Müslüman Tüketicilerin İsraf Kavramına Bakışı: Türkiye, Katar ve Endonezya Ölçeğinde Kültürlerarası Bir Mukayese / The Perspective of Muslim Consumers on Extravagance: A Cross-Cultural Comparative Study in Turkey, Qatar and Indonesia

Hasan Terzi, Remzi Altunışık

Özet


The Perspective of Muslim Consumers on Extravagance: A Cross-Cultural Comparative Study in Turkey, Qatar and Indonesia

Abstract

Islam encourages people to earn halal -or lawful- and sets certain rules on spending. In Quran spending in the way of Allah is praised (57:7) and besides this, eating, drinking and spending extravagantly is forbidden (6:141; 4:6; 7:31; 17:29). In Quran the term “extravagance” refers to various meanings (10:12; 3:146-147; 10:83; 5:32; 7:80-81; 7:31; 17:29). In daily life it means excessive or unnecessary expenditure or outlay of resources. In this regard the viewpoint of Muslim individuals on such phenomena which is forbidden in Quran becomes more crucial. A survey is conducted in Turkey, Qatar and Indonesia to compare the viewpoint of individuals which are adherents of the same religion but from different cultures.

Müslüman Tüketicilerin İsraf Kavramına Bakışı: Türkiye, Katar ve Endonezya Ölçeğinde Kültürlerarası Bir Mukayese

Öz

İslam dini insanın helal yollardan kazanç elde etmesini teşvik etmiş, harcama noktasında belli kurallar getirmiştir. Kuran’da Allah yolunda harcama övülmüş (57:7), harcamada aşırıya gitmek (6:141; 4:6), ihtiyaçtan fazla yiyip içmek (7:31), israf etmek (17:29) yasaklanmıştır. Kuran’da birçok yerde geçen “israf” terimi çeşitli manalarda kullanılmış olsa da (bkz: 10:12; 3:146-147; 10:83; 5:32; 7:80-81; 7:31; 17:29) günlük hayatta gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık olarak ifade edilmektedir. Bu bakımdan Kuran’da yasaklanmış bir davranış biçimi olan israf olgusuna Müslüman bireylerin bakış açısı önemli hale gelmektedir. Bu bakış açısını ölçmek amacıyla Türkiye, Katar ve Endonezya’da anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda israf kavramının bireysel ve toplumsal olmak üzere iki boyutu tespit edilmiş, bu boyutlar çerçevesinde kültürler arasında çeşitli yönlerden benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Consumer Behavior, Consumer Society, Islamic Economics, Consumption, Extravagance, Tüketici Davranışları, Tüketim Toplumu, İslam Ekonomisi, Tüketim, İsraf

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akar, M. (2008). Tüketim Ahlakı ve İsraf. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Akdemir, H. (2001). Kur’an-ı Kerim’de İsraf Kavramı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7.1, 31-61.

Alam, S. S., R. Mohd, ve B. Hisham, (2011). Is Religiosity An Important Determinant On Muslim Consumer Behavior In Malaysia?. Journal of Islamic Marketing, 2.1, 83-96.

Al Jallad, N. (2008). The Concepts of al-Halal And al-Haram In The Arab-Muslim Culture: A Translational and Lexicographical Study. Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics. 10, 77-86.

Alserhan. B. A. (2015). The Principles of Islamic Marketing. England: Gower Publishing.

Arslan, H. (1997). İslam’da Tüketici. Mustafa Özel (Ed.). İktisat ve Din içinde. İstanbul: İz Yayıncılık, 237-248.

Arslan, H. (2005). İslam’da Tüketici Hakları. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Çiftçi, E. (1972). İslam’da İsraf ve Lüks. Ankara: Elif Matbaacılık.

Doğdu, S. (1972). İsraf. Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi. 11.3, 176-179.

Ekin, Y. (2002). Dünyevileşmeye Bir Çözüm Olarak İnfâk Anlayışı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 4.6, 77-104.

El-Bassiouny, N. (2014). The One-Billion-Plus Marginalization: Toward A Scholarly Understanding of Islamic Consumers. Journal of Business Research. 67, 42-49.

Fam, K. S., D. S. Waller, ve B. Z. Erdoğan (2004). The Influence of Religion on Attitudes towards the Advertising of Controversial Products. European Journal of Marketing. 38.5/6, 537-555.

Gül, A. R. (2009). Tüketimde Meşruiyet Sorunu ve Kur’an. Dini Araştırmalar. 12.34, 59-96.

İslamoğlu, A. H. ve R. Altunışık (2010). Tüketici Davranışları, İstanbul: Beta Basım Yayın.

Kahf, M. (?). Infaq in the Islamic Economic System. monzer.kahf.com/papers/english/Infaq_in_the_Islamic_Economic_System.pdf (24.08.2015).

Karasakal, Ş. (2014). Tüketim Kültürü ve “Yarım Hurma”nın Sırrı. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9.5, 1251-1268.

Kaya, R. (2004). Kur’an’a Göre Doğru ve Yanlış Yol. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. 13.2, 15-36.

Kayhan, V. (2006). Kur’an’a Göre İsraf ve İktisat. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 6.2, 149-195.

Köroğlu, C. Z. (2012). Tüketim Kültürü ve Din. Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.

Közleme, O. (2012). İslam Mutfak Kültürü. Toplum Bilimleri Dergisi. 6.11, 219-229.

Mannan, M. A. (1973). İslam Ekonomisi Teori ve Pratik. B. Zengin (çev), İstanbul: Fikir Yayınları.

Mutluel, O. (2014). İslam Düşüncesinde Meta Kavramı ve Tüketim Ahlakı. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9.8, 683-696.

Okur, K. H. (2009). İslam Hukuku Açısından Helal ve Haram Olan Gıdalar ve Bazı Güncel Meseleler. Usul. 11, 7-40.

Özüşen, B. ve Z. Yıldız (2012). Buzul Çağı’ndan İlk Çağ’a Tüketimin Tarihi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 4.7, 1-16.

Sancaklı, S. (2000). Hz. Peygamber’in İbadetlerde Öngördüğü İ’tidâl ve Kolaylık Anlayışı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 9.1, 1-10.

Schouten, J. W. ve J. H. McAlexander (1995). Subcultures of Consumption: An Ethnography of the New Bikers. Journal of Consumer Research. 22.1, 43-61.

Shaw, D. S. ve I. Clarke (1998). Culture, Consumption And Choice: Towards A Conceptual Relationship. Journal of Consumer Studies & Home Economics. 22.3, 163-168.

Soysaldı, M. (2005). Kur'an'da İsraf Kavramı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 18-19, 93-127.

Tabakoğlu, A. (1988). İslam ve Ekonomik Hayat. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Temel, N. (2007). Kur’an Bütünlüğü İçinde Mal ve İnsan İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 11.7, 197-216.

Thompson, C. J. ve S. K. Tambyah (1998). Rethinking Theories Of "Consumer Culture" Through Postmodern Analyses Of Consumption And The Production Of Hybrid Cultural Forms. Advances in Consumer Research. 25, 58-59.

Wu, S. I. (2003). The Relationship Between Consumer Characteristics And Attitude Toward Online Shopping. Marketing Intelligence & Planning. 21.1, 37-44.

Yeniçeri, C. (1996). İslam Açısından Tüketim Tüketicinin Korunması ve Ev İdaresi. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v5i2.524

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2016 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.