Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Millî Kimlik Algılarının İncelenmesi

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v9i4.2425

Keywords:

Kimlik, Millî kimlik, Sosyal bilgiler eğitimi, Öğretmen adayı.

Abstract

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının millî kimlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel yöntem kullanılarak ve tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada çalışma grubu olarak Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 4 devlet üniversitesinde eğitim gören 536 sosyal bilgiler öğretmen adayına ulaşılmıştır. Araştırmada 5’li likert dereceleme ölçeği türünde 20 madde ve 2 faktörden oluşan “milli kimlik algısı” ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve ortalama gibi betimsel istatistikler kullanılmış; t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Kuruskal Wallis H testleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının millî kimlik algı düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının millî kimlik algı düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının millî kimlik algı düzeyleri sınıf değişkenine göre benzer bulunmuştur.  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının millî kimlik algı düzeylerinde üniversite öncesinde yaşadıkları yerleşim birimi değişkenine göre farklılık bulunmamıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının millî kimlik algı düzeylerinde, millî kimliğin kazanıldığı kurum değişkenine göre aile değişkenine lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının millî kimlik algı düzeylerinde, millî kimliğin kazanımı konusunda en etkili unsur değişkenine göre tarih ve din unsurları lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu araştırmada milli kimlik algı düzeyi nicel yöntem kullanılarak araştırılmıştır. Dolayısıyla var olan durum betimlenmeye çalışılmıştır. Millî kimlik algı durumlarının daha detaylı ve derinlemesine bir şekilde ele alınması, bireylerdeki millî kimliğin neden, niçin ve nasıl oluştuğunun tespitleri için nitel araştırmalar yapılması önerilmektedir.

Author Biography

Sadettin Erbaş, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü

doktora öğrencisi

References

Bilgin, N. (1995). Kolektif kimlik. İstanbul: Sistem.

Bilgin, N. (2007). Kimlik inşası. İzmir: Aşina.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.

Cihad, S. B. C. (2019). Türkmen öğrencilerin millî kimlik algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Creswell, W. J. (2014). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir ve M. Bursal. Çev.) içinde (s. 155-182). Ankara: Eğiten kitap. (s.155-182).

Çalık, M. (2009). Millî kimlik milliyet milliyetçilik. Ankara: Cedit.

Çavdarcı, M. (2002). Türkiye’de Sosyal Değerlerin Aşınması ve Kültür Sömürgeciliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Çeçen, A. (2007). Türkiye cumhuriyeti ulus devleti. Ankara: Fark.

Dağı, Z. (2002). Kimlik, milliyetçilik ve dış politika: Rusya’nın dönüşümü. İstanbul: Boyut.

Doğan, K. (2008). Cumhuriyet dönemi kimlik inşası. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakaryaüniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Ersanlı, B. (2006). İktidar ve tarih, turkiye’de “resmi tarih” tezinin oluşumu (1929-1937). İstanbul: İletişim.

Esgin, A. (2014). Sosyalleşme. M. Ç. Özdemir (Ed.), Eğitim sosyolojisi içinde Ankara: Pegem.

Gelişli, Y. (2014). The development study of national identity perception scale. InternationalJournal on New Trends in Education and Their Implications. 4(5), 1-11.

Güleç, C. (1992). Türkiye’de kültürel kimlik krizi. Ankara: V yayınları.

Güneş, H. (2017). 9. Sınıf Tarih Dersi “İlk Türk Devletleri” Ünitesine İlişkin Öğrencilerde Türklük Ve Millî Kimlik Kavramlarının Oluşumunun İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Cumhuriyet üniversitesi Eğitim bilimleri enstitüsü, Sivas.

Güvenç, B. (2008). Türk kimliği kültür tarihinin kaynakları. İstanbul: Boyut.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Karasu Avcı, E. (2016). Toplumsal Kimliğin Oluşumunda Sosyal Bilgiler Dersinin Rolünün İncelenmesi: Sosyal Bilgiler Öğretim Programları (1924-2010).Yayımlanmamış Doktora tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Kodaman, B. (2004). Millî kimlik ve küreselleşme-dünyalılaşma. Türk Yurdu Dergisi, 200(24),29-34.

Köktürk, M. (2016). Millet ve milliyetçilik. İstanbul: Ötüken.

Kösoğlu, N. (2015). Türk kimliği ve Türk dünyası. İstanbul: Ötüken.

Sözen, E. (1999). Demir kafesten plastiğe kimliklerimiz sekülerleşme sürecinde kimliklerin inşası. İstanbul: Birey.

Şen, F. Y. (2004). Globalleşme sürecinde milliyetçilik trendleri ve ulus devlet. Ankara: Yargı.

Tabur, E. (2014). Öğrencilerde millî kimlik kavramı ve T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinin millî kimlik kazanımına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Tekinalp, Ş. (2005). Küreselleşen dünyanın bunalımı: çok kültürlülük. Journal of Istanbul Kultur University. 1, 75-87.

Tosh, J. (2013). Tarihin peşinde. (Ö. Arıkan, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.

Turan, M. (2009). 1950 ile 1960 yılları arası ortaokul tarih dersi kitaplarında yer alan millî kimlik kavramının içerik analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Türkbağ, U. A. (2003). Kimlik, hukuk ve adalet sorunu. Doğu Batı Dergisi, 23, 209-219.

Türkdoğan, O. (2007). Türk toplumunun kültürel dinamikleri. İstanbul: Kum saati.

Vatandaş, C. (2004). Ulusal kimlik; Türk ulusçuluğunun doğuşu. İstanbul: Açılım.

Vurgun, A. (2016). Milli tarih nedir? İstanbul: Yeni İnsan.

Published

2020-12-24

How to Cite

Erbaş, S., & Aksoy, B. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Millî Kimlik Algılarının İncelenmesi. Journal of History Culture and Art Research, 9(4), 415-428. https://doi.org/10.7596/taksad.v9i4.2425