Dindarlık Benlik Saygısı ve Sosyal Medyada Benlik Odaklı Doyumlar / Religiosity, Self-Esteem and Self-Focused Gratifications in Social Media

Yahya Turan

Özet


Abstarct

This research aims to identify and describe the relationships and interactions between Ordu University students' religiosity, self-esteem and self-focused gratifications in social media. This study used a survey model. The questionnaire was applied to 341 students from various faculties and departments of Ordu University. In the questionnaire form, besides the demographic variables, "Religiosity Scale" consisting of 9 questions and two dimensions, "Rosenberg Self-Esteem Scale" and " Self-focused Gratifications on Social Media" composed of 5 factors were used. Research data was analyzed by IBM SPSS program. t-test, ANOVA and Pearson Correlation analyzes were used to test hypotheses. It was found that gender, differences in the religiosity, self aggrendizement and the performing ideal self that dimensions of self-focused gratifications on social media scale. Theology faculty students have a higher average of all dimensions of religiosity than other faculty students. Self-esteem and self-expression were found to be negatively related to self-esteem. There is no relationship between religiosity and sub-dimensions and self-esteem. Moreover, there is no relationship between religiosity and self-focused gratifications on social media. Further research should investigate the social media, which have an important place in society, and its impacting factors to the the society, can provide important contributions to the literature. Especially in virtual environments where anonymity is dominant, understanding of the behavior of the society may be understood and some strategies can be developed to reduce the adverse effects of internet and social media on society life.

Öz

Bu araştırma, Ordu Üniversitesi öğrencilerinin dindarlık, benlik saygısı ve sosyal medyada benlik odaklı doyumlarını, bu olgular arasındaki ilişki ve etkileşimleri tespit ve tasvir etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma tarama modeli ile yapılmıştır. Anket, Ordu Üniversitesinin çeşitli fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören 341 öğrenciye uygulanmıştır. Anket formunda demografik değişkenlerin yanısıra 9 sorudan ve iki boyuttan oluşan “Dindarlık Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve 5 faktörden oluşan “Sosyal Medya Kullanımı İle İlgili Benlik Odaklı Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS programı ile çözümlenmiştir. Hipotezlerin testi amacıyla t-test, ANOVA ve Pearson Korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucu cinsiyetin, dindarlık ve sosyal medyada benliğini övme/böbürlenme ile ideal benliğin icrası alt boyutlarında farklılığa yol açtığı bulgulanmıştır. İlahiyat fakültesi öğrencileri dindarlığın tüm boyutlarında diğer fakülte öğrencilerinden daha yüksek ortalamaya sahiptir. Benlik saygısı ile sosyal medyada kendini yücelteme ve kendini ifade etme alt boyutları arasında negatif yönde anlamlılık düzeyinde ilişki tespit edilmiştir. Dindarlık ve alt boyutları ile benlik saygısı arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca dindarlık ile sosyal medyada benlik odaklı doyumlar arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Toplum hayatında önemli yer edinen sosyal medyanın daha iyi anlaşılabilmesine, toplumun sosyal medyaya yönelimine etki eden faktörlerin tespitine yönelik daha fazla araştırma yapılması, literatüre önemli katkılar sunacaktır. Özellikle anonimliğin hakim olduğu sanal ortamlarda toplumun davranış biçimlerinin anlaşılması, internet ve sosyal mecraların toplum hayatındaki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik bazı stratejiler geliştirilmesine imkan oluşturacaktır.


Anahtar Kelimeler


Din Psikolojisi, Dindarlık, Benlik, Benlik saygısı, Doyum kuramı, Sosyal medyada benlik sunumu; Religion Psychology, Religiosity, Self, Self esteem, Satisfaction theory, Self-focused gratification on social media.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akçakoyun, F. (2018). Analysis of Self-Esteem Levels of Students in Physical Education and Sports High School. Journal of Education and Training Studies 6(2), 73-79.

Alptekin A. B. (2009). Aşık Veysel. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.

Altıok, H. Ö.; Ek, N. & Koruklu, N. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeyi ile İlişkili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 1(1), 99-120.

Apaydın, H. (2016). Psikoloji Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Bilimkent.

Arıcak, O. T. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı. Psikoloji Çalışmaları 25, 19-30.

Armstrong, L.; Phillips, J. G. & Saling, L. L. (2000). Potential Determinants of Heavier İnternet Usage. Internetional Journal of Human-Computer Studies 53, 537-550.

Arshad, T. & Uzair, Z. (2017). Self Esteem, Religiosity, And Psychological Adjustment Among University Students. Pakistan Journal of Professional Psychology: Research and Practice 8(1), 14-27.

Arthur, B. (2012). Personality, Religion and Character Traits: Are Personality Traits Better Predictors of Happiness than Religiosity? (Yayımlanmamış doktora tezi), DBS School of Arts, Dublin.

Ayten, A. (2005). Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 29, 185-204.

Ayten, A. (2012). Kimlik ve Din: İngiltere’deki Türk Gençleri Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12(2), 101-119.

Ayten, A. (2013a). Din ve Sağlık: Bireysel Dindarlık, Sağlık Davranışları Ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Din Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 13/3, 7-31.

Ayten, A. (2013b). Empati ve Din. İstanbul: İz.

Ayten, A. & Tura H. (2017). Affetme ve Dindarlık Hayat Memnuniyetini Nasıl Destekler? İslami İllimler Dergisi 12(3), 27-54.

Aziz, F.; Quraishi, U. & Kazi, A. S. (2018). Factors behind Classroom Participation of Secondary School Students (A Gender Based Analysis). Universal Journal of Educational Research 6(2), 211-217.

Bagley, C., Mallick, K. (1997). Self-Esteem and Religiosity: Comparison of 13- to 15-Year-Old Students in Catholic and Public Junior High Schools. Canadian Journal of Education 22(1), 89-92.

Balat, G. U. & Akman, B. (2004). Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14, 175-184.

Ball, J.; Armistead, L. & Austin B. J. (2003). The Relationship Between Religiosity and Adjustment among African-American Female Urban Adolescents. Journal of Adolescence 26, 431–446.

Bayraktar, F.; Sayıl, M. & Kumru, A. (2009). Liseli Ergenler ve Üniversiteli Gençlerde Benlik Saygısı: Ebeveyn ve Akrana Bağlanma, Empati ve Psikolojik Uyum Değişkenlerinin Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 24(63), 48-63.

Bulut, M. B. & Kuşat, A. (2018). Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri ve Hayatın Amacının Ölüm Kaygısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Bilimname 2018/35, 145-173.

Burger, J. M. (2006). Kişilik. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu (Çev.). İstanbul: Kaknüs.

Cengil, M. (2009). Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi I. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8(15), 77-102.

Ciarrochi, J. & Heaven, P. C. L. (2012). Religious Values and the Development of Trait Hope and Self-Esteem in Adolescents. Journal for the Scientific Study of Religion 51(4), 676–688.

Cüceloğlu, D. (1994). Yeniden İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Remzi.

Çelik, Ç. B. & Odacı, H. (2012). Kendilik Algısı ve Benlik Saygısının Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü. e-Journal of New World Sciences Academy 7(1), 433-441.

Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Dinçer, F. & Öztunç, G. (2009). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 22–33.

Donahue, M. J. & Benson, P. L. (1995). Religion and the Well‐Being of Adolescents. A Journal of the Society for the Psychological of Social Issues 51(2), 145-160.

Ercan, N. (2016). Self On Facebook: A Social Psychological Investigation Wıthin Uses and Gratifications Framework. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Ersoy, E. (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği (Malatya Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(2), 209-230.

Forst, E. & Healy, R. M. (1990). Relationship Between Self-Esteem and Religious Faith. Psychological Reports 67, 378.

Fruehwirth, J. C.; Iyer, S. & Zhang, A. (2016). Religion and Depression in Adolescence. IZA Discussion Paper Series 9652. http://ftp.iza.org/dp9652.pdf.

Gebauer, J. E.; Sedikides, C. & Neberich, W. (2012). Religiosity, Social Self-Esteem, and Psychological Adjustment: On the Cross-Cultural Specificity of the Psychological Benefits of Religiosity. Psychological Science 23(2), 158-160.

Gençtan, E. (1997). İnsan Olmak. İstanbul: Remzi.

Gerçik, İ. Z. (2014). İletişim Psikolojisi. İstanbul: Küre.

Goffman, E. (2016). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. Barış Cezar (Çev.). İstanbul: Metis, 2016.

Higgins, E. T. (1987). Self-Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect. Psychological Review 94(3), 319-340.

Idid, S. A.; Wok, S.; Sheikh, I.; Dhaha, Y. & Aziz, N. Ab. (2012). Contemporary Uses and Gratifications of Mobile Phone Use Among Youth: A Comparatıve Study. (21st Amic Annual Conference. Selangor-Malaysia 11-14 July, 2012).

İnanç, B. Y. & Yerlikaya, E. E. (2016). Kişilik Kuramları. Ankara: Pegam Akademi.

James, W. (1931). The Principles of Psychology. New York: Henry Holt and Company.

Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2017). Dünden Bu Güne İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim.

Kaya, M. (1997). Ailede Anne-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik ve Benlik Gelişimindeki Rolü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9, 193-204.

Kaya, M. (1998). Benliğin Gelişimi ve Kendin Gerçekleştirme. Halis Ayhan (Ed.). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi içinde (s. 75-94). İstanbul: Ensar.

Khalek, A. (2011). Religiosity, Subjective Well-Being Self-Esteem, And Anxiety Among Kuwaiti Muslim Adolescents. Mental Health, Religion & Culture 14(2), 129–140.

Kılıç, S. (2000). Benliğin İnşası. İstanbul: İnsan.

Kızılgeçit, M. (2015). Yalnızlık Umutsuzluk ve Dindarlık Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. Ankara: Gece Kitaplığı.

Kızılgeçit, M. & Vural, E. (2017). Kişilik Özellikleri ve Dindarlık Özellikleri Üzerine Amprik Bir Araştırma (Güneysu Örneği). Yavuz, S. S. ve Erkan (Ed.). Güneysu’da Dinî–Sosyal–Kültürel ve Sanatsal Hayat içinde (s.259-284). Ankara: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.

Kimter, N. (2012). Benlik Saygısı ve Din. İstanbul: Kriter.

Koch, W. H. & Pratarelli, M. E. (2004). Effects of Intro/Extraversion and Sex on Social Internet Use. North American Journal of Psychology 6(3), 371-382.

Koç, M. (2009). Dindarlık İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişki: Yetişkinler Üzerine Amprik Bir Araştırma. TC. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18(1), 473-493.

Koç, M. (2013). Diasporada Dindarlık Ve Umutsuzluk: Fransalı Müslüman-Türk Azınlık Grup Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39, 415-444.

Krause, N. (1995). Religiosity and Self-Esteem among Older Adults. The Journals of Gerontology: Series B 50B/5, 236–246.

Kuşat, A. (2001). Eğitim ve Dinin Benlik Gelişmesiyle İlişkisi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Şaban Kuzgun anısına/11, 97-103.

Lalfakzuali, C. (2015). Self-Esteem and Religiosity Among Young Mizo Adults: A comparative Gender Study. International Journal of Education and Psychological Research 4(3), 83-86.

Leondari, A. & Gialamas, V. (2009). Religiosity and Psychological Well-being. International Journal of Psychology 44(4), 241-248.

Lin, H. C. & Lin, Y. C. (2018). The Study of Body Image, Self-esteem and Sexual Satisfaction of College Students in Southern Taiwan. Universal Journal of Educational Research 6(4), 647-652.

Liu, J. K. K. (2013). Idol Worship, Religiosity, And Self-Esteem Among University and Secondary Students İn Hong Kong. Discovery-SS Student E-journal 2, 15-28.

Mather, D. M. (2015). Faith in Yourself: Self-Esteem in Guatemalan Religious Schools. RISE–International Journal of Sociology of Education 4(1), 69-97.

Mead, G. H. (1934). Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Ed. Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago. Erişim: 23/08/2017. https://brocku.ca/MeadProject/Mead/pubs2/mindself/Mead_1934_toc.html.

Mehdizadeh, S. (2010). Self-presentation 2.0: Narcissism and Selfesteem On Facebook. Cyberpsychology, Behavior and SocialNetworking 13(4), 357-64.

Mehmedoğlu, A. U. (2004). Kişilik ve Din. İstanbul: DEM.

Mings, S. M. (1997). Uses and Gratifications of Online Newspapers: A Preliminary Study. EJC/REC. 7/ 3. Erişim: 11/08/2018, http://www.cios.org/EJCPUBLIC/007/3/007312.HTML.

Miyasoğlu, M. (1999). Dede Korkut Kitabı. Ankara: Akçağ.

Nie, J. & Sundar, S. S. (2013). Who Would Pay for Facebook? Self Esteem as a Predictor of User Behavior, Identity Construction and Valuation of Virtual Possessions. (INTERACT 14th IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction), 726–743.

Özdemir, F. & Gözün, E. (2013). Evaluating Relationship Among Religiosity, Selfesteem, And Identification with Turkish Identity Through Structural Equation Model. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 5(2), 73-85.

Özkan, İ. (2009). Benlik Saygısını Etkileyen Etkenler. Düşünen Adam 7(3), 4-9.

Razı, G. S.; Kuzu, A.; Yıldız, A. N.; Ocakcı, A. F. & Arifoğlu, B. Ç. (2009). Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme. TAF Preventive Medicine Bulletin 8(1), 17-26.

Reilaikd, S. & Lauterbach, D. (2008). Effects of Trauma and Religiosity on Self-Esteem. Psychological Reports 102, 779-790.

Rogers, C. (2011). Kişi Olamaya Dair. Selçuk Budak. (Çev.). İstanbul: Okuyan Us.

Rosenberg, M. & Pearlin, L. I. (1978). Social Class and Self-Esteem among Children and Adults. American Journal of Sociology 84(1), 53-77.

Sakellari, E.; Psychogiou, M.; Georgiou, A.; Papanidi, M.; Vlachou, V. & Krepia, D. S. (2018). Exploring Religiosity, Self-Esteem, Stress, and Depression Among Students of a Cypriot University. J Relig Health 57, 136-145.

Saygılı, G.; Kesecioğlu, T. İ. & Kırıktaş, H. (2015). Eğitim Düzeyinin Benlik Saygısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4(2), 210-217.

Skinner, O. D.; Costes, B. K.; Wood, D. & Rowley, S. J. (2018). Gender Typicality, Felt Pressure for Gender Conformity, Racial Centrality, and Self Esteem in African American Adolescents. Journal of Black Psychology 44(3), 195–218.

Smith, C. B.; Weigert, A. J. & Thomas, D. L. (1979). Self-Esteem and Religiosity: An Analysis of Catholic Adolescents from Five Cultures. Journal for the Scientific Study of Religion 18(1), 51-60.

Smith, E. E.; Hoeksema, S. N.; Fredrickson, B. & Loftus, G. R. (2016). Akinson&Hilgard Psikolojiye Giriş. Öznur Öncül, Deniz Fethatoğlu (Çev.). Ankara: Arkadaş.

Solmaz, B. & Şahin, A. (2012). Ergenlerde Dindarlık ve Sosyal Benlik. Marife Dini Araştırmalar Dergisi. 12(2), 145-158.

Şahin, A. (2005). Ergenlerde Dindarlık-Benlik Saygısı İlişkisi. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19, 187-197.

Şirin, Ş. Ç. (2013). Ergenlerde Benlik Saygısı ve Dini Başa Çıkma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Tarlan, A. N. (1967). İnsan ve Benlik. İslam Medeniyeti Dini İlmi Fikri Aylık Mecmua, 5-6.

Tatlı, E. (2012). Üniversite Öğrencisi Seçmenlerin Benlik Saygısı ve Şüphe Durumları Yönünden Siyasal Reklamlara Yaklaşımı. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 4(7), 75-93.

TDK Güncel Türkçe Sözlük “benlik”. Erişim: 14/08/2018. http://www.tdk.gov.tr/

Tokur, B. (2016). İçsel Dini Motivasyon ve Özsaygı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, EKEV Akademi Dergisi 20(66), 159-175.

Topuz, İ. (2013). Dindarlık Tipolojileri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişki: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 30, 139-154.

Turan, Y. (2017). Kişilik ve Dindarlık. İstanbul: Ensar.

Turan, Y. (2018). Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22(1), 479-516.

Turan, Y. & İyibilgin, O. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Kur’an’a Yönelik Tutumları Üzerine Amprik Bir Araştırma (Ordu Üniversitesi Örneklemi). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 8(2), 409-420.

Uçar, F. (2015). Facebook’ta Benlik Sunumu ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Selçuk İletişim 9/1, 312-338.

Uluğtekin, S. (1984). Çocuk Yetiştirme Yöntemleri Açısından Anababa Çocuk İlişkileri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi 2(1)-3, 21-69.

Uysal, V. (2015). Genç Yetişkinlerde Affetme Eğilimleri ve Dinî Yönelim/Dindarlık. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 48, 35-56.

Uysal, V. (2016). Gençlerde Empati Eğilimi, Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Din Psikolojisi Özel Sayısı), 7-40.

Ünver, Ş.; Çavuşoğlu, G. & İslamoğlu, İ. (2014). Spor Bilimleri ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Psikosomatik Belirtilerinin Karşılaştırılması. International Journal of Science Culture and Sport 6(Özel Sayı 2), 261-270.

Williams, E.; Francis, L. J. & Robbins, M. (2006). Rejection of Christianity and Self-Esteem. North American Journal of Psychology 8(1), 193-196.

Yaakub, A. H. (2017). The Relationship Between Religiosity Mental Health and Self-Esteem in Muslim Students at the University of Brunei Darussalam. International Business Management 11(6), 1392-1399.

Yapıcı, A. & Zengin, Z. S. (2003). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyleriyle Psiko-Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3(2), 65-127.

Yapıcı, A. (2004). Din Kimlik ve Ön Yargı: Biz ve Onlar. Adana: Karahan.

Yapıcı, A. & Kayıklık, H. (2005). Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi 3(9), 177-206.

Yapıcı, A. (2012). Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Bir Meta-Analiz Denemesi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17(2), 1-34.

Yapıcı, A. (2016). Cinsiyete Göre Farklılaşan Dindarlıklar ve Kadınlarda Dinsel Yaşamın Farklı Görüntüleri. Dini Araştırmalar (Kadın Özel Sayısı), 131-161.

Yıldız, M. (2006a). Benlik-Kavramı ve Benliğin Gelişiminde Dinin Rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23, 57-127.

Yıldız, M. (2006b). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarının Dinsel Yönelim Biçimleri ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. İslami Araştırmalar Dergisi 19(3), 501-510.

Yıldız, M. & Çapar, B. (2010). Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı İle Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Din Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 10(1), 103-131.

Yörükoğlu, A. (1986). Gençlik Çağı Ruh Sağlığı Eğitimi ve Ruhsal Sorunları. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür.

Yörükoğlu, A. (2007). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. İstanbul: Özgür.

Zhao, S.; Grasmuck, S. & Martin, J. (2008). Identity construction on Facebook: Digital Empowerment in Anchored Relationships. Computers in Human Behavior 24.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1930

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.