Romanların Tüketim Eksenli Yaşam Tarzlarının İncelenmesi: Bursa Şehir Merkezinde Bir Uygulama / Examining the Gypsies Consumption Axis Lifestyles: An Application at Bursa City Centre

Ali Çağlar Çakmak

Özet


Examining the Gypsies Consumption Axis Lifestyles:

An Application at Bursa City Centre

Abstract

We live together in the same territory for centuries Gypsies, with their colorful personalities and they add value to our sociological structure with different lifestyles. There has been less study about consumption behavior and in this context lifestyles of Gypsies. This research studies the scrutiny to Gypsy citizens’ consumption axis lifestyles for contribute the literature.  Gypsies which live in Bursa city center are the main mass of the research. AIO (Activities, Interests, Opinions) Lifestyle Scale was applied to the selected sample from the main mass. The data acquired as the result of the survey is evaluated with Percentage Analysis, Staged Grading, Factor Analysis and Single Factor Multiple Variance Analysis (MANOVA). The results of the research includes the important details of the Gypsies consumption axis lifestyles.

Romanların Tüketim Eksenli Yaşam Tarzlarının İncelenmesi:

Bursa Şehir Merkezinde Bir Uygulama

Öz

Yüzyıllardır aynı topraklarda bir arada yaşadığımız Romanlar, renkli kişilikleriyle ve farklı yaşam tarzlarıyla sosyolojik yapımıza değer katmaktadırlar. Romanların tüketim davranışları ve bu bağlamda yaşam tarzları ile ilgili çok az çalışma yapılmıştır. Bu çalışma literatüre katkı sağlamak amacıyla Roman vatandaşlarının tüketim eksenli yaşam tarzlarını incelemeyi konu edinmektedir. Bursa şehir merkezinde yaşayan Romanlar çalışmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Seçilen örnekleme FİF (Faaliyet, İlgi Alanı, Fikir) Yaşam Tarzı Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilere Yüzde Analizi, Mertebeli Dereceleme, Faktör Analizi ve MANOVA uygulanmıştır. Araştırma sonuçları Romanların tüketim eksenli yaşam tarzları ile ilgili önemli detayları içermektedir.


Anahtar Kelimeler


Bursa, Gypsies, Lifestyle, Consumption, AIO Scale, Bursa, Romanlar, Yaşam Tarzı, Tüketim, FİF Ölçeği.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Atilgan, T. (2003). Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Tekstil Ürünlerinin Markaları Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1-2, 90-118.

Erciş, A, Ünal, S. ve Can, P. (2007). “Yaşam Tarzlarının Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Rolü”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt No:21, Sayı: 2, 281-311

Erdal, M. (2001). “Yaşam Tarzı Analizi ve Psikografik”, Pazarlama Dünyası, Yıl:15, Sayı:89, Eylül-Ekim 2001, s:36-42.

Eryiğit, C. ve Kavak B. (2008). “Yeniliği Erken Ve Geç Benimseyenler İle Benimsemeyenlerin Demografik Özelliklerinin Ve Yaşam Tarzlarının Yayılma Modelleri Yardımıyla Tanımlanması”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 03, Aralık 2008, ss. 21-43

Foxall, G. R., Goldsmith, R. E. ve Brown, S. (1998). Consumer Psychology For Marketing, Second Edition, Thomson Learning, London.

İslamoğlu, A. H. ve Altunışık, R. (2013). Tüketici Davranışları, Beta Yayınları, İstanbul.

Karafakioğlu, M. (2006). Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları, İstanbul.

Kavak, B. ve Gümüşlüoğlu L. (2007). Segmenting Food Markets: The Role of Ethnocentrism and Lifestyle In Understanding Purchasing Intentions, International Journal of Market Research, Vol. 49 Issue 1, pp. 71-94

Kotler, P. (2001). Principles of Marketing, Prentice-Hall International Inc., New Jersey

Kotler, P. ve Armstrong, G. (1996). Marketing an Introduction, Prentice Hall International Inc., Upper SAddler River, New Jersey.

Kotler, P. ve Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing-Global Edition, 15E, Pearson Education Limited, England

Köroğlu, C. Z. (2014). “Tüketim Kültürü Ve Din Olgusu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”, Toplum Bilimleri Dergisi, Ocak-Haziran, 8 (15): 85-120

Küçükemiroğlu, O. (1999). Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism: An Empirical Study, European Journal of Marketing, Vol. 33, No. 5/6, 1999, pp. 470-487

Malhotra, N. K. ve Birks, D. F. (2006). Marketing Research, an Applied Approach, Prentice Hall, Financial Times, England.

Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2010). Tüketici Davranışı, MediaCat Yayınları, İstanbul.

Odabaşı, Y. (1999). Tüketim Kültürü, Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü, Sistem Yayınları, İstanbul.

Özsoy, M. (2014). “Roman Vatandaşların Satın Alma Davranışlarının Araştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Parasız, İ. (2014) İktisadın ABC'si, Ezgi Kitabevi, Bursa..

Solomon, M. R. (1996). Consumer Behavior Buying, Having and Being. Prentice Hall International Editions, Third Edition, New Jersey.

Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. ve Hogg, M. K. (2006). Consumer Behaviour A European Perspective, Third Edition, Prentice Hall, Financial Times, England.

Tek, Ö. B. ve Özgül E. (2013). Modern Pazarlama İlkeleri, 4. Baskı, İzmir, Birleşik Matbaacılık

Yeşiloğlu, H. (2013). “Yaşam Tarzının Müşteri Sadakati Ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri: Organik Gıda Ürünlerini Kullanan Tüketiciler Üzerinde Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yükselsin, İ. Y. (2009). “Satılık Havalar: Batı Türkiye Roman Topluluklarında Bir Müziksel Zanaatkârlık Biçimi Olarak “Çalgıcılık””, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, Volume 2/8, Summer 2009, ss.452-463
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v5i3.558

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2016 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.