Evaluation of Public Education and Teacher Training on the Basis of 1869 Regulation in the Ottoman Era

Authors

  • Selman Tunay Kamer Kastamonu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2221

Keywords:

History of Turkish Education, The Regulation of Public Education, Turkish Educational Policy, Education History, Teacher training.

Abstract

In the history of Turkish education, the comprehensive text regulating education was the Regulation of Public Education, which was prepared by a 13-person delegation under the leadership of Safvet Pasha under the influence of the French and published on 1 September 1869. Data sources consist of studies on the history of Turkish education and critical or explanatory works on the regulation. The regulation consists of 198 articles and addresses subjects such as teacher training and employment, determination of school levels, principles of inspection and evaluation, education management, the right to education, education allowances, and vilayet organization and examination systems. It was determined that the articles in the Regulation were not fully applied throughout the whole country, showing that not every law can be implemented throughout the whole country. This is because there may be differences in the implementation of the decisions, as there is not equality of opportunities across cities and regions.

Author Biography

Selman Tunay Kamer, Kastamonu Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

References

Akyüz, Y. (1970). Abdülhamit Devrinde Protestan Okulları ile İlgili Orijinal İki Belge, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 3, nos. 1-4: 121-130. DOI: 10.1501/Egifak_0000000304

Akyüz, Y. (1994). İlköğretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adım: Nisan 1847 Talimatı, Ankara Üniversitesi OTAM Dergisi, no. 5 https://dergipark.org.tr/download/article-file/114341

Akyüz, Y. (1999). Osmanlı Son Döneminde Kızların Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlüer'in Yetişmesi ve Meslek Hayatı, Milli Eğitim, 16, no. 143 https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/143/1.htm

Akyüz, Y. (2019). Türk Eğitim Tarihi M. Ö. 1000-M.S. 2019. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Altın, H. (2008). 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimizdeki Yeri, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, no. 1: 271–83

Armaoğlu, F. (1997). 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Çadırcı, M. (1991). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Cemaloğlu, N. (2005). Osmanlı Devleti’nde Yapılan Tanzimat Reformlarının Eğitim Sistemine Etkileri, Uygulamaları ve Sonuçları (1839-1876). Manas Sosyal Bilimler Dergisi 7, no. 14: 153-65. http://journals.manas.edu.kg/mjsr/oldarchives/Vol07_Issue14_2005/445.pdf

Davison, R. H. (2005). Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856-1876. (translated by Osman Akınhay) Istanbul: Agora Kitaplığı,

Erdoğdu, T. (1996). Maarif-i Umumiyye Nezareti Teşkilatı-I, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 51, nos. 1-4 pp. 183-247 DOI: http://dx.doi.org/10.1501/SBFder_0000001902

Ergin, O. (1977). Türkiye Maarif Tarihi. Istanbul: Eser Matbaası.

Ergün, M. (1996). İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri Ankara: Ocak Yayınları,

Gelişli, Y. (1999). Darülfünun’un Kuruluşu ve Gelişimi. Milli Eğitim, no. 143, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/143/18.htm

Gümüş, M. (2008). Anayasal Meşrûtî Yönetime Medhal: 1856 Islahat Fermanı’nın Tam Metin İncelemesi. Bilig, no. 47 http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2776-published.pdf

Hasebe, K. (2018). The 1869 Ottoman Public Education Act: Proceedings and Participants. Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, LI

Hayman, J. L. (1968). Research in Education. Columbus, OH: Merrill, 49.

Hayta, S. (1995). 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Türk Eğitimine Katkıları. (Unpublished Master’s thesis), Gazi University.

Kamer, S. T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908–1950). (Unpublished PhD dissertation) Ankara University.

Kamer, S. T. (2017). Issues in Implementation of Coeducation in Turkish education system: A Historical Research on 1869 Statute on General Education. International Education Studies 10, no. 4, DOI:10.5539/ies.v10n4p1

Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri Ankara: Tekışık Web Ofset.

Karal, E. Z. (1977). Osmanlı Tarihi VII. Cilt Islahat Fermanı Devri 1861-1876 Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 16th ed. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Koçer, H. A. (1991). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Kodaman, B. (1999). Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi Ankara: TTK Basımevi.

Mahmud Cevad İbnü’ş -Şeyh Nâfi, (2002) “Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı” (prepared for publication by Mustafa Ergün, Tayyip Duman, Sebahattin Arıbaş, and H. Hüseyin Dilaver). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

McCarthy, J. (1997). The Ottoman Turks: An Introductory History to 1923, New York: Longman.

Nurdoğan, A. M. (2005). Osmanlı Modernleşme Sürecinde İlköğretim (1869–1922). (Unpublished PhD dissertation) Marmara University.

Nurdoğan, A. M. (2007). A Comparative Analysis of Educational Reforms in Ottoman and British Empires: Schooling and Curricular Issues (1870-1908). Educational Administration: Theory and Practice, Issue 49, pp: 31-55

Somel, S. A. (2015). 1869 Tarihli Maârif-i Umûmiye Nizâmnâmesi, Esbab-ı Mucibe Layihası ve İdeolojik Temelleri. Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861) (eds. Kemal Kahraman, İlona Baytar). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. Yayınları, pp. 136-167

Şanal, M. (2004). Osmanlı İmparatorluğu'nda Kız Öğretmen Okulunda Görev Yapan Kadın İdareci ve Öğretmenler ile Okuttukları Dersler. Belleten 68, no. 253

Tümer Erdem, Y. (2007). II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Kızların Eğitimi. (Unpublished PhD dissertation) Marmara University.

Tümer Erdem, Y. (2009). Osmanlı Eğitim Sisteminde Teftiş. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no. 26.

Unat, F. R. (1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış Ankara: Milli Eğitim Basımevi

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştirma Yöntemleri (8th ed.). Ankara: Seçkin Yayinevi.

Yıldırım, M. A. (2010). Tanzimat Dönemi Meslek Okulları. (Unpublished PhD dissertation) Ankara University.

Yıldız, Esas Evrakı, file 112/ 6, date 24 Cemaziyelevvel 1286/1869 (OA) [Directorate of State Archives Ottoman Archives].

Zengin, S. Z. (2004). Tanzimat Dönemi Osmanlı Örgün Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi (1839-1876) Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Downloads

Published

2020-06-20

How to Cite

Kamer, S. T. (2020). Evaluation of Public Education and Teacher Training on the Basis of 1869 Regulation in the Ottoman Era. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 15-24. https://doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2221