Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersine İlişkin Öğrencilerin Görüş ve Bilgi Düzeyleri: Nitel Bir araştırma / Students’ Opinions Level of Knowledge on Revolution History of Turkish Republic and Kemalism Course

Tevfik Palaz, Bahadır Kılcan, Burcu Gülbudak

Özet


Abstract

This study investigates the difference between students’ opinions and level of knowledge on Revolution History of Turkish Republic and Kemalism Course before and after taking the course. The participant of the study includes 8. grade students studying in secondary schools located in central districts of Ankara in 2015-2016 education year both fall and spring semesters chosen through convenient sampling technique under purposeful sampling techniques. In this qualitative study, data were collected through a semi-structured interview form developed by the researchers. The data of the study were analyzed through content and descriptive analyses. Results reveales that students’ opinions on and knowledge of the course did not differ in large measure. Participants stated their opinions about the course as “a boring course that teachers out past and Atatürk’s life” and that they stated the importance of the course as “to ensure the development of modernization, social equity and democracy”.

Öz

Bu araştırma, sekizinci sınıfta okutulan T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik öğrencilerin dersi almadan önce ve aldıktan sonraki görüş ve bilgi düzeylerindeki değişimin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz ve bahar döneminde Ankara ilinin merkez ilçelerinde bulunan ortaokullardan amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine uygun olarak seçilmiş olan sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analizi yöntemleriyle çözümlenmiştir. Araştırmada; katılımcıların derse yönelik görüş ve bilgi düzeylerinin, dersi almadan önceki görüşme ile dersi aldıktan sonraki görüşme sonuçları arasında önemli bir farklılaşmaya uğramadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda katılımcılar ders ile ilgili düşüncelerini, “geçmişimizi ve Atatürk’ün hayatını öğreten sıkıcı bir ders” olarak tanımlarken, Atatürk İlke ve İnkılâplarının önemini ise “modernleşmeyi, toplumsal eşitlik ve demokrasinin gelişmesini sağlamak” olarak ifade etmektedirler.


Anahtar Kelimeler


T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Öğrenci görüşleri, Öğrenci bilgi düzeyleri, Nitel araştırma; Revolution History of Turkish Republic and Kemalism Course, Student opinions, Students’ level of knowledge, Qualitative study.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbaba, B. (2005). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 185-197.

Akbaba, B. (2007). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin amaçlarına yönelik öğrenci görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 339-352.

Akbaba, B. (2008). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Gazi Üniversitesi Örneği), Akademik Bakış, 1(2), 177-197.

Akbaba, B.; Demirtaş, B.; Birbudak, T. S. & Kılcan, B. (2014). Tarih öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri, Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(2), 207-226.

Akbaba, B.; Kaymakçı, S.; Birbudak, T. S. & Kılcan, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(2), 285-309.

Alaslan, F.; Şimşek, A. & Çamdeviren, Ş. (2012). Türk maarif (eğitim) şûralarında tarih eğitimi, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 189-225.

Altıkulaç, A. & Akhan, N. E. (2010). 8. sınıf inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yöntemi ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 225-247.

Arslan, Ö. (2008). İlköğretim 8. sınıf T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde görsel ve işitsel materyal kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Aslan, S. & Şeker, K. (2013). Sekizinci sınıf T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersi kavramlarının öğretiminde bulmacaların öğrenci başarısına etkisi, Mediterranean Journal of Humanities, 3(1), 29-42.

Ata, B. (2002). Tarih öğretimi hakkında, Milli Eğitim, 153-154 http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/153-154/ata.htm adresinden 13.10.2018 tarihinde erişilmiştir.

Ata, B. (2008). Sosyal bilgilerde Atatürkçülük konularının eğitimi ve öğretmen rolü. B. Tay ve A. Öcal (Ed.). Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss.283-299). Ankara: Pegem.

Bal, M. S. (2011). Türkiyede tarih öğretiminin sorunları ve çözüm yolları konusunda öğretmen adayı ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 371 – 387.

Biletska, Y.; Şahin, C. & Şükür, İ. (2014). Kolektif hafıza ve milli kimlik bağlamında Türkiye’de resmi tarih yazıcılığı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 94-116.

Bolat, M. (2012). Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşum sürecinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi’nin yeri ve amaçları, The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 249-264.

Büyüköztürk, Ş.; Kılıç-Çakmak, E.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Pegem.

Çençen, N. & Akça-Berk, N. (2014). Ortaöğretim T. C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde “şiir kullanımına” ilişkin öğretmen görüşleri, Turkish History Education Journal, 3(1), 1-23.

Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi, bilig, 42, 77-93.

Emir, S. & Özdemir, N. (2004). Atatürk ilkeleri ve İnkılâp tarihi dersindeki, derse ilişkin tutum, akademik benlik kavramı ve öğrencilerin öğrenme stratejilerinin akademik başarıyı yordama gücü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(8), 89-101.

Eroğlu, H. (1990). Türk İnkılâp tarihi (Yeniden Düzenlenmiş, Genişletilmiş Yeni Baskı), Ankara: Savaş.

İnan, S. (2012). Türkiye’deki üniversitelerde inkılâp dersleri: Tarihsel bakış, Yükseköğretim Dergisi, 2(1), 52-55.

Kaymakçı, S. & Er, H. (2009). Türk inkılâp tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretimi üzerine yapılan tezlerin analizi. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5(9), 165-180.

Merriam, S. B. (2013). Araştırmanın desenlenmesi ve örneklem seçimi (Çev. S. Turan ve D. Yılmaz), S. Turan (Çev. Ed.), Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber, Ankara. Nobel. ss.55-82.

Öztaş, S. (2008). Tarih öğretimi ve filmler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 543-556.

Öztaş, S. (2015). Tarih öğretiminde tarihî film ve tarihî dizilerin kullanılmasına ilişkin tarih bölümü öğrencilerinin görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği), Turkish History Education Journal, 4 (2), 1-37.

Özüçetin, Y. & Nadar, S. (2010) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin üniversiteler düzeyinde okutulmaya başlanması ve gelinen süreç, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 466-477.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). London: Sage.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin.

Şimşek, A. (2002). İnkılâp tarihi derslerinin gerekçeli tarihçesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-10.

Turan, R. & Ulusoy, K. (2010). Sosyal bilgiler disiplininde tarihin yeri ve önemi. R. Turan ve K. Ulusoy (Ed.). Sosyal Bilgilerin Temelleri içinde (ss.41-61). Ankara: Maya.

Ülken, H. Z. (2008). Millet ve tarih şuuru, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıldız, Ö. (2003). Türkiye’de tarih öğretiminin sorunları ve çağdaş çözüm önerileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (15), 181-190.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1979

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.