Türk Rivayetlerinde "Bozkurt" / The Bozkurt in Turkish Mythology

Muhammet Kemaloğlu

Özet


Bozkurt -Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Bozgurt (Boskord, Pusgurt) olarak da söylenir. Bozkaskır, Çalkurd sözcükleri yine aynı anlama gelir. Moğollar Börteçine (Börteşına, Börtöşono) derler. Gök kurt veya Gökbörü / Kökbörü tabiri de yine niteleyici olarak kullanılır. Yol gösterici, kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak totemidir. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlar. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da Gökkurt denilir. Kaskır ve Börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir. Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Bu çalışmada Abdülkadir İnan’ın Türkiyat Mecmuası, II. Cilt. 1926-1928, s.131-138’deki makalesinin Latin alfabesine aktarımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Bozkurt, Türk, Moğol, Mitolojisi, Abdülkadir İnan, Türkiyat Mecmuası

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v3i4.334

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c)