Innovative Model of Communicative Practices

Olga Mykolayivna Oleksiuk, Larysa Bondarenko, Volodymyr Cherkasov, Natalia Kosinska, Anastasiia Maievska

Özet


The article deals with the philosophical and pedagogical understanding of communicative practices in the educational process of a higher school. A typology of dialogue interaction in pedagogical search space has been proposed. Its usage creates conditions for the analysis, reflection and self-assessment of students in the organization of their training activity. The experience of organization of communicative educational clusters in higher artistic education, which provides for the transition from the primacy of formalized to innovative models of interaction between all participants of the process, has been presented. The conceptual values-semantic aspects of the implementation of interdisciplinary approach have been analyzed, and it has been shown that this approach opens qualitatively new possibilities for the reflection of the investigated object. The contours of a new view on the problem of dialogue, in particular, through the discursive activity of students, have been outlined: Problem group method, group therapy, group “buzz”, “aquarium”, and lecture-forum. The transition to interdisciplinary integration with project design forms is a prerequisite for creating an innovative model for the development of post-non-classical artistic education. In the organization of the dialogue, we take into account: the students’ method to perceive different points of view, the search for the underlying motives, that is, those problem situations through which the own style of the studied material is formed, the development of tasks-conflicts associated with higher spiritual values, ideological and semantic sphere, designing various variants of interaction ways for dialogue participants.


Anahtar Kelimeler


Development, Artistic education, Innovative model, Communicative practices.

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Bakhtin, M. M. (1986). K filosofii postupka [Toward a philosophy of the act]. V Filosofiya i sotsiologiya nauki i tekhniki: Yezhegodnik (str. 80-160). Moskva: Nauka.

Ball, H. O. (1998). Nauka yak Pidsystema kulʹtury y dialoho-kulʹturolohichniy pidkhid v osviti [Science as a subsystem of culture and a dialogue and culturological approach in education]. In H. O. Ball (Ed.), Kulʹturolohichni ta psykholoho-pedahohichni aspekty humanizatsiyi osvity: Naukovo-metodychnyy zbirnyk (pp. 101-118). Kyiv.

Bekh, I. D. (1998). Osobystisno-zoriyentovane vykhovannya [Person-oriented education]: Navch.-metod. Posibnyk. Kyyiv: IZMN.

Buber, M. (1995). Dva obraza very [Two ways of faith]. Moskva: Respublika

Hrozan, S. V. (2010). Formuvannya vminʹ khudozhnʹo-pedahohichnoho spilkuvannya v maybutnikh uchyteliv muzyky [Development of skills of artistic and pedagogical communication of future music teachers]. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk), Instytut vyshchoyi osvity Natsionalʹnoyi akademiyi pedahohichnykh nauk Ukrayiny, Kyiv.

Hurenko, O. I. (2007). Vykhovannya etnichnoyi toleratnosti ta kulʹtury mizhnatsyonalʹnoho spilkuvannya u student·sʹkiy molodi [Education of ethnic tolerance and culture of inter-ethnic communication among student-age youth]. Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity. Ser.: Pedahohika i psykholohiya: Zbirnyk statey, 13, 36-43.

James V. (1911). Psychology. Part 2. SPb., K.L. Rikker’s Publishing House, 323-340

Kan-Kalik, V. A. (1987). Uchitelyu o pedagogicheskom obshchenii [To a teacher about pedagogical communication: A book for a teacher]: Kniga dlya uchitelya. Moskva: Prosveshcheniye. Polucheno iz http://www.booksite.ru/fulltext/kankal/text.pdf

Lotman, YU. M. (1992). Semiotika kul'tury i ponyatiye teksta [The semiotics of culture and the concept of a text]. V Izbrannyye stat'i (T. 1, str. 129-132). Tallinn. Polucheno iz http://www.durov.com/literature1/lotman-92b.htm

Nikolai, H. YU. (2007). Muzychno-pedahohichna osvita v Polʹshchi: istoriya ta suchasnistʹ [Musical and pedagogical education in Poland: history and modern times] / H. YU. Nikolayi; Sumsʹkyy derzh. Pedahohichnyy un-t im. A.S.Makarenka. - Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenka, 395 s. - Bibliohr.: pp. 352-385. - ISBN 966-698-082-7

Oleksiuk, O. M. (2013). Komunikatyvni klastery pedahohichnoho protsesu u vyshchiy mystetskiy osviti [Communicative clusters of pedagogical process in higher artistic education]. High Education of Ukraine: theory and science – method. Magazine. – № 3 (50). – Addition 1: High Education Pedagogy: methodology, theory, technology, 1, 182–185.

Oleksyuk, O. M.; Tkach, M. M. & Lisun, D. V. (2013). Hermemevtychnyy pidkhid u vyshchiy mystetsʹkiy osviti [Hermeneutic approach in higher artistic education]: Kolektyvna monohrafiya. Kyiv: Kyivsʹk. un-t im. B. Hrinchenka

Orlov A. A. (2009). Razvitiye poznavatelnogo potentsiala studentov v obrazovatelnom prostranstve pedagogicheskogo vuza [Development of the Cognitive Potential of Students in the Educational Space of a Pedagogical University]. Pedagogy, 8, 47-57.

Popkov, A. D. (2009). Formirovaniye kommunikativnoy kompetentnosti dirizhera-khormeystera v protsesse obucheniya v vuze [Formation of communicative competence of a conductor-choirmaster in the process of studying at a higher school]. (Avtoref. dis. kand. ped.nauk), Krasnodarskiy gosudarstvennyy universitet kul'tury i iskusstv, Krasnodar.

Provorova, Y. E. (2008). Metodychni zasady formuvannya komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnʹoho vchytelya muzyky [Methodical principles of forming communicative competence of a future music teacher]. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk), Natsionalʹnyy pedahohichnyy unyversytet imeni M. P. Drahomanova, Kyiv.

Rebrova, O. Y. E. (2014). Teoriya i metodyka formuvannya khudozhnʹo-mentalʹnoho dosvidu maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva ta khoreohrafiyi [Theory and methods of forming artistic and mental experience of future teachers of music art and choreography]. (Avtoref. dys. d-ra. ped. nauk), Natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet imeni M.P. Drahomanova, Kyiv.

Rudnytska, O. P. (1998). Muzyka i kulʹtura osobystosti: problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity [Music and culture of personality: problems of modern pedagogical education]: Navchalʹnyy posibnyk. Kyyiv: IZYN.

Sokhor, A. N. (1983). Sotsial'nyye funktsii iskusstva i vospitatel'naya rol' muzyki [Social functions of art and educational role of music]. In Voprosy sotsiologii i estetiki muzyki: V 3t. (Vol. 3. Stat'i i issledovaniya, p. 73). Leningrad.

Sypchenko, I. V. (1997). Formuvannya dosvidu khudozhnʹo-pedahohichnoho spilkuvannya maybutnʹoho vchytelya muzyky [Formation of the experience of artistic and pedagogical communication of a future music teacher]. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk), Natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet imeni M.P. Drahomanova, Kyiv.

Vasylevska-Skupa, L. P. (2007). Formuvannya komunikatyvnykh uminʹ maybutnikh uchyteliv muzyky v protsesi fakhovoyi vokalʹno-khorovoyi pidhotovky [Formation of communicative skills of future music teachers in the process of professional vocal-choral training.]. (Avtoref. kand. ped. nauk), Vinnytsʹkyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Mykhayla Kotsyubynsʹkoho, Vinnytsya.

Volkova, YU. I. (2016). Formuvannya khudozhnʹo-komunikatyvnykh uminʹ maybutnikh uchyteliv muzyky i khoreohrafiyi [Training of artistic and communicative skills of future teachers of music and choreography]. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk), Natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet imeni M.P. Drahomanova, Kyyiv.

Zaitseva, A. (2017). Metodychna systema formuvannya khudozhnʹo-komunikatyvnoyi kulʹtury maybutnʹoho vchytelya muzyky [Methodical system of formation of artistic and communicative culture of a future music teacher]. (Avtoref. dys. d-ra. ped. nauk), Natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet imeni M.P. Drahomanova, Kyiv.

Ziaziun, I. A. (2008). Intehratsiyna funktsiya kulʹturnoyi paradyhmy [Integration function of the cultural paradigm]. (I. A. Zyazyun, V. O. Radkevych, & N. M. Chepurna, Red.) Profesiyno-khudozhnya osvita Ukrayiny: Zb. nauk. pratsʹ, Vyp. V, pp. 3-13.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2109

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.