Barbie Bebek Evlerindeki İç Mekân Tasarımının Toplumsal Rollerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi / The Effect on the Development of Social Roles of the Interior Design of Barbie Doll House

Huriye Gürdallı, Mine Keten

Özet


Abstract

The most influential learning method, games, starts in the childhood and toys, which is the tool of games are qualified as the start of a journey that teaches social roles and life itself. Aside the fact that it contributes to the development of children in a unique way, it is the most in natural learning habitat for the child. To provide children with a happy life with the help of toys is the main condition for a child to prepare for future with strong steps. It was also observed that girls generally play with toys like kitchen sets and babies. At this point, it is non striking that Barbie and Barbie homes are the most favored toys of 20th century. But, are these toys, which are bought frequently by parents for their children as innocent as they seen?  This paper aimes to make critics and examinations towards babies’ homes which also be done for Barbie, and sort out the women’s roles in society and culture, which they indigenized. In the scope of this study literature review had been done. Homes changes are recognized in process and, new and commercial films had been observed. This article studies the influence of interior design of the Barbie houses that were put on to the market right after the first Barbie to the girls’, thus our women’s, subconscious, their position in the society and culture and their perception with an interdisciplinary perspective.

Öz

Çocuklukta başlayan ve en etkili öğrenme şekli olan oyun ve onun aracı olan oyuncak, toplumsal rolleri ve hayatı öğreten yolculuğun bir başlangıcı olarak nitelendirilmektedir. Oyun, çocuğun en doğal öğrenme ortamı olduğu gibi gelişimine eşi bulunmaz katkılar sağlamaktadır. Oyun aracılığıyla, çocuğa mutlu bir yaşantı sağlamak, çocuğun geleceğe emin adımlarla hazırlanabilmesinin birincil şartıdır. Oyunun basit aracı olarak kullanılan oyuncaklar tüketim kültürü ve toplumun sosyo-kültürel yapısı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu yapıda cinsiyet oyuncak kullanımında ya da tüketiminde belirleyici faktörlerden biri olmaktadır. Kız çocuklar genellikle bebekler ve mutfak setleriyle, erkek çocukların ise arabalar ve inşaat araçlarıyla oynamayı sevdiği toplumdaki yaygın kanıdır. Bu çalışmada, Barbie bebeklere yönelik yapılan incelemelerin ve eleştirilerin evleri için de yapılarak, kadınların toplum içerisinde benimsedikleri role olan etkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Barbie bebek evleri, cinsiyet-mekân ilişkisinin toplumsal rollerin gelişmesi üzerinden okunmasına imkan vermesi açısından seçilmiştir. Mekansal elemanların seçimi ve organizasyonu açısından da cinsiyete dayalı toplumsal rollerin alan sınırları yeniden üretilerek sunulmaktadır. Barbie bebek evlerinin ortaya çıktıkları ilk günden bugüne, süreç içerisinde geçirdikleri değişimler gözlemlenirken dönemin yayın organlarında yayımlanan haberler incelenmiş ve reklam filmeri izlenmiştir. Çalışma yedi Barbie evinin seçilmesiyle sınırlandırılmış ve bu oyuncakların iç mekân tasarımları üzerinden kız çocuklarının, dolayısı ile kadınların toplum içerisindeki konumu ve algılanış biçimine olan etkisi araştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Barbie bebek evleri, İç mekân tasarımı, Toplumsal rol, Kadın, Oyuncak; Barbie houses, Interior space, Toys, Woman, Social role.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aras, L. (2014). Bir Mimarlık Bilinmeyeni: Postmodern Gündelik Yaşamda ‘Konut’ Tükendi mi?, Megaron Dergisi, 9(2), 103-112.

Aytekin, S. (2015). Çocuk, Oyun Ve Oyuncakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet İnşası, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

Bedük, D. (2003). Bilgi/İletişim Çağı’nda İç Mekan Estetiği, İstanbul Gedik Üniversitesi Doktora Tezi. İstanbul: Gedik Üniversitesi.

Chovancová, M. (2010). Martin Luther King, Jr.’s Struggle Against Racism, Bachelor Thesis.

Dockterman, E. (2016). The New York Times Cover.

Dreiessen, R. (2016). The Evolution of an Icon; A Comparison of the Values and Stereotypes Reflected in The Original 1958 Barbie Doll and The Curvy 2016 Barbie Doll, American Studies Bachelor Thesis.

Elçi, E. (2011). Türkiye'de ‘Kadın Olmak’ Söylemi: Kadınlarla Yapılmış Bir Söylem Çalışması, Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Sayı 31, Beykent Üniversitesi.

Geçit, B. (2013). John Stuart Mill’de Kadının Toplumsal Konumu, Beytulhikme an International Journal of Philosophy, Vol 3.

Güder S. Y. & Alabay E. (2016). 3-6 Yaş Arasındaki Çocukların Oyuncak Tercihlerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi, Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2).

Güney, N. (2005). Türkiye’de Çocuk Kültürü- Bir Bibliyografi Denemesi, Kekibeç Dergisi, Sayı 19.

Hester, L. J. (2016). Barbie Gets a Smart House, Citylab, The Atlantic.

İçke, S. (2013). Representation of Gender in contemporary Toy Design: An Analysis of Barbie Doll. Yüksek Lisans Tezi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kartal, Z. (2007). Kavramsal ve Tarihsel Yönleri ile Küreselleşme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Klickovich, K., K., S. (2014). Gender Neutrality in Ads, From A Marketing Communication Perspective, Bachelor Thesis, Aarhus University Business and Social Science, Denmark: Aarhus University.

Korbeck, S. (2011). Best of Barbie: Four Decades of America’s Favorite Doll. Krause Publication.

Korkmaz, S. A. & Allmer A. (2000). Mekanın DNA’sı: Toplumsal Cinsiyetin Mekansal Kalıplarının Sorgulanması. Kadın, 14(1), 107-133.

Martin, C. L. & Fabes R. A. (2001). The Stability and Consequences of Young Children’s Same-Sex Peer Interactions. Developmental Psychology, 37, 431-446.

Mattel (2016). Welcome Home, l Am Hello Dreamhouse, El kılavuzu.

Moradi, F. & Naseri G. H. (2017). A Study on the Creation of Architectural Spaces for Children Using Rumi’s Storytelling Method. Journal of History, Culture and Research, 6(3), 1077-1088.

My Favourite Barbie Doll Collection (2009). Barbie Media Release for Immediate Release.

Onay, S. N. (2014). Endüstrileşmeve İç Mekan, Mimarlık Dergisi, 376.

Panarese, P. (2015). Selling Gender. The Representation of Boys and Girls in Italian Toy Commercials. Italian Journal of Sociology of Education.

Pearson, M. & Mullins, R. P. (1999). Domesticating Barbie; An Archaeology of Barbie Material Culture and Domestic Ideology, International Journal of Historical Archaeology, Vol.3.

Piche, B. (2009). The Intentions Behind the Creation of Barbie, Illinois Wesleyan University, Constructing The Past, Vol. 10 Article 4.

Powell, G., N. & Greenhause, J. H. (2010). Sex, Gender and The Work-To-Family Interface; Exploring Negative and Positive Interdependencies, Academy of Management Journal, Vol. 53.

Reid-Walsh, J. & Mitchell, C. (2008). Girl Culture; An Encyclopedia [2 Volumes]: An Encyclopedia, Greenwood Press, London.

Reid-Walsh, J. & Mitchell, C. (2000). ‘Just A Doll’?: ‘Liberating Accounts Of Barbie-Play. Review of Education/Pedagogy/Cultural Studies.

Rogers, M. F. (1999). Barbie Culture, Sage Publications Ltd.

Taş, G. (2016). Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel Süreçleri ve Dönüşümleri, The Academic Elegance.

Terzioğlu, F. & Taşkın, L. (2008). Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik Davranışlarına ve Hemşirelik Mesleğine Yansımaları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.

Thornburg, B. (2009) Barbie’s Over the Top (And Very Pink) Town House: Now and Then (1974), Los Angeles Times.

Uncu, G. (2010). Popüler Kültür İkonu Olarak ‘Barbie Bebek’; Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yaratılan Yeni Kadın İmgesi, www.academia.edu (07.05.2018 tarihinde erişildi).

Vega, R. (2018). Barbie History; The Development of the Barbie Dream House, https://hobbylark.com (05.05.2018 tarihinde erişildi).

Weisman L. (1994). Discrimination by Design: A Feminist Critique of the Man-Made Environment. Chicago: University of Illinois Press.

Zimmerman, A. (2010). Barbie Gets Her Geek On, The Wall Street Journal, s. 33.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.2017

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.