Metallic Embroidery and Masters of Thread-Breaking as an Example of Cultural Heritage in Turkish Handicrafts

Authors

  • Harun Er Bartın Üniversitesi
  • Davut Gürel Bartın Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2493

Keywords:

Intangible Cultural Heritage, Thread-Breaking, Metallic Embroidery, Turkish handicrafts, Bartın.

Abstract

One of the most important elements that give the insight to ensure identity and dimension to the societies is the tradition of handicrafts. These valuable traditions, which have been inherited from generation to generation until today, are now on the verge of extinction because of globalization and developments in production technologies. Local, national and international precautions have been taken by today’s societies to sustain and protect these valuable traditions. The purpose of this study is to analyze the past, present, and future of the art of thread-breaking (a specific type of metallic embroidery named ‘Bartın işi’) which is one of the valuable Turkish traditional handicrafts. For this purpose, five embroidery masters who perform this traditional art were interviewed with semi-structural interview forms. According to the findings obtained through these processes: Metallic embroidery masters learnt this art out of curiosity with internal motivation, they performed this art within the frame of neighborhood culture, the art is usually learnt through observations and trial-and-error processes rather than master-apprentice relationship and there have been changes over time in the variety of the instruments and motifs used in the making of these embroideries and the areas of use. On the other hand, it was observed that the art of metallic embroidery has been mostly performed by individuals over middle age and today the young show little interest in this art. Participants of the study emphasized that it is necessary to support and increase the local and international advertising and educational activities to popularize this valuable art tradition.

References

Adaş, S. (2019). Bartın’ın kentsel imgeleri ve kent kimliği oluşumundaki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Akhan, N. E. (2014). Sosyal bilgiler derslerinde somut olmayan kültürel miras öğretimi. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 722-736.

Aksoy A. ve Ünsal D. (Eds.) (2012). Kültürel miras yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Alpaslan, A. S. (1981). Tasarım mesleki resim. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Alyüz, A. (2007). Geleneksel Türk işlemelerinden Türk işinin bilgisayar destekli nakış makineleri için desen kalıbı hazırlanması ve öğretim programı önerisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ballı, E. (2015). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e bir liman kenti Bartın. İstanbul: Libra Kitap.

Buluç, B. (2007). Eğitimin amaç ve işlevleri. E. Karip (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş içinde. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S.B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

Çelepi, M. S. (2016). Somut olmayan kültürel miras ve üniversite gençliği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 15-35.

Çençen, N. ve Berk, N. A. (2014). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programlarında Türk halk kültürü ögelerinin yeri ve önemi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3).

Demir, M. ve Varol, A. H. (2019). Bartın yöresine ait tarihsel ve kültürel bir değer: tel kırma işi. International Social Sciences Studies Journal, 5(37):3142-3153.

Ekici, M. ve Fedekar, P. (2013). Ege Üniversitesi deneyimleriyle somut olmayan kültürel mirası yaşatarak koruma. Millî Folklor, 100, s.50-60.

Er, B. ve Hünerel, Z. S. (2012). Bir iletişim aracı olarak el sanatları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 69-177.

Ergin, M. (1986). Üniversiteler için Türk dili. İstanbul: Boğaziçi Yayınları,

Erkal, H. (2010). UNESCO Yaşayan insan hazineleri ulusal sistemlerinin somut olmayan kültürel mirasın korunmasındaki etkileri üzerine ulusal sistemler analizi. (Uzmanlık tezi). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: felsefe- yöntem-analiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Karaçorlu, H. ve Yetim, F. (2016). Amasra müzesinde bulunan tel kırma (Bartın işi) ve hesap işi işlemeler üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 43(9), 1118-1130.

Koca, S. (2003). Türk kültürünün temelleri. Ankara: Başkent Matbaacılık.

Korkusuz, S. (1992). Nakış temel bilgileri tekniği uygulamaları ve örnekleri. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Lichtman, M. (2013). Qualitative research in education: A user’s guide. Thousand Oaks, CA: Sage.

Miles, M. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An Expanded Sourcebook. 2nd ed., Thousand Oaks, CA: Sage.

Oğuz, M. Ö. (2013a). Terim olarak somut olmayan kültürel miras. Millî Folklor, Yıl 25, Sayı 100.

Oğuz, M. Ö. (2013b). Somut olmayan kültürel miras nedir?. Ankara: Geleneksel Yayıncılık.

Öz, Y. (2019). Kültür turizmi bağlamında geleneksel Türk el sanatları ürünlerinin coğrafi işaretlerle korunması. The Journal of International Social Research, 62(12), 1536-1549. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3161

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N. & Hoagwood, K. (2013). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Administrative Policy and Mental Health, 1-11.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi

Pehlivan, A. ve Kolaç, E. (2016). Açık - örgün eğitim sosyal bilgiler ders kitapları ve öğretim programında somut olmayan kültürel miras ögeleri. İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/19, 655-670.

Turkish Linguistic Society (TLS/TDK). (2020). “Heritage/Miras”. Retrieved January 18, 2020, from http://www.tdk.gov.tr.

UNESCO (2003). Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Retrieved November, 28, 2019, from http://www.unesco.org/new/en/unesco.

Yetim, F. (2014). Beypazarı ilçesinde tel kırma işlemeli hamam beyazı tülbentler. Akademik Bakış Dergisi, 42, 1-8.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yolcu, M. A. (2014). Nevşehir’de yaşayan geleneksel mesleklerin değişim ve dönüşümü. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/2, 1719-1738.

Downloads

Published

2020-06-27

How to Cite

Er, H., & Gürel, D. (2020). Metallic Embroidery and Masters of Thread-Breaking as an Example of Cultural Heritage in Turkish Handicrafts. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 451-466. https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2493