Mardin Süryanilerinde Belleğin Teolojik-Kültürel Çerçevesi / Theological - Cultural Framework of Memory in Mardin Syriacs

Tahir Pekasil

Özet


Theological - Cultural Framework of Memory in Mardin Syriacs

Abstract

In this article, “theological/ritual-cultural framework of memory”, "memory participation tools" "recall figures" will be examined in the case of Mardin Syriac Orthodox Church. "Ritual participation" and "rhythmic repetition" which enables "theological-social inclusion" and "integration", also mobilizes remembering instruments and guarantees protection, revival and transfer of cultural memory. This also ensures continuation of sense of belonging. Priests who are accepted as "vicarious memory" enable participation to memory in church which is a "memory space" mediating to the "transmission of blessing and grace by ritual representation". Priests also by institutionalizing ceremonies and rituals which integrated with music, makes cultural meanings functional. The theme is discussed from the perspective of cultural memory and supported by face to face interviews.


Mardin Süryanilerinde Belleğin Teolojik-Kültürel Çerçevesi

Öz

Bu yazıda, Mardin Süryani Ortodoks Kilisesi örneğinden hareketle “belleğin teolojik/ritüel- kültürel çerçevesi”, “belleğe katılım araçları”, “hatırlama figürleri” ele alınacaktır. “Teolojik ve toplumsal katılımı”, “bütünleşmeyi” sağlayan “ritüel katılım” ve “ritmik tekrar”, hatırlama araçlarını harekete geçirerek kültürel belleğin korunmasını, canlandırılmasını ve aktarılmasını garanti etmekte, aidiyetin devamını sağlamaktadır. Belleğe katılımı sağlayan “vekil hafıza” olarak kabul edilen papazlar, bir “hafıza mekânı” olan kilisede, “inayetin ritüel temsille aktarımına” aracılık yapmakta; “ritüel tasarım” yoluyla müzikle bütünleştirdikleri ayin ve ritüelleri kurumsallaştırarak kültürel anlamlara işlerlik kazandırmaktadırlar. Çalışma konusu, kültürel bellek perspektifinden ele alınmış ve mülakat örnekleri ile desteklenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Mardin Syriacs, Cultural Memory, Social/Ritual Participation, Memory Space, Vicarious Memory, Mediated Grace, Ritual Design, Mardin Süryanileri, Kültürel Hafıza, Toplumsal/Ritüel Katılım, Hafıza Mekânı, Vekil Hafıza, Vasıtalı İnayet, Ritüel Tasarım

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

AKDEMİR, S. (1972). Dini Kurallarımız, İstanbul: Baha Matbaası.

ASAD, T. (2015). Dinin Soykütükleri Hıristiyanlık’ta ve İslam’da İktidarın Nedenleri ve Disiplin, Çev: Ayet Aram Tekin, İstanbul: Metis Yayınları.

AKYÜZ, G. (2005). Tüm Yönleriyle Süryaniler, İstanbul: Mardin Kırklar Kilisesi Yayınları.

ASSMANN, J. (2001). Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Çev: Ayşe Tekin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

BARNARD, A. (2014). Simgesel Düşüncenin Doğuşu, Çev: Mehmet Doğan, İstanbul: Boğaziçi Yayınevi.

BERGER, P. L. ve Luckman, T. (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası Bir Bilgi Sosyolojisi İnşası, Çev: Vefa Saygın Öğütle, İstanbul: Paradigma Yayınları.

BOYER, P. (2015). “Anılar Ne İşe Yarar? Hatırlamanın biliş ve Kültürle İlişkisi”, Yayına Haz: Pascal Boyer, James V. Wertsch, Zihinde ve Kültürde Bellek, Çev: Yonca Aşçı Dalar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

BOZOK, B. A. (2009). “Mardin Süryani Cemaati Örneğinde Kültürel İfade ve Anlam Üretme Alanı Olarak Ritüeller ve Müzik”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.

CERTEAU, M. (2009). Gündelik Hayatın Keşfi-I Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları. Çev.: Lale Arslan Özcan, I. Baskı, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

COHEN, A. P. (1999). Topluluğun Simgesel Kuruluşu, Çev. Mehmet Küçük, Ankara: Dost Kitabevi.

CONNERTON, P. (2014). Modernite Nasıl Unutturur? Türkçesi: Kübra Kelebekoğlu, II. Baskı, İstanbul: Sel Yayıncılık.

DANKO, N. (1997). Süryani Müziği, Çev. P. Gabriel Akyüz, Mardin: Resim Matbaacılık.

DAVIE, G. (2000). Modern Avrupa’da Din, Çev. Akif Demirci, İstanbul: Küre Yayınları.

DAVIE, G. (2010). Vicarious Religion: A Response. Journal of Contemporary Religion, Volume: 25, Issue: 2 Routledge.

DEMİR, Z. (2015). Süryani Ortodoks Kilisesi, Gelenekleri ve Yedi Gizi, II. Baskı, İstanbul: Süryani Ortodoks Metropolitliği Yayınları.

DURAK, N. (2011). Süryani Ortodoks Kilisesinde İbadet, İstanbul: Rağbet Yayınları.

ESGİN, A. (2012). “Bir Müzik Sosyolojisi Var mıdır?”, Ankara: Doğu Batı Düşünce Dergisi, sayı: 62, ss. 153-182

FUBİNİ, E. (2006). Müzikte Estetik, Çev. Fırat Genç, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

GİDDENS, A. (2010). Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, İstanbul: Ayrıntı Yaytınları.

GÜÇ, A. (2005). Dinlerde Mabed ve İbadet, İstanbul: Ensar Neşriyat.

GÜNDÜZ, Ş. (2006). Hıristiyanlık, İstanbul: İSAM Yayınları.

HOUSEMAN, M. (2010). Trying to Make a Difference with “Ritual Design, HAL Id: halshs-00658668 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00658668 Submitted on 10 Jan 2012 (Erişim Tarihi: 26.04.2014).

HUYSSEN, A. (1999). Alacakaranlık Yazıları Bellek Yitimi Kültüründe Zamanı Belirlemek, Çev. Kemal Atakay, İstanbul: Metis Yayınları.

I. BARSAVM, Patrik İgnatius Efrem (2005). Saçılmış İnciler Süryanilerin Yazınsal Tarihi, Çev: Zeki Demir, İstanbul: Süryani Ortodoks Metropolitliği Yayınları.

LEFEBVRE, H. (2014). Mekânın Üretimi, Türkçesi: Işık Ergüden, II. Basım, İstanbul: Sel Yayıncılık.

HERVİEU-LEGER, D. (2000). Religion as a Chain of Memory, Translated by Simon Lee, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey.

MALPAS, J.(2013). The Remembrance of Place, httpjeffmalpas.comwp-contentuploads201303The-Remembrance-of-Place.pdf. (Erişim Tarihi: 30.03.2016).

NORA, P. (2006). Hafıza Mekânları, Türkçesi: Mehmet Emin Özcan, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

RAMAUT-CHEVASSUS, B. (2011). Müzikte Postmodernlik, Çev. İlhan Usmanbaş, İstanbul: Pan Yayıncılık.

STARK, R. (2005). Tek Gerçek Tanrı: Tek tanrıcılığın Tarihsel Sonuçları, Çev. Çiğdem Özüer, 1. Baskı, İstanbul: Literatür Yayınları.

ŞAHİN, İ. (2008). “Dinî Hayatın Ritmi: Ritüel ve Müzik”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIX/2, ss. 269-285.

TAHİNCİOĞLU, Y. (2011). Tarihleri Kültürleri ve İnançlarıyla Süryaniler, İstanbul: Butik Yayıncılık.

WAUGH, Earle H. (2005). Memory, Music, And Religion: Morocco's Mystical Chanters, Columbia: University of South Carolina Press.

WERTSCH, J. V. 2(015). “Kolektif Bellek”,Yayına Haz: Pascal Boyer, James V. Wertsch, Zihinde ve Kültürde Bellek, Çev: Yonca Aşçı Dalar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

WACH, J. (1990). Din Sosyolojisi, Çev.: Ünver Günay, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Mülakatlar

Gabriel Akyüz ile yapılan görüşme, Mardin Kırklar Kilisesi Horiepiskoposu (9.12.2013).

İshak Ergün ile yapılan görüşme, Midyat Mor Borsavmo Kilisesi Papazı (31.01.2014).

Ayhan Gürkan ile yapılan görüşme, Midyat Mor Barsawmo Kilisesi Din Görevlisi (7.12.2013).

Amanuel Türker ile yapılan mülakat Midyat Süryani cemaatinden esnaf (31. 01.2014).

Barbara Türker ile yapılan görüşme, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (7.12.2013).

Ferit Demir ile Midyat’ta yapılan görüşme, Midyat Süryani cemaatinden esnaf (31.04.2014).

Musa Ergin ile yapılan görüşme, Midyat Süryani cemaatinden esnaf (31.01.2014).

Şabo Aktaş ile Midyat’ta yapılan görüşme, Midyat Süryani cemaatinden esnaf (31.04.2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v5i2.528

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2016 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.