<b>Çevre Duyarlılığı Bağlamında Seyahat Acentelerinin Web Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme</b> / An Evaluation of Environmental Concerns of Travel Agencies in Their Web Sites

Authors

  • Nazmiye Erdoğan Başkent Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.64

Keywords:

Seyahat acentesi, web sitesi, içerik analizi, çevre duyarlılığı, sürdürülebilir turizm, ekoturizm, Travel agency, websites, environmental sensitivity, environmental concern, sustainable tourism, ecotourism, web site content.

Abstract

Seyahat acentelerinin web siteleri, acentelerin çevre konusundaki ilgi ve duyarlılığını yansıtan iletişim araçlarından birisidir. Bu çalışma, acentelerin web sitelerinde çevre ile ilgili anlatıların bulunup bulunmadığını incelemek, acentelerin çevreyle ilgili yönelimlerini tespit etmek ve bu yönelimin sürdürülebilirlik ve ekoturizm ilkeleri bağlamında değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmıştır. Analiz için gerekli verileri toplamak amacıyla, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) web sayfasında erişilen 5362 acenteden web sitesi olan 1382 acente seçilmiş ve bu acentelerin web sayfalarının içerik analizi yapılmıştır. Analizin ilk aşamasında, web sitelerinin sadece %2,7 gibi küçük bir kısmında, çevre ile ilgili anlatılar bulunduğu tespit edilmiştir. İkinci aşamasında, sürdürülebilirlik ve ekoturizm bağlamında belirlenen 12 çevresel göstergenin web sayfalarındaki anlatılarda varlığı araştırılmış ve web sitelerinin %2,4’ünde çevre/doğa koruma kavramının geçtiği, bunu, sırasıyla, yöre halkına saygı, alternatif turizm, ekoturizm, sürdürülebilir turizmin takip ettiği görülmüştür. Doğa/çevre koruma, çevresel eğitim, yerel kalkınma ve katılımcılık, sürdürülebilir kullanım gibi göstergelerle ilgili anlatıların sürdürülebilir turizm ve ekoturizm ilkeleri ile bütünleştiği, ancak yetersiz olduğu saptanmıştır. Bulgular acentelerin sürdürülebilir turizm bağlamında faaliyetlerde bulunmaları ve çevreye verdikleri önemi ve çevresel faaliyetlerini acente web sitesi gibi önemli bir iletişim kanalında yansıtmaları gerektiğine işaret etmektedir ve sadece kendilerini değil aynı zamanda turistleri de çevresel bağlamda geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir. An Evaluation of Environmental Concerns of Travel Agencies in Their Web Sites The travel agency web site is one of the means of communication that shows the nature of environmental sensitivity and concern of an agency. This study was designed to assess the existence of environmental narratives in the travel agency web sites and to determine the environmental orientations of the agencies and evaluate their orientation in terms of sustainability and ecotourism. 1382 agencies that have web sites were selected for the investigation. The necessary data was extracted from the agency websites and evaluated by means of content analysis. At the first stage of analysis, the study found that only 2.7 percent of agencies have some narrations about environment. At the second stage, it was found that only 2.4 percent mentions environmental/nature protection, followed respect to local people, alternative tourism, ecotourism and sustainable tourism. It was found that narrations about indicators such as Environmental/nature protection, environmental education, local development and participation are coupled with the sustainability and ecotourism principles, however they are insufficient. Findings indicate the necessity that the agencies should have environmental activities and reflect their environmental concern and activities in their web sites, and should develop themselves and tourists in terms of environmental context.

Author Biography

Nazmiye Erdoğan, Başkent Üniversitesi

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

References

ASTA (2003). The American Society of Travel Agents Ten Commandments on EcoTourism,

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/10-command.html. Erişme tarihi: 03 Ekim 2012.

Avcı, H. B. (2010). TOD-EG Türkiye Ormancılar Derneği Ekoturizm Çalıştayı, Ankara,

-40.

Baloglu, S. ve Pekcan. (2006). The Website Design and Internet Site Marketing Practices

of Upscale and Luxury Hotels in Turkey, Tourism Management. 27: 171–176.

Ceballos-Lascurain, H. (1996). Tourism, Ecotourism and Protected Areas, Gland,

Switzerland and Cambridge, UK,

Chang-Haung, T., P. F. J. Eagles, and Smith S. L. (2004). Profiling Taiwanese Ecotourists

using a self-definition Approach. Journal of Sustainable Tourism 12 (2): 149-169.

Donohoea, H. ve Needhama, R. (2008). Internet-based Ecotourism Marketing: Evaluating

Canadian Sensitivity to Ecotourism Tenets, Journal of Ecotourism. 7 (1): 15-43.

Erdoğan, N. (2003). Çevre ve (Eko)turizm, Erk Yayınları, Ankara,

Erdoğan, N. (2009). Turkey's Tourism Policy and Environmental Performance of Tourism

Enterprises, Tourism Enterprises and Sustainable Development, içinde: International

Perspectives on Responses to the Sustainability Agenda, (Editör: Leslie David), Routhledge,

UK, 194-208.

Erdoğan, Đ. (2010). TOD-EG Türkiye Ormancılar Derneği Ekoturizm Çalıştayı,

Ekoturizmin Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Ankara, 35-40.

Fennell, D.A. (2009). Ecotourism, International Encyclopedia of Human Geography Pages

-376.

Honey, M. (2004). Ecotourism and certification. The International Ecotourism Society,

Washington D.C. http://www.ecotourism.org ve http://www.ips-dc.org/

Karamustafa, K. ve Öz, M. (2010). Türkiye’de Konaklama Đşletmelerinin Web Sitelerinde

Yer Verilen Faktörlerin Başarımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ĐĐBF Dergisi. 5 (2): 189-

Lai, P. ve Shafer, S. (2005). Marketing Ecotourism through the Internet: An Evaluation of

Selected Ecolodges in Latin America and the Caribbean. Journal of Ecotourism 4 (3): 143-

Leung, Y., Marion, J. L., Farrell, T. A., (2001). The Role of Recreation Ecology in

Sustainable Tourism and Ecotourism, ed: McCool S., Moisey R. N., Tourism, Recreation, and

Sustainability: Linking Culture and the Environment. New York: CAB International,

Mader, R. (2002). Latin American Ecotourism: What is it? Current Issues in Tourism 5

(3&4): 272-278.

PeoplevePlanet (2012) Ecotourism - hope and reality. Erişme Tarihi: 03 Ekim 2012,

http://www.peopleandplanet.net/?lid=26809&section=47&topic=44

Price, G. (2003). Ecotourism Operators and Environmental Education: Enhancing

Competitive Advantage by Advertising Environmental Learning Experiences. Tourism

Analysis. 8 (2-4): 143 -148.

Priskin, J., (2003).Characteristics and Perceptions of Coastal and Wildflower Nature-based

Tourists in the Central Coast Region of Western Australia, Journal of Sustainable Tourism, 11

(6): 499-529,

Sangpikul, A. (2010). Marketing Ecotourism Through the Internet: A Case of Ecotourism

Business in Thailand, International Journal of Hospitality & Tourism Administration. 11(2):

-137.

Schwartz, K. ve Font, X. (2005). Working With Suppliers for Sustainable Development:

Tour Operator Practices and Recommendations, Leeds: Leeds Metropolitan University,.

Tao, C. H., Eagles, P. F., Smith, S. L. J., (2005). Profiling Taiwanese Ecotourists Using A

Self-Definition Approach, Journal of Sustainable Tourism, 12 (2): 149-169.

Tepelus, C. (2005). “Aiming for Sustainability in the Tour Operating Business”, Journal of

Cleaner Production. 13, , 99-107.

TIES - The International Ecotourism Society (2012). A Simple User’s Guide to

Certification for Sustainable Tourism and Ecotourism. Erişme Tarihi: 01 Ekim 2012.

http://www.ecotourism.org/certification-and-standards

TÜRSAB (2010). Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, http://www.tursab.org.tr, Erişme

Tarihi: 7.03. 2010.

Wallace, G. N., Pierce, M. S. (1996). An Evaluation of Ecotourism in Amazonas, Brazil,

Annals of Tourism Research, 23 (4): 843-873,

Weaver, D. (1997). Magnitude of Ecotourism in Costa Rica and Kenya, Annals of Tourism

Research, 26 (4): 792-816,

Published

2012-12-24

How to Cite

Erdoğan, N. (2012). <b>Çevre Duyarlılığı Bağlamında Seyahat Acentelerinin Web Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme</b> / An Evaluation of Environmental Concerns of Travel Agencies in Their Web Sites. Journal of History Culture and Art Research, 1(4), 247-265. https://doi.org/10.7596/taksad.v1i4.64

Issue

Section

Articles