“Muhammed b. Gazi’nin, Ravzatu’l-Ukul adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme / A Review on Ravzat al-Uqul by Muhammad b. Ghazi

Aladdin Gültekin

Özet


Abstract

Poetry and story have long been an important and effective methods to express the feelings and thoughts in terms of language and literature. Muhammed b. Gazi el-Malatyavi applied this method in his book called Ravzat al-Uqul, which contains ninety-six stories in Arabic and Persian. In every story, the number of couplets and parables differs. Not limited to a certain period, the couplets are belong to poets in every periods of Arabic and Persian literature. The poems which are given as examples are chosen according to the main theme, to the extent that they can be used as a title of the story. They include advice to have a positive impact on the characters. Also they does not contain any complicated word and phrase.

Öz

Dil ve edebiyat açısından şiir ve hikayeler, öteden beri insanların maksadını anlatmak istedikleri önemli ve etkili bir yöntem olmuştur. Muhammed b. Ġāzî el-Malatyavî de bu yöntemi Ravżatu’l-ʿuḳūl adlı eserinde uygulamıştır. Arapça ve Farsça çok sayıda şiir ve meselin bulunduğu bu eserde doksan altı hikâye yer almaktadır. Her hikâyede beyit ve mesel sayısı aynı olmayıp değişim göstermektedir. Beyitler Arap ve Fars edebiyat tarihinin bütün dönemlerine ait şairlere ait olup, belli bir dönemle sınırlandırma olmamıştır. Örnek verilen şiirler, hikâyenin başlığı olabilecek derecede ana temaya uygun seçilmiş, kişilerin karakterlerini olumlu yönde etkileyecek kadar tecrübe ve öğüt içermektedir. Ayrıca anlaşılması zor kelime ve terkip içermemektedir.


Anahtar Kelimeler


Muhammed b. Ġāzî, el-Malatyavî, Ravżatu’l-ʿuḳūl, Hikmet, Mesel; Muhammed b. Gazi al-Malatyavi, Ravzat al-Uqul, Wisdom, Parable.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Durmuş, İsmail (2004). “Mesel”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 29: 293-297. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Düzen, İbrahim (1978). “Tahkik”, Ravżatu’l-ʿuḳûl. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Erzurum.

Düzen, İbrahim (2016). Muhammed b. Gâzî el-Malatyavî ve Eseri Ravzatu’l-Ukûl, İstanbul: Beyan Yayınları.

Gültekin, Aladdin (2017). “Ravzatu’l-Ukûl Adlı Eserde Anlatılan İlk On Hikayedeki Arapça Şiir Örnekleri”, Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu, (Türkiye-Malatya,17-19 Kasım 2017). Ed. y. 69. Sempozyum Bildiri Özet kitapçığı.

Gültekin, Aladdin (2017). “Ravzatu’l-Ukûl Adlı Eserde Geçen Mesel Örneklerine Dair Bir İnceleme”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6/5 (Aralık 2017): 3122-3139.

Kızıler, Hamdi (2018). “Muhammed b. Gazî el-Malatyavî’de Hikmet Tasavvurunun Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi 23-25 Kasım 2018, (2018), 441-454.

Malatyavî, Muhammed b. Gâzi (h.1383). Ravżatu’l-ʿuḳūl, thk. Muhammed Ruşen - Ebu’l-Kasım Celil Pever- Kazım Berknisi. Tahran.

Merzubân, İsbehbed Merzubân b. Rustem b. Şehriyâr (1997). Merzubânnâme. Trc. Şihabuddîn Ahmed b. Muhammed b. Arabşah. Beyrut: Muessesetu’l-İntişâr.

Yazıcı, Tahsin (2005). “Muhammed b. Ġāzî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 30: 531. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1920

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2018 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.