Dini ve Kültürel Çoğulculukta Varoluş Mücadelesine Bir Bakış: Malezya Tecrübesi / An Overview towards the Existence Struggle in Religious and Cultural Pluralism: Malaysia Experience

Saim Kayadibi

Özet


An Overview towards the Existence Struggle in Religious and Cultural Pluralism: Malaysia Experience

Abstract

Malaysia with its socio-cultural structure is one of the rare unity that can exemplify many countries because of her ability to live in peace and tranquillity with multi-religious, multilingual and multicultural societies. Considering this multi-culturalism, multi-religion and multi-lingual as a wealth, thus they are struggling together to create a strong society. In many fields such as Islamic economy, banking, and halal food, she is able to play a pioneering role in the application of Islamic law in a modern state, yet it has many momentous works in the race to become a central country. In terms of historical experience, with her strategical position, Malaysia has been the centre of serious occupations, thus it has been struggling to get rid of the traces of many colonial states, colonial psychology and trying to wrap their wounds. Despite the bitter memories of the colonial countries in the past, brotherly and friendly aids she has seen from the Ottoman State left a firm mark on the depths of her memory. Now, it’s struggling to carry together with different ethnic structures to the future in harmony and peace in which she has a model structure that can set an example for other countries. However, trying to compare Malaysia with Turkey may cause incorrect consequences. It is unthinkable comparing Turkey, which has no colonial past and has a relatively low population of non-Muslims, with Malaysia. In this article, Malaysia will be taken as an example while Muslims are examined in highly religious societies and their lives, historical and social stages, whether there are any problems in the practices of religious life, in order to create a national consciousness what kind of strategies have been developed, through a holistic approach the problems, and their solutions will be discussed.

 

Dini ve Kültürel Çoğulculukta Varoluş Mücadelesine Bir Bakış:

Malezya Tecrübesi

Öz

Malezya sosyo-kültürel yapısı itibari ile çok dinli, çok dilli ve çok kültürlü toplumların barış ve huzur içerisinde yaşayabilme özelliğini göstermesinden dolayı birçok ülkeye örnek oluşturabilecek nadide birlikteliklerden biridir. Bu çok kültürlülük, çok dinlilik ve çok dillilik özelliklerini bir zenginlik olarak görüp, birlikte güçlü bir toplum oluşturabilmenin çabası içerisindedir. Birçok sahada, örneğin İslam Ekonomisi ve Bankacılığı, Helal Gıda, modern bir devlette İslam Hukuku kurallarının uygulanabilme özelliğinde öncü rol oynayabilen, hatta merkez ülke olma yarışında ciddi çalışmaları vardır. Tarihi tecrübe açısından Malezya, konum itibariyle ciddi işgallerin merkezi olmuş, birçok sömürge devletinin izlerini atabilmenin, sömürge psikolojisinden kurtulabilmenin, yaralarını sarabilmenin mücadelesini veren bir ülkedir. Geçmişte sömürge ülkelerinden kalan acı hatıraya rağmen Osmanlı devletinden gördüğü kardeş ve dost yardımlar hafızasının derinliklerinde sağlam izler bırakmıştır. Şimdi ise farklı etnik yapısını huzur ve barış içerisinde birlikte götürebilmenin mücadelesini veren ve diğer ülkelere de örnek oluşturabilecek model bir yapıya sahiptir. Bunun yanında Malezya’yı Türkiye ile karşılaştırmaya çalışmak yanlış sonuçlar doğurabilir. Sömürge geçmişi olmayan, gayr-i Müslim nüfusu neredeyse yok denecek kadar az olan Türkiye’nin Malezya ile kıyaslanması düşünülemez. Bu makalemizde çok dinli toplumlarda Müslümanlar incelenirken Malezya örnek olarak alınacak, onların yaşamları, tarihi ve sosyal evreleri, dini hayatın yaşanmasında sorunların olup olmadığı, milli bir bilinç oluşturmak için nasıl bir strateji geliştirildiği, topyekûn bir bakış açısı ile problemlerin neler olduğu ve ne tür çözüm yolları geliştirildiği gibi konular üzerinde durulacaktır.


Anahtar Kelimeler


Malaysia Experience; Religious and Cultural Pluralism; National Consciousness; Multi-law system; Islamic Banking; Halal Food; Malezya Tecrübesi; Dini ve Kültürel Çoğulculuk; Milli Bilinç; Çok Hukukluluk; İslam Bankacılığı; Helal Gıda.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ABas, S. (1988). “Traditional Elements of the Malaysian Constitution,” The Constitution of Malaysia: Further Perspectives and Developments, (ed. F.A. Trindade, H.P. Lee), Petaling Jaya; Penerbit Fajar Bakti,

Ahmed, M. T. (1993). “Suçlamalar ve Arka Planı,” U.K; Islam International Publications

Akgündüz, A. (2014). Osmanlı Hukuk Sistemi Çok Hukuklu Bir Hukuk Sistemi midir? Yoksa Hukuk Birliği mi Hâkimdir? Bkz: http://www.hikmet.net/soru/418/osmanli-hukuk-sistemi-cok-hukuklu-bir-hukuk-sistemi-midir-yoksa. (Erişim 26 Temmuz 2014)

Al-Attas, S. M. N. (1969). “A General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago,” Kuala Lumpur; Dewan Bahasa Dan Pustaka

Al-Aidrus, M. A. bin A. R. (2013). “Christians in Search of a Name for God: The Right to Allah,” Kuala Lumpur; Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam.

Altback, P. G. S. J. (2011). “Akademik Mükemmeliyete Giden Yol, Dünya Çapında Akademik Üniversiteler Oluşturmak,” (Çev: Kamil Yamaç) Washington; The World Bank,

Aun, W. M. (2007). “The Malaysian Legal System,” Kuala Lumpur; Pearson Malaysia Sdn Bhd,

Badawi, A. H. A. (2006). “Islam hadhari: a model approach for development and progress”, Kuala Lumpur; MPH Group Publishing, 2006

Badawi, A. H. A. (2006). “Pembangunan Modal Insan: Human Capital Development”, Kuala Lumpur; National Institute of Public Administration

Bohari, A. M., Hin, C W., Fuad, N. (2013). “The competitiveness of halal food industry in Malaysia: A SWOT -ICT analysis, ” Malaysia Journal of Society and Space, 9 issue 1 (1 - 9

Camphell, P. C. (1923). “Chinese Coolie Emigration to Countries within the British Empire,” Longon; P.S. King and Son

Çoban, H. Ülke (2014). Vizyonuna Sahip Olmanın Kalkınmaya Stratejik Etkisi ve Malezya Örneği, Devlet Plânlama Teşkilatı,

Fatimi, S. Q. (1963). “Islam Comes to Malaysia,” Singapur; Malaysian Sociological Research Institute.

Fığlalı, E. R. (1986). “Kadıyanilik- Ahmediyye Mezhebi,” İzmir; Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.

Gill, S. K. (2007). “Shift in language policy in Malaysia: Unravelling reasons for change, conflict and compromise in mother-tongue education,” AILA Review, 20 106–122.

Gökalp, Y. (2012). “Bölgesel Sorunların Çözümünde Mezhep Faktörünün Yeri ve Önemi,” II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu.

Harding, A. (1995). “Islamic Law in Malaysia,” Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, Vol. V, 1995/2.

Hassan, A. A. H. (1996). The Administration of Islamic Law in Kelantan Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim, M. S. “The Relationship Between Islam and the State in Malaysia,” Intisari, Vol. 1, No.1.

Hurgronje, S. (1906). The Achehnese, vol. 1 Leyden: Brill.

Hussein, S. A. (1988) “Islam and Politics in Malaysia 1969-1982: The Dynamics of Competing Traditions,” PhD Dissertation, Yale University.

İbrahim, A. (1993). “Justice in the Sharia Court,” Islam and Justice (ed. Aidit Ghazali), Kuala Lumpur; Institute of Islamic Understanding Malaysia.

Ibn Batuta (1997). “Tuhfetün-Nüzzar fi Garaibil Emsar ve Acaibil Esfar,” Rabat; Akademiyetül Memleketül Mağribiyye, c. 4.

İbrahim, A. Joned, A. (1987). “The Malaysian Legal System,” Kuala Lumpur; Dewas Bahasa dan Pustaka.

Iqbal, A. (1965). “Diplomacy in Islam: an essay on the art of negotiation as conceived and developed by the Prophet of Islam,” Lahore; Institute of Islamic Culture.

Islam, S. S. (2005). “The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia,” Singapre; Thomson.

İsmail, Y. (2009). “Modern Bir Devlette İslam Hukuku Uygulamaları,Türkiye Malezya Olur mu?,” İstanbul; Karakutu.

Johan, K. (1996). “Educating the Malay elite: the Malay College Kuala Kangsar, 1905-1941,” Kuala Lumpur; Pustaka Antara.

Joned, A. I. A. (1995). The Malaysian Legal System, 2nd ed. Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamali, M. H. (2000). “Islamic Law in Malayasia Issues and Development,” Kuala Lumpur; Ilmiah Publishers.

Kasimin, A. (1991). “Religion and Social Change Among the Indiginious People of the Malay Peninsula,” Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamaruddin, Z. (2014). “Malezya'da şer'i hukuk "aile"de can buluyor!,” Dünyabizim, http://www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=10200&tip=haber, (Erişim 30 Temmuz 2014)

Kasimin, A. (1991). “Religion and Social Change Among the Indiginious People of the Malay Peninsula,” Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kayadibi, S. B., Ahmad H. (2011). “The Role of Islamic Studies in Muslim Civilization in the Globalized World: Malaysian Experience,” Jurnal Hadhari.

Kayadibi, S. (2014). İslam Bankacılığı (Islamic Banking), http://www.memleket.com.tr/author_article_detail.php?id=8616, (Erişim: 07 Ağustos 2014).

Kayadibi, S. (2011) “The growth of Islamic banking and finance in Malaysia. In: Finance islamique: regard(s) sur une finance alternative”, Islamic Finance Series, 1 (1), Mazars Group, Algeria.

Kayadibi, S. (2011). “Ottoman Connection to the Malay World, Islam Law and Society,” Kuala Lumpur; The Other Press.

Kayadibi, S. (2014). “A way forward to European Standard on Halal Food”, Journal of Asian Development Studies (JADS), Vol. 3, Issue 2.

Kösebalan, H. T. (1997). “Güneydoğu :Asya’da İslam ve Siyaset,” İstanbul: İlke Yayıncılık.

Kusrin, Z. M. (2013). “Legal Provisions and Restrictions on the Propagation of Non-Islamic Religions among Muslims in Malaysia”, Kajian Malaysia, Vol. 31, No.2.

Le Ha, P. (2013). “Nation Building, English as an International Language, Medium of Instruction, and Language Debate: Malaysia and Possibl e Ways Forward,” Journal of International and Comparative Education, Volume 2, Issue 2.

Mackeen, A. M. M. (1969). Contemporary Islamic Legal Organization in Malaya, Monograph Series No. 13 New Hawen; Yale University Southeast Asia Studies.

Means, G. P. (2009). “Political Islam in Southeast Asia,” Colorado: Lynne Rienner Publishers.

Mohammed, M. Ishikara, S. (2002). The Voice of Asia: Two Leader Discuss The Coming Century, Kodansha International, Tokyo-New York.

Muda, A. S. bin H. (1962). “Sejarah Kelantan” Kota Bharu; Pustaka Aman Press.

Muhammad, A. A. (1993). “Zakat and Rural Development in Malaysia,” Kuala Lumpur; Berita Publishing.

Muttalib, H. (1990). “İslam and Ethnicity,” Singapur; Oxford University Press,

Özay, M. (1990). “Islamic Identity and Development,” London: Routledge.

Özay, M. (2013). “Malezya’da Din-Devlet İlişkisine Kısa Bir Bakış: Dr. Mahathir Mohamad Dönemi İslamlaştırma Politikaları ve Yansımaları”, Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, Journal of History Culture and Art Research, Vol. 2, No. 1.

Özay, M. (1990). Islamic Identity and Development Studies of the Islamic Periphery Kuala Lumpur; Forum.

Paktürk, Ş. (2011). “Müslüman Ahmediye Cemaatini Tanıyalım”, Maneviyat, c.1.

Ramli, Y. M., Jusoh, T. G. T. (2012). “Najib Razak’s 1Malaysia and Charter of Medina’s One Ummah: Comparative Perspective,” International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 2.

Spring Singapur, (2011). “Global Halal Food Industry Guide to tapping the fast growing Halal food market,” Singapur; Spring Singapur.

Tarmizi, A. R. (2009). “1 Malaysia bukan asimilasi,” Utusan Malaysia, 16 April 2009

Thoma, T. (2004). “Freedom of Religion and Registration of Religious Groups,” The Journal of the Malaysian Bar, INSAF (2004) XXXIII No 2,(15-38).

Windstedt, R. (1981). “The Malays, A Cultural History,” Singapur; Graham Brash.

Yasin, N. M. (1996). “İslamisation, Malaysianisation: A Study on the Role of Islamic Law in the Economic Development of Malaysia: 1969-1993,” Kuala Lumpur; A.S. Noordeen.

Yegar, M. (1979). “Islam and Islamic Institutions in British Malaya 1874-1941 Policies and Implementation,” Jerusalem; The Magnes Press.

Yousif, A. F. (1998). “Religious Freedom, Minorities and Islam: An Enquiry into the Malaysian Experience,” Kuala Lumpur; Thinkers Library.

Zaleha, S. (1997). “Managing Marital Disputes in Malaysia: Islamic Mediators and Conflict Resolution in the Syariah Courts,” Surrey: Routledge Curzon.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v5i3.525

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2016 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.