İletişim Etiği ve Temel Yasal Kodları Göz Ardı Eden Yeni Medya Haberciliği: Siyasi Haberlere Yönelik Bir Araştırma

Authors

  • Ayhan Dolunay Yakın Doğu Üniversitesi
  • Fevzi Kasap Yakın Doğu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2407

Keywords:

New Media, E-Newspaper, News-Sites, Ethics, Communication Ethics, Violations of Personality Rights, , TRNC, İletişim Etiği, Kişilik Hakları İhlalleri, KKTC.

Abstract

New Media Journalism Which Ignores Communication Ethics and Basic Legal Codes: A Research on Political News

Abstract

In this study, especially in the context of the phenomenon of speed, new media news-sites that have much higher importance than mainstream media journalism are discussed in the light of journalistic understanding, communication ethics principles and basic legal codes. In this study, five internet news-sites operating in the TRNC, having their identity, limited political approach and original news production, have been broadcasting for at least two years, while at the same time having printed newspapers; The press was screened on the political news published in the relevant news-sites in the period November-December 2017 and the data collected were evaluated by content analysis method. In addition, semi-structured interviews were conducted with individuals who were performing their jobs in the TRNC new media news-sites in order to support the basic method of the study and to determine the solution proposals; the collected data were evaluated by content analysis method. As a result of this study, TRNC new media news-sites, political news, communication ethics and personality rights in violation of the presentation; In addition, the major factors in this regard were the lack of education and the expectation of high clicks (circulation); concrete solutions to overcome the problems identified.

İletişim Etiği ve Temel Yasal Kodları Göz Ardı Eden Yeni Medya Haberciliği: Siyasi Haberlere Yönelik Bir Araştırma

Öz

Çalışmada, özellikle hız olgusu çerçevesinde, ana akım medya basılı haberciliğinden çok daha yüksek önemi haiz noktaya ulaşan yeni medya haber sitelerinin habercilik anlayışları, iletişim etiği ilkeleri ve temel yasal kodlar ışığında ele alınmaktadır. Çalışmada, KKTC’de faaliyet gösteren, künyesi, kısıtlı da olsa siyasi yaklaşımı ve özgün haber üretimi bulunan, en az iki yıldan beri yayın yaparken, aynı zamanda basılı gazetesi de bulunan beş internet haber sitesi tespit edilerek; ilgili haber sitelerinde, Kasım-Aralık 2017 döneminde yayınlanan siyasi haberler üzerinden basın taraması gerçekleştirilmiş ve toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ayrıca, çalışmanın temel yöntemini desteklemek ve çözüm önerilerinin tespiti adına, KKTC yeni medya haber sitelerinde meslek ifa eden bireyler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş; toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde, KKTC yeni medya haber sitelerinin, siyasi haberleri, iletişim etiği ilkeleri ve kişilik haklarına aykırı şekilde sunduğu; ayrıca, bu hususta en büyük etkenlerin eğitim eksikliği ile yüksek tıklanma (tiraj) beklentisi olduğu tespit edilmiş; saptanan sorunların aşılması adına somut çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Author Biographies

Ayhan Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay

Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi.

Fevzi Kasap, Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı.

References

Allcott, H. & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election, Journal of Economic Perspectives, 31(2), 211–236.

Badiou, A. (2004). Etik, Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Metis.

Banar, S. (2016). Türkiye’de Haber Verme İşlevinin Kişilik Hakları ve Etik Yaklaşımla Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 125-138.

Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings. Buckingham: Open University Press.

Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe: Free Press.

Ceylan, (2012). Toplumsal Değerler ve Medya Etı̇ğı̇, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, 4(7), 45-58.

Dolunay, A. & Kasap, F. (2017). Basın Hak ve Özgürlüklerinin Yeni Medya Üzerinden Değerlendirilmesi, Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı içinde, 521-533. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Dolunay, A. & Kasap F. (2018). Freedom of the Press in the Digital Age within the Frameworks of Ethics, Law and Democracy Education: Example of the North Cyprus, Quality & Quantily, 52(1), Supplement 1, 663-683. doi: https://doi.org/10.1007/s11135-017-0645-x

Dolunay, A. & Kasap, F. & Keçeci, G. (2017). Freedom of Mass Communication in the Digital Age in the Case of the Internet: “Freedom House” and the USA Example, Sustainability, 9(10), 1739, doi: https://doi.org/10.3390/su9101739

Dolunay, A. & Keçeci, G. (2016). Copyright Problems in the Turkish Cypriot Law within the framework of Communication Ethics, International Journal of Current Research, 8(12), 43209-43214.

Dolunay, A. & Keçeci, G. (2017). Kıbrıs Türk Hukukunda İletişim Etiği Çerçevesinde Telif Hakkı Sorunları, Journal of Historty Culture and Art Research, 6(4), 1396-1409, doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i4.1081

Etik Kelime Kökeni (t.y.). Erişim adresi: https://www.etimolojiturkce.com/kelime/etik

Erol, G. (2012). İletişim ve Etik. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Gitelman, L. (2006). Always Already New Media, History, and the Data of Culture. The MIT Press.

Gülsün, R. (2015). İnsan Onuru ve Lekelenmeme Hakkı, International Journal Of Legal Progress, 1(2), 16-43.

İrvan, Süleyman (2003). “Medya ve Etik,” Medya Etik ve Hukuk, Derleyen Sevda Alankuş, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.

Johshon, J., M. (2002). In-Depth Interviewing. Handbook of Interview Research Context&Method (Editors: Jaber F. Gubrium, James A. Holstein. London: Sage Publications.

Kahn R., L. (1983). The Dynamics of Interviewing. Florida: Robert E. Krieger Publishing Company.

Kalkan, F., vd. 2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Medyanın Bugünkü Durumu ve Geleceğe İlişkin Hukuki ve Toplumsal Altyapı Üzerine Bir Araştırma. Lefke: Lefke Avrupa Üniversitesi Yayınları.

Kara, E. (2012). Lekelenmeme Hakkı, Adalet Dergisi, 42, 188-197.

Koçak, A & Arun, Ö. (2006). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(4), 21-28.

Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to is Methodology. Beverly Hills: Sage.

Kuyucu, M. (2013). Türkı̇ye’de Çapraz Medya Sahı̇plı̇ğı̇: Medya Ekonomı̇sı̇ne Olumsuz Etkı̇lerı̇ ve Bu Etkı̇lerı̇n Önlenmesı̇ne Yönelı̇k Önerı̇ler, Selçuk İletişim, 8(1), 144-163.

Künye (t.y.). Erişim adresi: http://www.yenibakisgazetesi.com/kunye.html

Künye (t.y). Erişim adresi: http://www.detaykibris.com/identity.php

Künye (t.y). Erişim adresi: https://www.diyaloggazetesi.com/kunye.html

Künye (t.y). Erişim adresi: https://www.havadiskibris.com/kunye/

Künye (t.y). Erişim adresi: https://www.kibrisadahaber.com/identity.php

Karataş, Z. (2017). Sosyal Bı̇lı̇m Araştırmalarında Paradigma Değı̇şı̇mı̇: Nı̇tel Yaklaşımın Yükselı̇şı̇, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1(1), 68-86.

Kvale, S. (1995). The Social Construction of Validity, Qualitative Inquiry, 1(1), 19-40.

Lin, B. T; Y. J. Li; F. Deng & L. Lee (2013). “Understanding New Media Literacy: An Explorative Theoretical Framework”, Educational Technology & Society, 16 (4): 160-170

Manovich, L. (2001). The Language of New Media. MIT Press

McCracken, G. (1998). The Long Interview. Sage Publications: Londra.

Öngören, G. (1996). Televizyon ve Radyoda Kişilik Haklarına Saldırılara Karşı Hukuki Başvuru Yolları. İstanbul: Der Yayınları.

Öngören, G. (1996). Televizyon ve Radyoda Kişilik Haklarına Saldırılara Karşı Hukuki Başvuru Yolları. İstanbul: Der Yayınları.

Punch, K., F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş, Nicel ve Nitel Yaklaşılmlar, (Çev. D. Bayrak, H.B.Aslan, Z. Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Rigel, N. (2005). Kadife Karanlık (21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar), İstanbul: Su Yayınları.

Silverman, I. (1991). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction. London: Sage Publications.

Tekin, H., H. (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(13), 101-116.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Eğitim Yönetimi, 6(4), 553-559.

Uzun, R. (2007). İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kütüphanesi 40. Yıl Yayınları.

Ünal, & Taylan, (2017). Sağlık İletı̇şı̇mı̇nde Yalan Haber-Yanlış Enformasyon Sorunu ve Doğrulama Platformları, Atatürk İletişim Dergisi, 14, 81-100

Weber, R., P. (1989). Basic Content Analysis. Londra: Sage.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2020-06-28

How to Cite

Dolunay, A., & Kasap, F. (2020). İletişim Etiği ve Temel Yasal Kodları Göz Ardı Eden Yeni Medya Haberciliği: Siyasi Haberlere Yönelik Bir Araştırma. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 511-531. https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2407