Gümüşhâneli Dergâhı Şeyhlerinden Safranbolulu İsmail Necati: Hayatı, Halifeleri ve Eseri / Safranboluian Ismail Najati, One of the Sheikhs of Gumushkhanawi Lodge: His Life, Khalifas and Work

Authors

  • Necdet Yılmaz İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2107

Keywords:

İsmail Necati, Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî, Ziyâiyye, Seyr ü Sülûk, Huzur dersleri, İsmail Najati, Ahmad Ziyaaddîn Gumushkhanawi, Ziyaiyyah, Sayr al-Suluk, Huzur lessons.

Abstract

Abstract

Ismail Najati efendy was born in Safranbolu in 1258/1842-3. After completing primary education in his hometown, he came to Istanbul and completed his education there, then he was engaged in teaching as a mudarris. Besides being a participant of Huzur Lessons as a muqarrir and mukhatap, he taught as a professor in the madrasa of Dar al-khilafat al-aliyye. His relationship with Ahmad Ziyaaddin Gumushkhanawi, the scholar-sufi of that era, began in his pupilage and continued in the form of professor-student and sheikh-disciple relation until the death of Gumushkhanawi. He attended the lessons of Gumushkhanawi, took scholarship ijazats and also khilaftnamah from him by completing his sayr al-suluk. He undertook the sheikhdom of Gumushkhanawi Lodge, which was the grand lodge of Ziyaiyyah sûfî order attributed to Gumushkhanawian Ahmad Ziyaaddin Efendy, succeeding Kastamonuian Hasan Hilmy Efendy and conducted this mission until his death. As a mudarris and a sheikh he gave ijazats to numerous students regarding hadith books that he taught. He also gave khilafatnamah to his merited disciples who were taken by himself to khalwats/seclusions, one of the rutin activities of the Lodge. As far as we identified, the number of his khalifas was twenty five. His pamphlet titled Sayr al-Suluk Lessons and postscript to the book of Ramuz al-ahadith are written works of him. In this paper, by presenting the life, scholarly career, lodge activities and khalifas of Ismail Najati Efendy, and briefly examining his pamphlet regarding sayr al-suluk, we sought to introduce this outstanding scholar and wise man.

Öz

İsmail Necati Efendi, 1258/1842-3 senesinde Safranbolu’da doğmuş, ilk tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek burada tahsilini tamamlamış, ardından da tedris faaliyetlerinde bulunmuş bir müderristir. Huzur Dersleri mukarrir ve muhataplığı yanında Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye medresesi hocalığı da yapmıştır. Dönemin alim sûfîlerinden Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî ile daha talebeliği döneminde başlayan münasebeti hoca-talebe ve şeyh-mürid ilişkisi şeklinde onun vefatına kadar devam etmiştir. Gümüşhânevî’nin derslerine katılarak hem ilim icâzetleri hem de seyr ü sülûkünü tamamlayarak hilâfetnâme almıştır. Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi’ye nispet edilen Ziyâiyye tasavvuf yolunun âsitânesi olan Gümüşhânevî dergâhının Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi’den sonra şeyhliğini üstlenerek vefatına kadar bu vazifeyi yürütmüştür. Pek çok talebeye hem bir müderris olarak hem de dergâhın şeyhi olarak okuttuğu hadis eserlerine dair icâzetler vermiştir. Dergâhın rutin faaliyetlerinden olan halvetlere aldığı kimselerden liyâkat kesbedenlere de hilâfetnâme vermiştir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla yirmiş beş kişi halifesi olmuştur. Seyr ü Sülûk Dersleri adlı risâlesi ile Râmûzü’l-ehâdîs kitabına yaptığı hâşiye yazılı çalışmalarından olan İsmail Necati Efendi’nin hayatı, ilmî kariyeri, dergâh faaliyetleri ve halifeleri ile seyr ü sülûka dair eserinin kısaca tahliline yer verilerek bu önemli alim ve ârif tanıtılmaya çalışılmıştır.

Author Biography

Necdet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ

 

1.         Adı Soyadı                  : Necdet Yılmaz

2.         Doğum Tarihi             : 17 Kasım 1965

3.         Unvanı                        : Yrdımcı Doçent Doktor

4.         Öğrenim Durumu       :

5.         Çalıştığı Kurum          : İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Arap Dili ve Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

1988

Y. Lisans

İslam Felsefesi/Tasavvuf

Marmara Üniversitesi

1993

Doktora

Temel İslâm Bilimleri/Tasavvuf

Marmara Üniversitesi

2000

 

5.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : Tasavvuf       İstanbul Üniversitesi    2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7.         Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yilmaz N., "İstanbul'da Safranbolulu Bir Nakşibendî-Ziyai, İsmail Necati Efendi", Dünden Bugüne Safranbolu'da Dinî Hayat Sempozyumu, KARABÜK, TÜRKIYE, 17-17 Nisan 2015, ss.1-12

Yilmaz N., "Mehmed Zahid Kotku", Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2014, pp.175-178

Yilmaz N., "Kırkçeşme Nakşî-Hâlidî Dergâhı: Dergâh Kütüphanesi ve Eserleri", II. Uluslararası Şeyh Şa'bân-ı Velî Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2014, pp.321-329

Yilmaz N., "Anadolu'da Bir Müceddidi Mensubunun Eseri: Naimullah-ı Behraiçî'nin Ma'mûlât-ı Mazhariyye'si'nin Türkçe Tercümesi", Uluslararası İmâm-ı Rabbânî Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2013, pp.1-15

Yilmaz N., "Bir Nakşî Şeyhinin Gözüyle Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektâşîlik", Elmalı'nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 30-30 Ağustos 2013, ss.1-10

Yilmaz N., "Fethin Kutlu askerleri: Ni'melceyş", Aydos Kalesi ve İstanbul'un Fethi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-28 Mayıs 2013, ss.143-164

Yilmaz N., "Gümüşhânevî Dergâhı: Etkisi-İzleri", Uluslararası Gümüşhânevî Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Haziran 2013, pp.40-45

Yilmaz N., "XVII. Yüzyıl Anadolu'sunda Halvetîlik Merkezleri ve Temsilcileri", Uluslararası Seyyid Yahya Şirvânî ve Halveilik Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN, 24-26 Kasım 2013, pp.685-717

Yilmaz N., "XVII. Yüzyıl Bosnası'nda Tasavvufî Hayat", I. Uluslararası Abdullah Bosnevî Sempozyumu, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 25-26 Mayıs 2013, pp.1-10

Yilmaz N., "Alvarlı Efe'nin Babasının Şeyhi Hamza-i Nigârî ve Alvarlı'ya Tesirleri", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2013, pp.265-272

Yilmaz N., "Şâbânîliğin xVII. Yüzyıl Serencâmı", I. Uluslararası Şa'bân-ı Velî Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2012, cilt.1, ss.201-221

Yilmaz N., "Niyâzî-i Mısrî Hazretlerinin Mektupları", Kulun Niyâzı Mısrî Niyâzi Uluslararası Sempozyum, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2010, pp.1-9

Yilmaz N., "Abdülehad Nuri-i Sivâsî'nin Midilli'deki Faaliyetleri", İlim ve Kültür Tarihinde Sivâsîler Ulusal Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 30 Nisan - 1 Mayıs 2010, ss.291-306

Yilmaz N., "XVII. Yüzyıl Tarihî Yarımada Dergâhları", 3. Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2008, pp.131-138

Yilmaz N., "Erzurumlu Darir Mustafa Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı", Türk-İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 26-28 Haziran 2006, ss.57-90

Yilmaz N., "Anadolu Alperenlerinden Abdurrahmân-ı Erzincânî", Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2006, ss.201-214

Yilmaz N., "Bir Arşiv Vesikası Işığında Hüdâyî Âsitânesi'ne Şeyh Tayini", Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2005, cilt.2, ss.95-100

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

Yilmaz N., "Osmanlı Devlet Adamları ve Tasavvuf (XVII. Yüzyıl)", Yeni Türkiye, ss.127-134, 2002

Yilmaz N., "Anadolu Bektâşîliğine Bir Bakış (XVII. Yüzyıl)", Yeni Türkiye, ss.379-383, 2002

Yilmaz N., "Tasavvuf ve Şehir", İlim ve Sanat, ss.73-80, 1998

References

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (1995). Ilgazlı Hacı Baba, İstanbul.

Albayrak, Sadık (1980). Son Devir Osmanlı Ulemâsı, İstanbul.

Alikılıç, Dündar (2014). “Ahmed Ziyâeddin-i Gümüşhânevî ve Kültür Mirasımıza Olan Katkıları”, Uluslararası Gümüşhânevî Sempozyumu (Bağcılar Belediyesi, 1-2 Haziran 2013), İstanbul 2014, s. 494-505.

Ankaralı Ahmed Hilmi (t.y.). Gümüşhânevî’nin Terceme-i Hâli, M. Es’ad Coşan Arşivi, Ankaralı Hilmi Efendi Koleksiyonu, I/136.

Çavdar, Tuba (1995). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Osmanlı Kütüphanelerinin Gelişimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995, s. 19-21.

Dümer, M. Yekta (1980). Şeyh Hazret-i Abdülhay Öztoprak: Hak ve Hakîkat Yolcularını İrşâd, Sinan Yayınevi, İstanbul.

Ebü’l’ulâ Mardin (1956). Huzûr Dersleri, I-II, İstanbul.

Ebü’l’ulâ Mardin (1966). Huzûr Dersleri (nşr. İsmet Sungurbey), II-III, İstanbul.

Ersoy, Adem (2014). "Gümüşhânevî'nin Halifelerinden Safranbolulu İsmail Necati Efendi", Doğumunun 200. Yılı Hatırasına Uluslararası Gümüşhânevî Sempozyumu: 'İlim ve İrşadla Geçen Bir Ömür' Bildiriler, 1-2 Haziran 2013, 2014, s. 424-431.

Erünsal, İsmail E. (2008). Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, Ankara.

Eyice, Semavi (1987). “Fatma Sultan Camii”, DİA, XII, 262-264.

Eyice, Semavi (1987). “İstanbul’un Kaybolan Eski Eserlerinden: Fatma Sultan Camii ve Gümüşhaneli Dergâhı”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası S. F. Ülgener’e Armağan, 43 (İstanbul 1987), s. 475-499.

Gündüz, İrfan (1984). Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddîn Hayatı-Eserleri-Tarîkat Anlayışı ve Hâlidiyye Tarîkatı, İstanbul.

İbanoğlu, Fulya (2015). “Mehmet Fehmi Ülgener Sicil Varakası”, Din ve Hayat, sy. 24 (Şubat 2015), 17-23.

İlmiyye Salnâmesi, İstanbul.

İpşirli, Mehmet (1987). "Huzur Dersleri", DİA, XVIII, 441-444.

Işık, Ayhan (2015). “İlk İstanbul Müftüsü Mehmet Fehmi Ülgener”, Din ve Hayat, sy. 24 (Şubat 2015), s. 15-16.

Kara, Ömer (2018). "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Huzur Dersleri,", Osmanlı'da Tefsir Dersi Gelenekleri: Saray-Tekke-Medrese (ed. Ömer Kara ve dğr.), İstanbul 2018, s. 25-90.

Kevserî, Muhammed Zâhid b. Hasan (t.y.). et-Tahrîrü’l-vecîz fîmâ yebteğîhi’l-müstecîz, (Kahire: Matbaatü’l-Envâr,1360), y.y.

Kütükoğlu, Mübahat S. (1973). “Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi”, DİA, VIII, 507-508.

Mustafa Fevzi (1895). Hediyyetü’l-Hâlidîn fî menâkıbı Kutbi’l-ârifîn Mevlânâ Ahmed Ziyâeddîn b. Mustafa el-Gümüşhânevî, İstanbul.

Mustafa Fevzi (1911). Menâkıb-ı Haseniyye fî ahvâli’s-seniyye, İstanbul.

Osmânzâde Hüseyin Vassâf (2006). Sefîne-i Evliyâ (haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz), I-V, İstanbul 2006.

Pakalın, Mehmet Zeki (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Sağır, Yusuf (2014). “Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Kurduğu Kütüphâneler”, I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu (3-5 Ekim 2013 Gümüşhane) (ed. İhsan Günaydın vd.), Ankara 2014, s. 911-918.

Sayar, A. Güner (2000). “İsmâil Necâti Efendi”, DİA, XXIII, 155.

Sayar, A. Güner (2000). “Mehmet Fehmi Ülgener”, DİA, XIIL, 288-289.

Sayar, Ahmed Güner (1998). Bir İktisatçının Entelektüel Portresi Sabri F. Ülgener, Eren Yayınları, İstanbul.

Tüzen, Adnan (2014). “Gümüşhâneli Dergâhında Hatm-i Hâcegân Yapılması Şartıyla Kurulan Bir Vakıf, Bu Vakfa Ait Vakfiye ve Tevcih Belgeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu (3-5 Ekim 2013 Gümüşhane) (ed. İhsan Günaydın vd.), Ankara 2014, s. 895-899.

Yıldız, Esra (2015). “İsmail Necati Efendi”, Din ve Hayat, Haziran 2015, s. 148-149.

Yıldız, Fatih (2014). "Safranbolulu İsmail Necati Efendi", Kastamonu Üniversitesi II. Uluslararası Şeyh Şa'bân-ı Velî Sempozyumu – Kastamonu'nun Manevi Mimarları-, (4-6 Mayıs 2014), 2014, s. 259-269.

Yılmaz, Necdet (2017). “Gümüşhânevî Dergâhı: Güzünü Bitirip Kış Mevsimine Giren İmparatorlukta Sahada Bir Müessese”, Vakıf ve Sivil Toplum (haz. Fahameddin Başar), Ankara 2017, s. 111-135.

Zâkir Şükrî Efendi (1980). Die İstanbuler Derwisch-Konvente und Ihre Scheiche (Mecmua-i Takâyâ), (haz. Klaus Kreiser, Mehmet Serhan Tayşi), Berlin.

Published

2019-07-01

How to Cite

Yılmaz, N. (2019). Gümüşhâneli Dergâhı Şeyhlerinden Safranbolulu İsmail Necati: Hayatı, Halifeleri ve Eseri / Safranboluian Ismail Najati, One of the Sheikhs of Gumushkhanawi Lodge: His Life, Khalifas and Work. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 461-479. https://doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2107