Okul Güvenliği: Türkiye’de Basına Yansıyanlar / School Security: Reflected to the Press in Turkey

Hilal Kahraman, Fatma Köybaşı Şemin, Celal Teyyar Uğurlu

Özet


Abstract

The purpose of this study is to reveal school safety problems in Turkey reflected to the newspaper topics. In this study which is designed according to qualitative research method, document analysis technique is used. A total of 362 news related to school security problems with the keyword of “school” in the 2017-2018 academic year constitute the data of this study which is accessed from the search engines of Hürriyet and Sabah newspapers. In the analysis of the data, content analysis was performed to determine the dimensions of the events that reflect the news about school security problems. In the content analysis, in accordance with the sub-objectives of the research; Analyzes were made based on the topics related to physical, psycho-social and external threats which are reflections of school safety problems. As a result of the analysis in regard to the physical security of schools; four different categories were reached: building, transportation, hygiene factors and security related to infrastructure. Building category is divided into two sub-categories namely outdoor and indoor categories. Outdoor category involves structural problems of the buildings while the indoor category deals with the emergency situation. In the case of psycho-social security, the events in newspapers were collected in five different categories as violence, abuse, suicide, substance abuse and security events related to negligence. In the sub-dimension of psycho-social security, it is observed that most of the security incidents are seen in the category of violence and abuse in schools; It is interesting to note that in these categories, harming of others and sexual harassment are the most intense security incidents in schools. Finally, events related to external threats in the schools were collected in seven different categories as follows: school environment events, school environment structure and system, abuse, psychological attacks, terrorism, burglary and violence. It is possible to say that the school-related incidents as a result of the sale of drugs and unhealthy foods and the theft of schools' equipment are the most common external threats.

Öz

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de okul güvenliği sorunlarını gazete haberlerine yansıyan kısmıyla açığa çıkarmaktır.  Nitel araştırma yöntemine göre desenlenen bu çalışmada, dokuman analizi tekniği kullanılmıştır. Hürriyet ve Sabah gazetelerinin internet ortamındaki arama motorlarından ulaşılan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki ‘‘okul’’ anahtar kavramıyla okul güvenliği sorunları ile ilgili yaşanmış olaylara ait 362 adet haber, bu çalışmanın verilerini oluşturmaktadır. Verilerin analizinde okul güvenliği sorunlarına ilişkin haberlere yansıyan olayların hangi boyutlarda yaşandığının belirlenmesi amacıyla içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi yapılırken araştırmanın alt amaçları doğrultusunda; okul güvenliği sorunlarının yansımaları olan fiziksel, psiko-sosyal ve dış tehditlilerle ilgili başlıklarına dayalı olarak analizler yapılmış, bu başlıklar altında tema ve kategorilere ulaşılmış ve ulaşılan tema ve kategoriler sınıflandırılarak, frekansları gösteren şekillerle sunulmuştur. Yapılan analizler sonucunda okulların fiziksel güvenliğine ilişkin; bina, ulaşım, hijyen etkenleri ve altyapı ile ilgili güvenlik olayları olmak üzere dört farklı kategoriye ulaşılmıştır. Bu kategorilerden bina kategorisi altında öne çıkan dış mekân başlığı altında binaların yapısal sorunları ve iç mekân da ise acil durumlar kategorileri, önemli güvenlik olayları olarak karşımıza çıkmaktadır. Psiko-sosyal güvenliğe ilişkin olarak ise gazete haberlerinde yer alan olaylar; şiddet, istismar, intihar, madde bağımlılığı ve ihmal ile ilgili güvenlik olayları olmak üzere beş farklı kategoride toplanmıştır. Psiko-sosyal güvenlik alt boyutunda okullarda şiddet ve istismar kategorisinde güvenlik olaylarının en fazla yaşandığı görülürken; bu kategorilerde kişiye zarar verme ve cinsel tacizin okullarda en yoğun olarak yaşanan güvenlik olayları olması dikkat çekicidir. Son olarak okullarda dış tehditler ile ilgili yer alan olaylar, okul çevresi olayları, okul çevresi yapı ve sitemi, istismar, psikolojik saldırılar, terör, hırsızlık ve şiddet ile ilgili güvenlik olayları olmak üzere yedi farklı kategoride toplanmıştır. Bu kategorilerden uyuşturucu madde ve sağlıksız gıdaların satışı sonucunda yaşanan okul çevresi olayları ile okulların donanım ve araç gereçlerine yönelik yapılan hırsızlık olaylarının okullarda en sık yaşanan dış tehditler olduğunu söylemek mümkündür.


Anahtar Kelimeler


Okul güvenliği, Fiziksel güvenlik, Psiko-sosyal güvenlik, Okul dışı tehditler; School security, Physical security, Psycho-social security, Out-of-school threats.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Addington, L. A. (2009). Cops and cameras: Public school security as a policy response to Columbine. American Behavioral Scientist, 52, 1426–1446.

Ağırkaya, A. (2010). Taşımalı eğitim uygulamasında öğretmenler ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlükler. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Arı, A. (2003). Taşımalı İlköğretim Uygulaması Uşak Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 101-115.

Auger, R. W.; Seymour, J. W. & Roberts Jr, W. B. (2004). Responding to terror: The impact of September 11 on K-12 schools and schools' responses. Professional School Counseling, 222-230.

Baloğlu, N. (2012). Okulların dış çevreleri. (Çev. Ed. Selahattin Turan). Eğitim Yönetimi, teori, araştırma ve uygulama (ss. 238-269). Ankara: Nobel.

Barth, J.; Bermetz, L.; Heim, E.; Trelle, S. & Tonia, T. (2013). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: a systematic review and meta-analysis. International journal of public health, 58(3), 469-483.

Beycioğlu, K.; Kesik, F. & Kondakçı, Y. (2014). Eğitim Yönetiminde Güncel Tartışmalar. (Çev. Ed. Selahattin Turan). Eğitim Yönetimi, teori, araştırma ve uygulama (ss. 387-416). Ankara: PegemA.

Binkhorst, J. & Kingma, S. F. (2012). Safety vs. reputation: risk controversies in emerging policy networks regarding school safety in the Netherlands. Journal of Risk Research, 15, (8), 913–935.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027.

Bowser, J.; Larson, J.; Bellmore, A.; Olsan, C. & Resnik, F. (2018). Bullying victimization type and feeling unsafe in middle school. The Journal of School Nursing, 34(4) 256-262.

Brendgen, M. & Troop-Gordon, W. (2015). School-related factors in the development of bullying perpetration and victimization: introduction to the special section. Journal of abnormal child psychology, 43(1), 1-4.

Bucher, K. T. & Manning, M. L. (2005). Creating safe schools. The Clearing House. 79 (1). 55-60.

Carroll, J. (2007). The divide between public school parents and private school parents. Gallup News Service. http://www.gallup.com

Champion, K. E.; Newton, N. C.; Barrett, E. L. & Teesson, M. (2013). A systematic review of school‐based alcohol and other drug prevention programs facilitated by computers or the Internet. Drug and alcohol review, 32(2), 115-123.

Çabuk Kaya, N. (2017). Taşımalı eğitim programındaki ilköğretim öğrencilerinin durumları: Silopi köyleri örneğinde bir sosyal değerlendirme. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2), 105-116.

Çalık, T.; Türker, K. & Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1, 4: 73-84.

Çalık, T.; Özbay, Y.; Erkan, S.; Kurt, T. & Kandemir, M. (2006). Seçim teorisi temelli güvenli okul iklimi oluşturma projesi. Proje No: 106K016. (Proje, Tübitak Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarını Destekleme Grubu (SOBAG) tarafından desteklenmiştir.

Devoe, J. F.; Peter, K.; Kaufman, P.; Miller, A.; Noonan, M.; Snyder, T. D. & Baum, K. (2004). Indicators of School Crime and Safety, 2004. NCES 2005-002. National Center for Education Statistics.

Diaz-Vicario, A. & Sallan, J. G. (2014). Assessment of integral safety in schools: EDURICC self-assessment questionnaire. (Ed. Jarrett Conaway) in Public and School Safety: Risk Assessment, Perceptions and Management Strategies, New York: Nova Science Publishers, Inc.

Dönmez, B. (2001). Okul Güvenliği Sorunu ve Okul Yöneticisinin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(25), 63-74.

Dönmez, B. & Özer, N. (2009). Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için okul güvenliği ve güvenli okul. Ankara: Nobel.

Dube, S. R.; Felitti, V. J.; Dong, M.; Chapman, D. P.; Giles, W. H. & Anda, R. F. (2003). Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of illicit drug use: the adverse childhood experiences study. Pediatrics, 111(3), 564-572.

Eccles, J. S. & Roeser, R. W. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. Journal of Research on Adolescence, 21, 225–241.

Felix, E.; Vernberg, E. M.; Pfefferbaum, R. L.; Gill, D. C.; Schorr, J.; Boudreaux, A.; Garwitch, R. H.; Galea, S. & Pfefferbaum, B. (2010). Schools in the shadow of terrorism: Psychosocial adjustment and interest in interventions following terror attacks. Psychology in the Schools, 47(6), 592-605.

Forster, N. (1994). The analysis of company documentation. C.Cassell and G. Symon (Eds.) Qualitative methods in organizational research: A pratical quide. London: Sage.

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. (6. b.). Boston: McGraw-Hill.

Fried, E. & Simon, M. (2006). The competitive food conundrum: can government regulations improve school food. Duke LJ, 56, 1491-1539.

Guerra, N. G.; Huesmann, L. R.; Tolan, P. H.; Van Acker, R. & Eron, L. D. (1995). Stressful events and individual beliefs as correlates of economic disadvantage and aggression among urban children. Journal of consulting and clinical psychology, 63(4), 518.

Güven, M. (2002). Okul Güvenliğinde Psikolojik Danışmanların Rolü ve Görevleri. Eğitim Araştırmaları, 9, 67-72.

Kennedy, M. (2002). Keys to a Safe, Secure School. American School & University, 74(5), 24-26.

Lereya, S. T.; Copeland, W. E.; Costello, E. J. & Wolke, D. (2015). Adult mental health consequences of peer bullying and maltreatment in childhood: two cohorts in two countries. The Lancet Psychiatry, 2(6), 524-531.

Mabie, G. E. (2003). Making schools safe for the 21st century: An interview with Ronald D. Stephens. The Educational Forum, 67(2). 156-162.

Madge, J. (1965). The tools of science an analytical description of social scince techniques. Anchor Books Doubleday and Comp.

Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing.

Peterson, L. R. & Skiba, R. (2001). Creating school climates that prevent school violence. The Clearing House, 74(3).155-163.

Reeves, M. A.; Kanan, L. M. & Plog, A. E. (2010). Comprehensive planning for safe learning environments. A school professional's guide to integrating physical and psychological safety - Prevention through recovery. Emotional & Behavioural Difficulties, 16(1). 107-109.

Sakamoto, W. (1996). Gang and youth Violence intervention: Creating a safe and secure school campus. Unpublished manuscript. San Diego, CA: San Diego County Office of Education, Student Well-Being, Juvenile Court, and Community Schools.

Schreck, C. J.; Miller, J. M. & Gibson, C. L. (2003). Trouble in the school yard: A study of the risk factors of victimization at school. Crime & Delinquency, 49(3), 460-484.

Servoss, T. J. & Finn, J. D. (2014). School security: For whom and with what results? Leadership and Policy in Schools, 13(1), 61-92.

Trump, K. S. (1998). Practical School Security: Basic Guidelines for Safe and Secure Schools. Corwin Press, 2455 Teller Road, Thousand Oaks, CA 91320.

United Nations (2015). The Millennium Development Goals Report 2015. http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf. Erişim Tarihi: 28.01.2016.

Vandevijvere, S.; Sushil, Z.; Exeter, D. J. & Swinburn, B. (2016). Obesogenic retail food environments around New Zealand schools: A National Study. American journal of preventive medicine, 51(3), 57-66.

Voelkl, K. E. (2012). School identification. In S. L. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie (Eds.). Handbook of research on student engagement (pp. 193–218). New York, NY: Springer Science.

Welsh, W. N. (2000). The effects of school climate on school disorder. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 567, 88-107.

Williams, S.; Schneider, M.; Warnell, C. & Langhinrichsen-Rohling, J. (2018). Student’s perceptions of school safety: It ıs not just about being bullied. The Journal of School Nursing, 34(4) 319-330.

Wu, M. S. & Cohen, A. B. (2017). Justice concerns after school attacks: belief in a just world and support for perpetrator punishment among chinese adults and adolescents. Social Justice Research, 30, 221–237.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1923

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.