<b>Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi</b>

Authors

  • Halim Güner Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
  • Nurhayat ÇELEBİ Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Karabük
  • Gülşah TAŞÇI KAYA Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe/İstanbul
  • Mithat KORUMAZ Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Davutpaşa/İstanbul

Keywords:

Uluslararası sınavlar, Eğitim eşitsizliği, Neoliberal politikalar, Ekonomi

Abstract

Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi

Öz

Ekonomi ve eğitim ilişkisi birçok araştırmaya konu olmuş ve eğitim süreçlerinin ekonomik politikalara hizmet etmesi kabul edilen bir olgudur. Kapital sistemin oluşturduğu eşitsiz yarış sisteminin yeniden oluşturucusu yine eğitim süreçleri olarak düşünülmektedir. Eğitimin dünya genelinde belirli bir standarda ulaşıp, birçok ülkede benzer politikalar ile pazar ekonomisine hizmet edecek yapıya kavuşturulması neoliberal politikaların bir amacı olduğu düşünülmektedir. Ülkeler arasında benzer eğitim politikaları oluşturmanın etkili bir yolu günümüzde yapılan uluslararası sınavlardır. TIMSS, PISA ve PIRLS gibi sınavlar ülkelerin eğitim karnelerini ve ilişkili birçok değişkeni ülkelerin gündemine getirerek reform yapma gereksinimi algısı oluşturmaktadır. Bu reform algısının temel hedefinde ise dünya pazarında daha rekabetçi bir ekonomi için daha yarışçı bir eğitim anlayışıdır. Eğitimin insani gelişimden ziyade ekonomiye hizmet edecek donanımlı bireyler yetiştirmeye odaklanması sonucunda eşitsizlik sosyo-ekonomik duruma göre daha da derinleşmektedir. Her ne kadar uluslararası sınavların raporlarında eğitim eşitsizliğin giderilip öğrenciler arasındaki farkın kapatılması yönünde tavsiyeler barındırsa bile ülkelerin eğitim reformlarında özelleştirmeye gitmeleri ve değişimi takip eden öğretmen kalitesinin farklılık göstermesi nedeniyle öğrenci başarısındaki açı daha da büyümektedir. Bu araştırmanın amacı da bu sorunları literatür çerçevesinde işlemektir. Böylece hızlı reformların olduğu ülkemizde değişim adımlarının daha hesaplı atılmasında katkı sağlanması umulmaktadır.

References

Kaya, A. ve Aksu-Bilgin, M. (2004). Fırsat ve Olanak Eşitliğinin Sağlanmasında Bir Adım Olarak

Taşımalı Eğitim: Bir Örnek Olay Çalışması. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Akyüz, G. (2006). Teacher And Classroom Characterıstıcs: Theır Relatıonshıp With Mathemaiıcs

Aciıevement In Turkey,European Unıon Countries And Candidate Countries. Unpublished

Doctorate Thesis. METU, Ankara.

Anıl, D. (2009). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)’nda

Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Bilim Dergisi.

(152), 87-100.

Arffman, I. (2010). Equivalence of Translations in International Reading Literacy Studies.

Scandinavian Journal of Educational Research Vol. 54, No. 1.

Asil, M. ve Gelbal, S. (2012). PISA Öğrenci Anketinin Kültürler Arası Eşdeğerliği. Eğitim ve

Bilim, Cilt 37, Sayı 166.

Aslankurt, B. (2013). Eğitimde Kuşaklararası Hareketlilik: Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede?

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. 12.12.2013 tarihinde www.tepav.org.tr adresinden

alınmıştır.

Aslanoğlu, A. E., (2007). PIRLS 2001 Türkiye Verilerine Göre 4. Sınıf Öğrencilerinin

Okuduğunu Anlama Becerileriyle İlişkili Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ölçme ve Değerlendirme

Bilim Dalı, Ankara.

Bank, V. (2012). On OECD Policies And The Pitfalls in Economy-Driven Education: The Case of

Germany. Journal of Curriculum Studies.193:193-210

Berberoğlu, G. ve Kalender, I. (2005), “Öğrenci Başarısının Yıllara, Okul Türlerine, Bölgelere

Göre İncelenmesi: ÖSS ve PISA Analizi”. Eğitim Bilimleri ve Uygulama 4(7): 21-35.

Büyüköztürk, Ş. (1992). “Türkiye’de Nüfus ve Eğitimde Fırsat Eşitsizliği” Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Caro, H. D. & Lenkeit, J. (2010). An analytical approach to study educational

inequalities: 10 hypothesis tests in PIRLS 2006. IEA Data Processing and Research Center,

Mexikoring 37, Hamburg, 22297, Germany. International Journal of Research & Method

in Education Publication details, including instructions for authors and subscription

information: 18.03.2013 tarihinde http://www.tandfonline.com/loi/cwse20 adresinden

alınmıştır.

Connolly, M. (2013). Extended Review. British Journal of Sociology of Education, 34:3, 467-474.

Dinçer, M.A. ve Uysal, G. (2010), “Determinants of Studş2ent Achievement in Turkey”.

Bahçeşehir Üniversitesi, BETAM Working Paper.

Domínguez, M., Vieira, M-J. & Vidal, J. (2012). The Impact of the Programme for International

Student Assessment on Academic Journals. Assessment in Education: Principles, Policy &

Practice.

Dündar, S. (2010). Eğitimde Fırsatların Eşitliği ve Postmoderndeki Dönüşümü: Türkiye Örneği.

Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Dünya Bankası (2011). Türkiye’de Temel Eğitimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi Zorluklar ve

Seçenekler. Dünya Bankası, İnsani Kalkınma Departmanı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi.

EARGED. (2003). MEB EARGED Ölçme Değerlendirme (PIRLS Ulusal Raporu).

03.2013 tarihinde http://yegitek.meb.gov.tr/earged/ adresinden alınmıştır.

Eurydice, (2011). Avrupa’da Okuma Öğretimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar.

03.2013 tarihinde

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130TR.pdf

adresinden alınmıştır.

Eurydice, (2011). Avrupada Okuma Öğretimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar.

03.2013 tarihinde http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice adresinden alınmıştır.

Feniger, Y., Livneh, I. & Yogev, A. (2012). Globalisation and the politics of international tests:

the case of Israel. Comparative Education, 48:3, 323-335.

Grek, S. (2009). Governing by Numbers: the PISA ‘Effect’ in Europe. Journal of Education

Policy, 24:1, 23-37

Grisay, A & Monseur, C. (2007). Measuring The Equivalence Of Item Difficulty in The Various

Versions of An Internatıonal Test. Studies in Educational Evaluation 33 69–86. 20.02.2013

tarihinde http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=24 adresinden alınmıştır.

Hesapçıoğlu, M, ve Özcan, Ş. (2006).Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Projesi-2003.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 23.

Highlights From PIRLS (2012). Highlights From PIRLS 2011, Reading

Achievement of U.S. Fourth-Grade Students in an International Context Retrieved April, 20, 2013,

from http://www.pirls.org

Ichilov, O. (2006). Hasus Hatroyani Shel Haglobalizatzia [The Trojan Horse of Globalization]. In

D. Inbar (Ed.), Likrat Mahapecha Chinuchit? [Towards an Educational Revolution?]. Jerusalem:

Van Leer Institute and Hakibbutz Hameuchad Publishing.

IEA, PIRLS ( 2011). Retrieved April, 20, 2013, from

http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfor.asp?pubid=2013010 .

İçer, M. M. (1997). Türkiye’de Eğitim Sisteminin Genel Amaçları ve Temel Eğitim İlkelerinin

Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Malatya.

Kurul, N. (2012). Geleceğin Eğitimi ve ‘Yeni’ Zorunlu Eğitim Modeline İlişkin Çıkarımlar.

Eğitim Bilim Toplum, 10(39), 42-77.

Lie, S., Robitaille, D. F., Angell, C., Martin, M. O., Mullis, I. V.S., Foy, P. & Arora, A. (2008).

TIMSS Advanced 2008 Assessment Frameworks. TIMSS & PIRLS International Study Center

Loveless, T. (2012). How Well Are American Students Learning? The 2012 Brown Center Report

on American Education.

Lowell, L. & Solzman, H. (2007). Into the Eye of the Storm: Assessing the Evidence on Science

and Engineering Education, Quality and Workforce Demand. Urban Institute.

MEB. (2010). PISA 2009 Ön Raporu. 13/03/2013 tarihinde

http://istifhane.files.wordpress.com/2012/02/meb-pisa-2009-raporu.pdf adresinden alınmıştır.

MEB. (2012). Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2011 Tanıtım Kitapçığı.

/03/2013 tarihinde http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=25 adresinden alınmıştır.

Mete, A. Y. (2009). Fırsat Eşitliği Temelinde Öğretmen Atama Politikaları- Nesnel Çözümleme /

Öznel Tanıklıklar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. KOÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim

Bilimleri Programı: EYTPE.

Mincer, J. (1970). The Distribution of Labor Incomes. A Survey With Special Reference to The

Human Capital Approach. Journal of Economic Literature, 8(1),1–26.

Morrow, R.A. & Torres, C. A. (2000). The State, Globalization, and Educational Policy. In N.C.

Burbules and C.A. Torres (Ed.), Globalization and education: Critical Perspectives. New York

and London: Routledge.

OECD (2003b), Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2003, Paris.

OECD (2010). PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in

Reading, Mathematics and Science (Volume I).

OECD. (2012). PISA 2009 Technical Report, PISA.

OECD. (2013). PISA 2012 Results Review.

Öztürk, N. (2005). İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü. Sosyo Ekonomi, 1.

Polat, S. (2009). Türkiye’deki Eğitim Politikalarının Fırsat Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri.

Yayınlanmamış DPT Uzmanlık Tezi. Yayın No: 2801. Ankara.

Preuschoff, A. C. (2010). Using TIMSS and PIRLS to Construct Global Indicators of Effective

Environments for Learning. Unpublished Doctorate Thesis. Boston College, Lynch School of

Education.

Rochex, J-Y. (2006). Social, Methodological, and Theoretical Issues Regarding Assessment:

Lessons From A Secondary Analysis of PISA 2000 Literacy Test. Review of Research in

Education 30: 163–212.

Schriewer, J. (1990). The Method of Comparison and The Need for Externalization:

Methodological Criteria and Sociological Concepts. In J. Schriewer (Ed.), Theories and Methods

in Comparative Education. Frankfurt: Lang.

Sjøberg, S. (2007). PISA and «Real Life Challenges»: Mission Impossible? In Hopman (Ed), PISA

Acoording to PISA, Revised Version Oct 8, 2007.

Smith, G. (2013). Dispelling Three Decades of ‘Educational Reform’. Monthly Review-an

Independent Socialist Magazine.

Steiner-Khamsi, G. (2004). Conclusion: Blazing a Trail for Policy Theory and Practice. In The

Global Politics of Educational Borrowing and Lending. New York: Teachers College Press.

Stidd, M. (2012). A Comparatıve Analysis Of Freedom And Educational Outcomes Using TIMSS

And PIRLS. Unpublised Doctorate Thesis. Colorado Univesity.

Şahin, İ. (2007). Türkiye Eğitim Sisteminde Değişim. Eğitim Bilim Toplum Dergisi cilt:5 sayı:20

güz, s.30-51.

Takayama, K. (2009). The Politics of International League Tables: PISA in Japan’s Achievement

Crisis Debate. Comparative Education 4, no. 4: 387–407.

Tezcan, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Yayınları.

TIMSS ve PIRLS. (2013). Latest Publications From Tımss and Pırls. 15/03/2013 tarihinde

http://timss.bc.edu adresinden alınmıştır.

Uljens, M. (2007). The Hidden Curriculum of PISA - The Promotion Of Neo-liberal Policy By

Educational Assessment. Included in S. T. Hopman, S. T., G. Brinek, & M. Retzl (Eds.). PISA

zufolge PISA – PISA according to PISA. Does PISA keep what it promises? (pp. 295-303).

Deutche: Deutsche Nationalbibliothek

Ünal, L. I. (2005). "İktisat İdeolojisinin Yeniden Üretim Süreci Olarak Eğitim. Ekonomik

Yaklaşım, Cilt: 16, Sayı: 57, ss. 35-50.

Ünal, L. I. ve Özsoy, S. (1999). Modern Türkiye’nin Sisyphos miti: Eğitimde fırsat eşitliği. F. Gök

(Ed.), 75.Yılda Eğitim (ss. 39-72). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı

Bilanço’98 Yayın Dizisi.

Yıldırım, K. (2009). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2006 Yılı Verilerine

Göre Türkiye’de Eğitimin Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldız, N. (2008). Neoliberal Küreselleşme ve Eğitim. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

, 13-32.

Yücel, C., Karadağ, E., ve Turan, S. (2013). TIMSS 2011 ulusal ön değerlendirme raporu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I,

Eskişehir.

Zopoğlu, C. (2013). V. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye

Değerlendirmesi; Matematik. "SETA Analiz, Sayı. 64.

Published

2014-11-26

How to Cite

Güner, H., ÇELEBİ, N., TAŞÇI KAYA, G., & KORUMAZ, M. (2014). <b>Neoliberal Eğitim Politikaları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Uluslararası Sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) Analizi</b>. Journal of History Culture and Art Research, 3(3), 33-75. Retrieved from http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/329

Issue

Section

Articles