<b>Divan Şiirinde Hz. Musa</b> / </br><i>The Prophet Moses In Divan Poetry</i>

Authors

  • Adnan UZUN Artvin Çoruh Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v5i1.454

Keywords:

Divan Şiiri, tasavvuf, Hz. Musa, Kelîmullah, âsâ, Tûr Dağı, yed-i beyzâ.

Abstract

The Prophet Moses In Divan Poetry

Abstract

Divan poetry is a conglomerate formed under the influence of eastern societies' common culture and geographical advantages shared by various communities which is shaped by Islamic civilization and the sense of art. Prophet Moses is known by his place in Abrahamic religions. According to Islam, as a baby he was found in the Nile River, adopted by the Egyptian royal family, and grew up in the palace of the Pharaoh although in that time the Pharaoh ordered all newborn male Hebrew boys to be killed. Moses was forced to leave Egypt when he was young. Eventually, he became a prophet. He showed great patience against deeds of his folk. Divan poets mentioned Prophet Moses in their poetries with his standing against to Pharaoh, miracles like conversation with God in the Mount Sinai, Shacar al-Tur (the tree in the Mount Sinai), magic rod, and white hand. Prophet Moses became a source of inspiration for expression of sufi feelings and thoughts for Classic Turkish Literature poets. This article examines how Divan poetry depicts Prophet Moses and his miracles.


Divan Şiirinde Hz. Musa

Öz

Divan Şiiri, İslam Medeniyetinin şekillendirdiği Müslüman Doğu toplumlarının ortak kültüründen ve çeşitli milletlerle paylaştığı coğrafyanın değerlerinden etkilenerek oluşan, devrin sanat anlayışıyla yoğrulmuş bir birikimdir. 

Hz. Musa, Firavun tarafından yeni doğan bütün erkek çocukların öldürüldüğü bir dönemde dünyaya gelmesi, İsrail oğullarına zulmeden ve tanrılık iddiasında bulunan Firavun’un sarayında yetişmesi, gençliğinde yaşadığı olaylar nedeniyle Mısır’ı terketmek zorunda kalması, peygamber oluşu, mücadelesi ve halkına karşı gösterdiği sabır gibi özelliklerinin yanında başta Yahudilik olmak üzere bütün semavi dinlerde en önemli peygamberler arasında yer alması gibi nitelikleriyle İslam Dini ve diğer ilahi dinlerin inanç ve kültür değerlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Divan şairleri Hz. Musa’yı, Firavun’a karşı duruşu, Tûr Dağı’nda Allah ile tekellümü, Şecer-i Tûr, mucizevi asası, yed-i beyza sahibi oluşu gibi yönleri ve göstermiş olduğu mucizeleriyle şiirlerine konu etmişlerdir.

Hz. Musa, Klasik Türk edebiyatı şairleri için tasavvufî duygu, düşünce ve heyecanların ifadesinde ilham kaynağı olmuştur. Bu makalede, Hz. Musa ve onun mucizeleri ile ilgili Divan şiirinde yer alan ifade ve anlatımlar incelenmiştir.


 

Author Biography

Adnan UZUN, Artvin Çoruh Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Eski Türk Edebiyatı A.B.D

References

Ayan, Hüseyin (1990). Seyyid Nesîmî Dîvânı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Çavuşoğlu, Mehmet (1983). Yahyâ Bey Dîvânı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Erdoğan, İsmail (2002). “Seyyid Seyfullah Kasım Efendi ve Miftâh-ı Vahdet-i Vücûd Adlı

Risalesi”. Tasavvuf Dergisi. s.8.

Esrar Dede. Dîvân. Bursa Eski Eserler Kütüphânesi. K.6565

İpekten, Haluk. (1990). Nâ’ilî Dîvânı. Ankara: Akçağ Yayınları.

İsen, Mustafa; Kurnaz, Cemal (1990). Şeyhî Dîvânı. Ankara: Akçağ Yayınları. KUR’ÂN-I KERÎM

Kürkçüoğlu, Kemal Edip (1973). Seyyid.Nesîmî Dîvânı’ndan Seçmeler. İstanbul: Milli Eğitim

Bakanlığı Yayınları.

Küçük, Serhat (2012). “Tezkire ve Tezkireciliğin Gelişimi” Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları

Dergisi, 1 (2), 14-31

Mirzâ Ahmed bin Mirzâ Kerîm. Mûsâ-nâme, İnceleme-Transkripsiyonlu Metin-Çeviri-DizinTıpkıbasım. (Hazırlayan) Ufuk Deniz AŞÇI (2012). Konya: Palet Yayınları.

Pala, İskender (1989). Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü. Ankara: Akçağ yayınları.

Solmaz, N. Mehmed; ÇAKAN, İsmail Lütfi (1993). Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler.

İstanbul: Ensar Neşriyat.

Tarlan, A. Nihat (1966). Ahmed Paşa Dîvânı. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dîni Kuran Dili. İstanbul: Azim Dağıtım. C.4.

Published

2016-01-11

How to Cite

UZUN, A. (2016). <b>Divan Şiirinde Hz. Musa</b> / </br><i>The Prophet Moses In Divan Poetry</i>. Journal of History Culture and Art Research, 5(1), 64-74. https://doi.org/10.7596/taksad.v5i1.454

Issue

Section

Articles