Türkçesinin Türk soylulara öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesi için hedef kitlenin sahip olduğu ana dil özelliklerinin göz önünde tutulması ve öğretimin buna göre planlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Türk soylular, Gagauz Türkleri, Türkçe öğretimi, Konuşma becerisi, Turkic, Gagauz Turks, Turkish teaching, Speaking skill.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alioğlu, İ. E. (2013). “Türk Halkları Arasında Ortak İletişim Dilinin Oluşturulmasında Söz Varlığının Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 1. S. 377-387.

Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. B.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cebeci, A. (2008). XVI. Yüzyıl Osmanlı Tahrir Defterlerine Göre Gagauzlar. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Chirli, N. (2010a). “Gagavuz Dilinde Tek Bir Ad Durum Ekinin Farklı Bir Kullanımı”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 30. Türk Dil Kurumu, s. 7-21.

Demir, N. (2011). “Saltık-Nâme ve Selçuk-Nâme Işığında Gagauz Türkleri”, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken (Journal of World of Turks), Cilt 3, Sayı 2. Türklerin Dünyası Enstitüsü Yayınları, s. 5-19.

Duman, A. (2003). “Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Metin Seçimi”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), Sayı 13, s. 151-154.

Gaydarci, G. A.; Koltsa, E. K.; Pokrovskaya, L. A. & Tukan, B. P. (1991). Gagauz Türkçesinin Sözlüğü (Çev. İ. Kaynak ve A. Doğru). Ankara: Kültür Bakanlığı.

İnalcık, H. (2005). “Türkler ve Balkanlar”, Bal-Tam Türklük Bilgisi, Sayı 3, s. 20-44.

İnce, B. (2013). “Yabancı Dil Öğretiminin Temel ve Genel İlkeleri”, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. (ed. M. Durmuş, A. Okur), Ankara: Grafiker, s. 143-155

İsen, M. (2012). Təzkirədən Bioqrafiyaya və Seçilmiş Məqalələr. Bakü: Oskar.

Kara, M. (2010). “Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, s. 661-696.

Ölmez, M. (2007). “W.Radloff'tan Gagauzca İki Nasreddin Hoca Fıkrası” Http://Turkoloji.Cu.Edu.Tr/Makale_Sistem/Tumview.Php?İd=2286, Adresinden Erişilmiştir.

Özkan, N. (2002). “Gagavuz Türkçesi”, Türkler Ansiklopedisi. Ankara: Yeni Türkiye, Cilt 20, s. 250-261.

Özyürek, R. (2009). “Türk Devlet ve Topluluklarından Türkiye Üniversitelerine Gelen Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar”, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Cilt 4, Sayı, 3, s.1819-1862.

Sümer, F. (1991). “Gagavuzların Aslı II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 53. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, s. 3-5.

Sümer, F. (1991a). “Gagavuzların Aslı”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 52. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, s. 9-12.

Taştekin, A. (2015). “Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi Nasıl Olmalıdır”, International Journal Of Languages’ Education And Teaching, Cilt 3, Sayı 3. s. 43-55.

Tosun, C. (2005). “Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi”, Journal Of Language And Linguistic Studies, Cilt 1, Sayı 1, s. 22-28.

Turan, R. (2006). “Tarih İçinde Gagauz Selçuklu İrtibatı”, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaşi Velî Dergisi, Sayı 39, s. 43-49.

Yağmur, K. (2013). “Dil Öğretiminde Anadili, İkinci Dil ve Yabancı Dil Kavramları”, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. (Ed. M. Durmuş, A. Okur), Ankara: Grafiker, s. 180-200).

Yenisoy, H. S. (1998). Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, Türkçede Ve Öteki Türk Lehçelerinde Slav Leksik Unsurları. Ankara: TDK.

Yıldız, Ü. & Tunçel, H. (2012). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler”, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ) (Ed. A. Kılınç, A. Şahin), Ankara: Pegema Akademi, s. 115-145.

Yılmaz, O. (2015). “Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakistanlıların Karşılaştıkları Sorunlar”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), Sayı 37, s. 257-275.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i2.682

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.