Kişilik Haklarını İhlal Eden Siber Suçlar: KKTC Örneği / Cyber Crimes Related to Violation of Personal Rights: TRNC Example

Authors

  • Ayhan Dolunay Yakın Doğu Üniversitesi
  • Mustafa Sağsan Yakın Doğu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.7596/taksad.v8i2.1949

Keywords:

Bilişim hukuku, Siber suçlar, Sosyolojik problemler, Kişilik hakları, KKTC, IT law, Cyber crimes, Sociological problems, Personal rights, North Cyprus.

Abstract

Abstract

Although the digital era allows us to understand irregular human behaviours, jurisprudence attempts to organize and adapt those behaviours into societal rules and regulations. In the frame of technological improvements, knowledge which is used, collected, stored, protected by technical, economic and social fields have been moved onto electronic environments. Information Technology (IT) law plays a very important role to legalize data, information and knowledge within the digital platforms. At this point, Lege Lata (positive law) has a strong relationship between the problems which occurs within the digital era and providing opportunities to prevent regulations for a long time in society. IT law includes specific topics which are directly relevant to some fields such as copyrights, trademarks, criminal sanctions, etc. within the Internet environment. Although most of the countries have already constituted IT Laws in order to solve the digital problems and to prevent or reduce cybercrimes, North Cyprus IT Law improvements are still constitution stage because of some bureaucratic reasons and have seen as a hugely problematic issue for solving the digital problems in the country. For this reason, this study briefly attempts to investigate the constitution of IT Law in North Cyprus. Specifically, IT Law in the context of adaptation process to EU countries will be considered according to rules and regulations of EU IT Law from the two perspectives, called common law and civil law. Literature review will be used by this research to understand whether there are similarities between Turkey-EU countries and North Cyprus based on IT Law and cybercrime or not. The findings which will be relying on literature review will be discussed as a county case studies in the research.

Öz

İnternetin, ortaya çıkışı ve değişimi evreleri ardından, içerisinde bulunduğumuz “dijital çağ” olarak adlandırılan dönemdeki yüksek önemine istinaden; bu ortamda gerçekleştirilen faaliyetlerin, fonksiyonel olarak düzensiz insan davranışlarını inceleyen hukuk bilimi tarafından düzenleme altına alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile, bunlardan doğan ihtilafların çözümünü konu alan bilişim hukuku, pek çok ülkede, başta bilişim yasaları olmak üzere, çeşitli hukuki düzenlemeler ile Lege Lata (pozitif hukuk) olarak, varlık göstermiştir. Gerek internet ortamında yayınlanan eserler üzerindeki telif haklarına aykırı içerikler hususunda cezai müeyyideler getiren; gerekse, internet ortamında gerçekleşen dar ve geniş anlamdaki cezai sonuç doğurucu faaliyetleri kapsamı altına alan bilişim yasaları, belirtildiği gibi pek çok ülkede yürürlüğe girmiş ve gelişen teknoloji ışığında, daha yerinde düzenlemeler için revize edilmeye devam ediyor olsa da, Kuzey Kıbrıs’ta, henüz yürürlükte bir bilişim yasası bulunmamaktadır. Taslak halinde olan Bilişim Yasa Tasarısı ise, uzun yıllardır duyulan ihtiyaca ve sürdürülen çalışmalara rağmen yasalaştırılamamıştır. Bu kapsamda, çalışmada, literatür taraması çerçevesinde, hukuk düzeni olarak yakın bağlantısı nedeniyle örnek oluşturabilecek Türk Hukuku’nun ve yine Kuzey Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununda olası bir çözüm durumunda, katılma hedefi söz konusu olan Avrupa Birliği’nin çeşitli bilişim hukuku düzenlemelerine başlık ve genel amaçları ile değinilmekte; yasal boşluk nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta söz konusu olan mevcut sosyolojik sorunların tespitine ve ilgili sorunların aşılması için somut çözüm önerilerine yer verilmektedir.

Author Biographies

Ayhan Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.

Mustafa Sağsan, Yakın Doğu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı

References

‘Hakaret’ Cezasız Kalmadı, (2017, Kasım 7). Erişim adresi: http://www.yeniduzen.com/hakaret-cezasiz-kalmadi-95748h.html

Adomi, E. E. & Igun, E. S. (2008) "Combating cyber crime in Nigeria", The Electronic Library, 26(5), 716-725.

Akgül, M. (2011, Temmuz 19). İnternet Yasakları, Bilgi Toplumu ve Demokrasi. Erişim adresi: http://blog.akgul.web.tr/

Altunok, E. & Vural, F. A. (2011). Bilişim Suçları, Denetişim, 8, 74-84.

Arora, Bhavna, A. (2016). Exploring and analyzing Internet Crimes and Their Behaviours, Perspectives in Science, 8, 540-542.

Avşar, B. Z. & Öngören, G. (2009). Bilişim Hukuku. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği.

Aybay, A. vd. (2013). Hukuka Giriş, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Aydın, E. (1992). Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş, Ankara: Doruk Yayınevi

Badiou, A. (2004). Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Metis.

Bilişim (t.y.). Erişim Adresi: http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58d149d2501ed3.78053307

Bilişim (t.y.). Erişim Adresi: http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58d149d2501ed3.78053307

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu (t.y.). http://internet.btk.gov.tr/bilisim-hukuku-ve-bilisim-sucu-detay-58.html

Bilişim Suçlarının Önüne Geçmek İçin Yasalar Şart (2017, Mart 19). Erişim Adresi: http://www.kibrisgazeteci.com/bilisim-suclarinin-onune-gecmek-icin-yasalar-sart-h6506.html

Bilişim Suçları Yasa Tasarısı (2018, Haziran 6). Erişim adresi: http://www.cm.gov.nc.tr/Yasalar/bilisim.pdf

Bilişim ve Soyal Medya Hukuku (t.y.). Erişim Adresi: https://www.batur.av.tr/calisma-alanlari/bilisim-hukuku/page/10?lang=kn

Cinsel Tacizden Yargılanacaklar (2017, Ekim 30). Erişim adresi: http://www.kibris724.com/cinsel-tacizden-yargilanacaklar-95674h.htm

Cybercrime, (ty). Erişim adresi: https://www.techopedia.com/definition/2387/cybercrime

Denizci, Ö. M. (2009). Bilişim Toplumu Bağlamında İnternet Olgusu ve Sosyopsikolojik Etkileri, Marmara İletişim Dergisi, 15, 47-63.

Dolunay, A. (2018). Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri: KKTC Örneği. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Dolunay, A. & Keçeci, G. (2017). Kıbrıs Türk Hukukunda İletişim Etiği Çerçevesinde Telif Hakkı Sorunları, Journal of Historty Culture and Art Research, 6(4), 1396-1409.

Easttom, C. & Taylor, J. (2011). Computer crime investigation and the law. Course Technology.

Girgin, A. (2000). Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i. İstanbul: İnkılâp.

Gönen, S.; Ulus, U. İ. & Yılmaz, Y. N. (2016). Bilişim Alanında İşlenen Suçlar Üzerine Bir İnceleme, International Journal of Informatics Technologies, 9(3), 229-236.

Hekim, H. & Başıbüyük, O. (2013). Sı̇ber Suçlar ve Türkı̇ye’nı̇n Sı̇ber Güvenlı̇k Polı̇tı̇kaları, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 4(2), 135-158.

Işıktaç, Y. (1998). Bı̇r Hukuk Tanımı Vermenı̇n Zorunluluğu, Prof.Dr.Vecdi ARAL’a Armağan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 127-132.

İşman, A. (2016). Bilgisayar Destekli Eğitim Etiği, (Edit: Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı ve Buket Akkoyunlu). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Ankara: Salmat Basım Yayıncılık.

Karagülmez, A. (2011). Bilişim suçları ve soruşturma-kovuşturma evreleri, Ankara: Seçkin.

Katz, M. David, (2017, Şubat 9). The Corporatization of Cyber Crime. Erişim Adresi: http://ww2.cfo.com/cyber-security-technology/2017/02/corporatization-cyber-crime/

Köksal, A. (1981). Bilişim Terimleri Sözlüğü, S. 476, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Moressi, E. (2006). Haber Etiği Ahlaki Gazeteciliğin Kuruluşu ve Eleştirisi (Çev. Fırat Genç). Ankara: Dost Kitabevi.

Nizam, F. (t.y.). Avrupa Birliği Bilişim Politikası ve Türkiye’nin Uyumu. Erişim Adresi: https://goo.gl/BmSj4Q

Okmedyan-Bitirim, S. (2017). Yenı̇ İletı̇şı̇m Teknolojı̇lerı̇nı̇ Sorgulamak: Etı̇k, Güvenlı̇k ve Mahremı̇yetı̇n Kesı̇ştı̇ğı̇ Nokta, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5(1), 347-372.

Özdemir, S. (2013). Elazığ’da Ünı̇versı̇te ve Lı̇sede Öğrenı̇m Gören Bı̇lgı̇sayar Bölümü Öğrencı̇lerı̇nı̇n Adlı̇ Bı̇lı̇şı̇m Suçlarına Yaklaşımları, E-Journal of New World Sciences Academy, 8(3), 16-25.

Özsunay, E. (1979). Medeni Hukuka Giriş. İstanbul: Güryay Yayıncılık.

Pamukoğlu, K & Ocak, M. (t.y.). Bı̇lı̇şı̇m Teknolojı̇lerı̇nı̇n Devletı̇n Etkı̇nlı̇ğı̇ndekı̇ Rolü

ve İnternet Üzerı̇nden Satış Uygulaması, Erişim Adresi: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34271953/bilisim_teknolojilerinin_devlet_etkinligindeki_rolu.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1546683973&Signature=SrThvmuSlbUSyAyIR60ttF5dcM4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DBilisim_teknolojilerinin_devlet_etkinlig.pdf

Parker, D. B. (1976). Crime by Computer. New York: Charles Scribner's Sons

Sağsan, M. (2002). Sanal Alemde Hak Arayışları: İnternet'te Telif Hakkı Sorununun Boyutlarına Kısa Bir Bakış, Düşünceler, 58, 23-31.

Shipley, T. G.; Bowker, A. & Selsy, N. (2014). Investigating Internet Crimes. Elsevier, New York, NY.

Smith, G. S. (2015). Management models for international cybercrimes, Journal of Financial Crime, 22(1), 104-125.

Strawser, J. B. & Donald, J. J. (2015). Cyber Security and User Responsibility: Surprising Normative Differences, Procedia Manufacturing, 3, 1101-1108.

Turhan, O. (2016). Bilgisayar Ağları ile ilgili Suçlar (Siber Suçlar), T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği, Ankara.

Uzun, R. (2007). İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar, Ankara: Gazi Universitesi İletişim Fakültesi Kütüphanesi 40. Yıl Yayınları.

What is Law? (t.y.). Black’s Law Dictionary, Online 2.nd Edt. Erişim Adresi: http://thelawdictionary.org/law/

World Population Prospects: The 2017 Revision (2017, Haziran 21). Erişim Adresi: https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html

Yıldız, M. (2015). Siber Suçlar ve Kurum Güvenliği, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara.

Published

2019-07-01

How to Cite

Dolunay, A., & Sağsan, M. (2019). Kişilik Haklarını İhlal Eden Siber Suçlar: KKTC Örneği / Cyber Crimes Related to Violation of Personal Rights: TRNC Example. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 433-449. https://doi.org/10.7596/taksad.v8i2.1949