<b>Basında Yer Alan Namus Cinayetlerinin Sosyolojik Analizi</b> /</br><i>A Sociological Analysis of Honor Killings Reported by the Mass Media</i>

Authors

  • Ülkü Hayriye İNCİ Karabük Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v2i3.273

Keywords:

Namus cinayeti, Cinsel şiddet, Aile içi şiddet, Kadına şiddet, Honor Killing, Sexual violence, Family violence, Violence against women.

Abstract

Öz

Erkek egemen toplumlarda kadına yönelik şiddetin kısmi bir kabul gördüğü bilinmektedir. Kadına yönelik şiddetin özel bir şekli de namus cinayetleridir. Son zamanlarda ulusal medyada kendisine oldukça fazla yer bulan namus cinayetleri, sosyolojik çalışmalarda da kendisine yer bulmaya başlamıştır. Bu çalışma, Türkiye’de son zamanlarda oldukça sık tartışılan namus cinayetlerinin sosyal ve kültürel hayattaki durumunu tartışmaya açmaktadır. Çalışma basında yer alan namus cinayetleri ile sınırlıdır. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de meydana gelen namus cinayetlerinin yoğun olarak ortaya çıktığı bölgelerdeki sosyal sorunlar, farklı bölgelerdeki sosyal yapının namus cinayetlerini nasıl etkilediği, toplumda nasıl yansıma bulduğu ve özellikle kadınlar tarafından nasıl algılandığı konusu, basına yansıyan haberlerin içerik çözümlemesiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Abstract

Violence against women is somewhat acceptable in societies which dominated by the patriarchal system. One of the aspects of violence against women is honor killings. Nowadays, honor killings take place pretty much in Turkish national media. This article discusses the social and cultural basis of honor killings debated quite often recently. The work is limited to honor killings reported by mass media. In the work the content analysis method was used. In this context, social problems and social structures of different regions of Turkey analyzed to determine the source of problem. Additionally, the place of the honor killings, how they come up, and their effects on women and society have been presented with the content analysis of the news on the media.

References

Altınay, Ayşe Gül ve Arat, Yeşim. (2008). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, Đstanbul: Punto

Baskı Çözümleri.

Bek, Mine G. ve Mutlu Binark. (2000). Medya ve Cinsiyetçilik: Anakara Üniversitesi Kadın

Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Bilgin, N. (1999). Sosyal Bilimlerde Đçerik Analizi Teknikleri ve Örnek Çalışmalar. Ankara:

Siyasal Kitabevi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu;“Türkiye’deki Namus

Cinayetlerinin Dinamikleri Eylem Programı için Öneriler Sonuç Raporu,” Ankara, 2005

Bostancı, N. (1998). Siyaset, Medya ve Ötesi. Ankara: Vadi Yayınları.

Demirkent, N. (2003). Yayıncılar, Satış ve Yerel Basın, Sayfa Sayfa Gazetecilik. Đstanbul: Altın

Kitaplar Yayınevi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı; Töre ve Namus Cinayetleri Raporu, 2006.

Faraç, Mehmet (1998). Töre Kıskacında Kadın. Đstanbul: Çağdaş Yayınları.

Fiske, J. (2003). Đletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev) Süleyman Đrvan. Ankara: Bilim ve Sanat

Yayınları.

Gökçe, O. (2001). Đçerik Çözümlemesi-Sosyal Bilimlerde Bir Araştırma Yöntemi. Konya: Selçuk

Üniversitesi Yayınları.

Đçli, Tülin (1995). Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu, T.C. Devlet Bakanlığı KSS

Genel Md. Yay., Ankara: Bizim Büro.

Đrvan, S. (2000). Metin Çözümlemelerinde Yöntem Sorunu, 1. Ulusal Đletişim Sempozyumu

Bildiri Kitapçığı-Medya ve Kültür-(ss.73-86). Ankara: Gazi Üniversitesi Đletişim Dergisi

Yayınları.

Krippenderff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology Thousand Oaks.

CA: Sage

Suğur, Serap ve diğerleri (2006). Toplumsal Yaşamda Kadın, Eskişehir: Açık öğretim Fakültesi

Yayınları.

Tezcan, Mahmut (2000). Türk Aile Antropolojisi, Ankara: Đmge Kitabevi, 2000.

Töre Cinayetleri Panel Bildirileri (1999). Ankara: Beyda Basımevi.

http://halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/2006–07/NamusAdinaSiddet_FS.pdf

http://www.hukukihaber.net/makale/kadin-cinayetleri-analizi–1-kadinlar-neden-dovuluyor-veolduruluyorlar-h15437.htmlaman

www.radikal.com.tr,

www.focushaber.com

www.mynet.com.tr

www.sendika.org/arsiv/tore_cinayeti

www.tumgazeteler.com/?a=7192511

wwww.zaman.com.tr

Published

2013-09-30

How to Cite

İNCİ, Ülkü H. (2013). <b>Basında Yer Alan Namus Cinayetlerinin Sosyolojik Analizi</b> /</br><i>A Sociological Analysis of Honor Killings Reported by the Mass Media</i>. Journal of History Culture and Art Research, 2(3), 282-296. https://doi.org/10.7596/taksad.v2i3.273

Issue

Section

Articles