The Relationship between Problem-Solving Skills and Memory Development in Preschool Children

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v9i3.1988

Keywords:

Problem-solving, Memory, Cognitive development, Preschool period.

Abstract

The present study aimed to investigate the correlation between problem-solving and memory skills in preschool children. The study group included 122 4-6 years olf children attending pre-school education institutions. Random sampling method was used to determine the study participants. Data were collected with Problem-Solving Skills Scale (PSSS) and Memory Scale for Children (MSC). In data analysis, Pearson's correlation coefficient was used to determine the correlation between the scale scores. The t test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to determine the effect of gender of the children, parental age and educational status on problem solving and memory. The study findings demonstrated that there was a significant correlation between the PSSS and MSC subscale scores, and the problem-solving skills and memories of pre-school children were not affected by gender, school type, parental age and profession, and mother's educational status. There was a difference between memory scores of the children based on the father's educational status and no significant difference was determined in problem-solving skills.

Author Biographies

Yasemin Aydoğan, Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Bl. Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi

Prof. Dr., Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

References

Adair, O. (2000). Karar Verme ve Problem Çözme. Çeviren: N. Kalaycı. Ankara: Gazi.

Akıncı, E. (2012). Ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin kimya problemlerini çözme stratejileri ve problem çözme becerileri üzerine işleyen bellek kapasitesinin etkisinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Alloway, T. P., Gathercole, S. E. & Pickering, S. J. (2006). Verbal and visuospatial short-term and working memory in children:Are they separable?, Child Development, 77(6), 1698-1716.

Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. & Çimen, S. (2000). Çocuk gelişimi1, İstanbul: Ya-Pa.

Ashcraft, M. H. (2002). Cognition, New Jersey: Prentice Hall.

Atay, M. (2005). Çocukluk Döneminde Gelişim, Ankara: Kök.

Aydoğan Ertuğrul, Y. (2004). İlköğretim ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine genel problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aydoğan, Y. (2012). Problem Çözme ve Problem Becerilerinin Desteklenmesi. (E. Ömeroğlu, Ed.). Ankara: Kök.

Aydoğan, Y., Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş. & Özyürek, A. (2012). Problem Çözme Becerileri Ölçeği Rehber Kitap. Ankara: Koza.

Bauer, P. J., Stennes, L. & Haight, J. C. (2003). Representation of the ınner self in autobia graphy: women’s and men’s use of ınternal states language in personal narratives. Memory, 11 (1), 27-42.

Bayliss, D.M. & Jarrold, C. (2005). Mapping the developmental constraints on working memory span performance, Developmental Psychology, 41(4), 79-597.

Begde, Z. & Özyürek, A (2016). Öğretmen ve Anne-Baba Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 204-232.

Beuscher, E., Roebers, C. M. & Schneider, W. (2005). Children's memory for educational television programs, Psychologıe in Erziehung Und Unterrıcht, 52(1), 51-65.

Bingham, A. (2004). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi (F. Oğuzkan, Çev.), İstanbul: Milli Eğitim.

Bishop, M. J. & Cates, W. M. (2001). The atkinson-shiffrin ınformation-processing model. a framework for reseacrhing sound’s use. Washington: Lehight University, April 14.

Bradley, R., Judith, H. & Brisby, A. (1993). Assessment of the home environment. Testing Young Children. USA: Pro-ed Inc. 247.

Bütün, M. (2016). Araştırma yaklaşımının seçimi, araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B.D emir, Çev. Ed.) Ankara: Eğiten.

Büyükalan Filiz, S. (2007). Soru sorma sanatı. Ankara: Nobel.

De La Vaux, S. (2002). Long term working memory and the trajector of normal memory development, Psychology Core Seminar in Memory, Retreived fromhttp://delavaux.dreamhost.com/academic/LTWM.pdf.

Erdoğan, Ö. & Uçukoğlu, H. (2011). İlköğretim okulu öğrencilerinin anne-baba tutumu algıları ile atılganlık ve olumsuz değerlendirilmekten korkma düzeyleri arasındaki ilişkiler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 51-72.

Eroğlu, E. (2011). Ailenin çocuklarda problem çözme yeteneğinin gelişmesi üzerindeki etkisi (Adapazarı örneği). Yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Fielding, B. (2004). Hafıza el kitabı. (N. Nirven,Çev.). İstanbul: Dharma.

Freidman, W. J. (2007). The developmental of temporal metamemory. Child Development, 78 (5), 1472-1491.

Hambrick, D. Z. & Engle, R. W. (2003). The role of working memory in problem solving In J. E. Davidson & R. J. Sternberg (Eds.). The Psychology of Problem Solving (pp.176-206). Cambridge University Press.

Hoerl, C. (2007). Episodic memory, autobiographical memory, narrative: on three key notions in current approaches to memory development. Philosophical Psychology, 20 (5), 621-640.

Holmes, J. & Adams, J. (2006). Working memory and children’s mathematical skills: implications for mathematical development and mathematics curricula. Educational Psychology, 26 (3), 339-366.

Howe, M. L., Cichetti, D., Toth, S. L. & Cerrito, B. M. (2004). True and false memories in maltreated children, Child Development, September/October, 75(5), 1402-1417.

Kalaycı, N. (2001). Sosyal bilgilerde problem çözme ve uygulamalar. Ankara: Gazi.

Kandır, A. & Koçak Tümer, B. (2013). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerinin incelenmesi, Sosyal Politika Çalışmaları, 13 (7), 45-60.

Karakelle, S. (2012). Üst bilişsel farkındalık, zekâ, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar, Eğitim ve Bilim, 37 (164), 237-250.

Kershaw, T., Ash, I., Jolly, C. & Wiley, J. (2002). The role of working memory in ınsight problem solving, Poster presented at the 43rd Annual Meeting of the Psychonomic Society.

Kesicioğlu, O. S. (2011). Okul öncesi dönem çocukların kişilerarası problem çözme becerilerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40 (177), 327-342.

Kuyucuklu, I. (2005). Çocuklar için bellek testinin 14-16 yaş arası çocukalrın cinsiyet farklılıkları ve zeka testleri ile ilişkisi. Yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Naish, P. (2005). Attention, cognition. Nick Braisby & Angus Gellatly (Eds.), New York: Oxford University Press.

Onan, B. (2016). Türkçenin ana dili olarak öğretimine beyin temelli yaklaşım, ZfWT, 8 (1), 109-133.

Köksaldı Özgül, S. (2005). Sosyo-ekonomik düzey bağlamında 9-11 yaş grubu çocukların bellek ve yönetici işlevlerinin karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Özyürek, A. (2015). Bellek eğitiminin okul öncesi çocukların bellek gelişimine etkileri, erken çocuklukta bellek gelişimi. Türkiye Alim Kitapları.

Riggs, K. J., Mctaggart, J., Simpson, A. et al. (2006). Changes in the capacity of visual working memory in 5- to 10-year-olds, Journal of Experimental Child Psychology, 95, 18-26.

Savaş, B. (2007). Beyin temelli öğrenme. A. Kaya (Ed.), Eğitim Psikolojisi, (s.495-515), Ankara: Pegem A.

Schaffer, H. R. (2004). Introducing Child Psychology, UK Blackwell Publishing.

Şanlı, D. & Öztürk, C. (2012). Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 31-48.

Türköz, Y. (2007). Okul öncesi çocuklarda bağlanma örüntüsünün kişilerarası problem çözme ve açık bellek süreçlerine etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ünsal, Y. & Ergin, İ. (2011). Fen eğitiminde problem çözme sürecinde kullanılan problem çözme stratejileri ve örnek bir uygulama, Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 72-91.

Woolfolk, E. A. (2011). Educational Psychology, Boston: Allyn and Bacon.

Downloads

Published

2020-09-19

How to Cite

Aydoğan, Y., & Özyürek, A. (2020). The Relationship between Problem-Solving Skills and Memory Development in Preschool Children. Journal of History Culture and Art Research, 9(3), 43-54. https://doi.org/10.7596/taksad.v9i3.1988