Kırsal Alanlarda Yaşayan Yerel Halkın Kişilik Tipleri ve Turizm Algısı

Nurettin Ayaz, Uğur Parlak

Özet


Local People Personality Types and Perception of Tourism in Rural Areas

Abstract

Tourism is one of the important dynamic sectors that play a role in the development of the regions. However, attractiveness, accessibility, tourism operations and support of local people are essential for the development and sustainability tourism in a region. The aim of this study is to reveal the residents’ perceptions towards tourism according to their personality in Ardahan and to contribute to the development of tourism in the region. In order to reach research purposes, the data was collected from 400 locals living in Ardahan using a questionnaire and the convenience sampling method was concluded that local people’s personality types can be categorized in five dimensions as; extrovert, being prone to use, cold and lack of self-confidence. Besides, residents’ perception towards tourism can be examined in three dimensions as positive impacts of tourism and negative social and environmental impacts of tourism. The results show that local people give importance positive impacts of tourism as well as negative environmental and social impacts. Moreover, in conclusion, extraverted locals are keen to support tourism.

 

Kırsal Alanlarda Yaşayan Yerel Halkın Kişilik Tipleri ve Turizm Algısı

Öz

Turizm, bölgelerin kalkınmasında rol üstlenen önemli dinamik sektörlerden birisidir. Bununla birlikte bir bölgede turizmin gelişebilmesi ve devamlılığı için çekicilik, ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri gibi turistik arz kaynakları ve yerel halkın desteği gerekmektedir. Bu araştırmada Ardahan ilinde yaşayan yerel halkın kişilik tiplerine göre turizm algısının ortaya çıkarılması ve ilde turizm gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Ardahan ilinde yaşamakta olan yerel halktan anket tekniği kapsamında tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak 400 anket toplanmıştır. Araştırmada yerel halkın kişilik tipleri; dışa dönük, kullanılmaya yatkın, baskın, soğuk ve kendine güvensiz olmak üzere beş boyutta şekillenmiştir. Yerel halkın turizm algısı ise turizmin olumlu etkileri ile olumsuz çevresel ve olumsuz toplumsal etkileri olmak üzere üç boyutta incelenmiştir. Araştırma sonucunda yerel halkın turizmin olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz çevresel ve toplumsal etkilerini de önemsedikleri görülmüştür. Ayrıca dışa dönük kişiliğe sahip toplum üyeleri turizmi daha çok kabul etmeye ve desteklemeye hazırdırlar. 


Anahtar Kelimeler


Rural areas, Tourism, Personality types, Tourism perception, Ardahan, Kırsal alanlar, Turizm, Kişilik tipleri, Turizm algısı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acton, G. S. & Revelle, W. (2002). Interpersonal personality measures show circumplex structure based on new psychometric criteria. Journal of Personality Assessment, 79(3), 446–471.

Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C. & Vogt, C. A. (2005). Residents’ perceptions of community tourism impacts. Annals of Tourism Research, 32(4), 1056-1076.

Andereck, K. L. & Vogt C. A. (2000). The relationship between residents' attitudes toward tourism and tourism development options. Journal of Travel Research, 39(1), 27-36.

Ayaz, N., Artuğer, Ş. ve Türkmen, F. (2009). Tarihi Zela (Zile) ilçesindeki yerel halkın turizme bakış açılarını belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 103-124.

Ayaz, N. (2012). Kırsal Turizm ve Paydaşları: Belediye Başkanlarının Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bagri, S. C. & Kala, D. (2016). Residents’ attitudes toward tourism development and impacts in Koti Kanasar, Indroli, Pattyur Tourism Circuit of Uttarakhand State, India. Revista de Turismo Patrimonio Cultural, 14(1), 23-39.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (24. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çimen, H. (2014). Ardahan’ın turizm potansiyeli. Karadeniz Dergisi, 6(21), 100-108.

Durna, U. (2004). A ve B tipi kişilik yapısı ve bunlar arasındaki ilişki üzerine bir araştırma, Yönetim ve Ekonomi, 11(1), 191-206.

Gürsoy, D., Jurowski C. & Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105.

Harrill R. (2004). Resident attitudes toward tourism development: A literature review with implications for tourism planning. Journal of Planning Literature, 18(3), 251-266.

http://www.psikolojik.gen.tr/kisilik-kuramlari.html.> [Erişim Tarihi: 25.04.2017].

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58a33370ebbf20.21081140> [Erişim Tarihi: 02.06.2017].

https://www.merriam-webster.com/dictionary/personality> [Erişim Tarihi: 06.02.2018].

İşleyen, T. ve Küçük, B. (2013). Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 199-208.

Jani, D. (2011). The influence of personality on tourist information behavior. e-Review of Tourism Research [Online], 9(3), 88-95.

Latkova, P. & Vogt, C. A. (2011). Residents’ attitudes toward existing and future tourism development in rural communities. Journal of Travel Research, 51(1) 50–67.

Okuyucu, A. ve Somuncu, M. (2012). Kültürel mirasın korunması ve turizm amaçlı kullanılmasında yerel halkın algı ve tutumlarının belirlenmesi: Osmaneli İlçe Merkezi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4(1), 37-51.

Şahbaz, R. P. ve Karaçar, E. (2013). Yerel çekiciliklerin turizme kazandırılmasına yönelik yöre halkının tutumları: Çankırı Tuz Mağarası Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(4), 12-19.

Şentepe, A. ve Güven, M. (2015). Kişilik özellikleri ve dindarlık ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(31), 27-44.

Taymur, İ. ve. Türkçapar, M. H. (2012). Kişilik: Tanımı, sınıflaması ve değerlendirmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(2), 154-177.

Tuna, M. ve Türkmen, F. (2013). Turizm işletmesi yöneticilerinin kişilik tiplerinin belirlenebilmesine yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(4), 57-68.

Türker, G. Ö. ve Türker, A. (2014). Yerel halkın turizm etkilerini algılama düzeyi turizm desteğini nasıl etkiler: Dalyan Destinasyonu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges,4(1), 81-98.

Türkmen, F. (2013). Kişilik tiplerinin çatışmayı yönetme yöntemlerine etkisi: Turizm sektöründe bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Wang, Y., Pfister, R. E. & Morais, D. B. (2006). Residents’ attitudes toward tourism development: A case study of Washington, Northeastern Recreation Research (14), 411-417.

Williams, J. & Lawson, R. (2001). Community issues and resident opinions of tourism. Annals of Tourism Research, 28(2), 273-275.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2144

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.