İlkokul Öğrencilerinin Serbest Yazma Etkinliklerindeki Konu Eğilimlerinin İncelenmesi / Investigation of Subject Trends in Primary School Students’ Free Writing Activities

Authors

  • Zekerya Batur Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr.)
  • Bitir Tufan Uşak Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ABD

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2117

Keywords:

Yazma becerisi, Serbest yazma, Konu eğilimi, İlköğretim, Writing skills, Free-writing, Subject tendency, Primary scool.

Abstract

Absract

The aim of this study is to determine the tendencies of the students in the free writing activities of primary school (2nd, 3rd and 4th grade) students and place, class level, parents' education status, daily internet usage status, monthly book number of books to determine the number of page variables. The mixed method was used in the study. The paper used in the students' free writing studies was examined by document analysis method and the trends were determined. In addition, the data obtained from the forms that the students stated their demographic characteristics were processed in SPSS 25.0 package program and interpreted with cross-comparison tables and Chi-Square test. The study group consisted of 900 students from the 2nd, 3rd and 4th grades selected from the primary, district and village schools in the 2017-2018 academic year by using the maximum diversity method. In the study, subject trends in the free writing activities of primary school students were determined. According to the data obtained, it was found that the subject trends of the students differ according to the place of residence, class levels, mother and father education status, daily internet usage status and number of book pages they read monthly.

Öz

Bu çalışmanın amacı, ilkokul (2, 3 ve 4. sınıf) öğrencilerinin serbest yazma etkinliklerindeki konu eğilimlerini belirlemek ve yaşanılan yer, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumları, günlük internet kullanım durumları, aylık okudukları kitap sayfa sayıları değişkenleri açısından tespit etmektir. Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Öğrencilerin serbest yazma çalışmalarında kullandıkları kâğıtlar doküman analizi yöntemiyle incelenerek konu eğilimleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin demografik özelliklerini belirttikleri formlardan elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programına işlenerek çapraz karşılaştırma tabloları ve Ki-Kare testi ile yorumlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Aydın il merkezi, ilçe ve köy okullarından amaçlı örnekleme çeşitlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi ile seçilen 2, 3 ve 4. sınıftan toplam 900 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, ilkokul öğrencilerinin serbest yazma etkinliklerindeki konu eğilimleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, öğrencilerin konu eğilimlerinin yaşanılan yere, sınıf düzeylerine, anne ve baba eğitim durumlarına, günlük internet kullanım durumlarına ve aylık okudukları kitap sayfa sayılarına göre farklılaştığı saptanmış ve bu farklılığın anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Author Biographies

Zekerya Batur, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr.)

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enestitüsü Türkçe Eğitimi (Dr. Öğrenci)

Bitir Tufan, Uşak Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ABD

Doç. Dr. Zekerya BATUR

 

References

Arıcı, A. F. & Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 315-327.

Aydın, S. (2005). İngilizce öğrenenlerin yazma etkinliklerinde bilgisayar kullanmaya yönelik tutumları ve bilgisayarın yazma becerilerindeki başarıya olan katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 265-294.

Baş G. (2012). Correlation between elementary students’ reading attitudes and their writing dispositions. International Journal of Global Education, 1(2), 1-6.

Baş, G. & Şahin, C. (2012). İlköğretim öğrencilerinin okuma tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.

Batur, Z.; Akar, C.; Tufan, B. S. & Topaloğlu, N. (2016). İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanma Becerisi. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama, 1(2), 46-60.

Batur, Z.; Asar, A.; Doğan, F.; Tenekeci, M. & Topal, S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Serbest Yazma Çalışmalarında Konu Eğilimleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 65-80.

Bayram, Y. & Erdemir, A. (2006). Amasya’daki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin imla kurallarını kullanma düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 171, 140-155.

Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, S.; Kılıç, E.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18.Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Coşkun, İ. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Creswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (Çev. Mustafa Sözbilir). Ankara: Pegem Akademi.

Demirel, Ö. (2004). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11).

Goodman, K. & Goodman, Y. (1983). Reading and writing relationships: Pragmatic functions. Language Arts, 60(5), 590-599.

Gökhan, B. & Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya university journal of education, 3(1), 32-42.

Güleryüz, H. (2006). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegema Yayınları.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Ankara: Nobel Yayınları.

Karatay, H. (2013). Süreç temelli yazma modelleri 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modeli. (Ed: M. Özbay). Yazma Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi, s.21-40.

Kırmızı, F. S. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-68.

MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

MEB (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.

Nunan, D. (2003). Practical English Language Teaching. USA: McGrawHill Publications. s.88.

Özbay, M. (2000). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri: Alan araştırması. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Özbay, M. (2007). Türkçe ÖZel Öğretim Yöntemleri 2 (2 b.). Ankara: Öncü.

Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler, Ankara: PDREM yayınları.

Öztürk, B. K. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2).

Palmer, M. L. (2010). The relationship between reading fluency, writing fluency, and reading comprehension in suburban third-grade students (Doctoral dissertation, San Diego State University: University of San Diego).

Schiller, A. (1954). The Use of Creative Writing in the Teaching of Literature. College English, Vol. 16, No. 2 (November).

Stotsky, S. (1983). Research on reading-writing relationships: A synthesis and suggested directions. Language Arts, 60(5), 627-642.

Temzikan, M. (2003). Yazılı anlatım etkinliği çerçevesinde Türkçe öğretmenlerinin çalışmalarına ilişkin bir değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Temur, T. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Tüfekçioğlu, B. (2010). Yazma becerisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dil Dergisi, 149, 30-45.

Ünal, E. (2010). An analysis of the writing dispositions of fourth and fifth grade elementary school pupils. Education, 131(2), 319-330.

Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri: Yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Basım Yayım.

Yıldırım, A. & Şimşek H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Walker, B.; Shippen, M. E; Alberto, P.; Houchins, D. E. & Cihak, D. F. (2005). Using the Expressive Writing Program to mprove the Writing Skils of High School Student with Learning Disabilities. Learning Disabilities Research& Pratice, 20 (3), 175- 18.

Published

2019-07-01

How to Cite

Batur, Z., & Tufan, B. (2019). İlkokul Öğrencilerinin Serbest Yazma Etkinliklerindeki Konu Eğilimlerinin İncelenmesi / Investigation of Subject Trends in Primary School Students’ Free Writing Activities. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 372-389. https://doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2117