Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi / Investigation of Social Studies Prospective Teachers’ Motivation for Teaching Profession

Serpil Recepoğlu, Bilgin Ünal İbret

Özet


Abstract

In this study, it is aimed to determine motivation levels of social studies prospective teachers towards teaching profession. This is a descriptive research in survey model. The study group consists of total 2193 social studies prospective teachers of 1st 2nd 3th 4th grade at Education Faculty of 12 Universities in the 2014­2015 academic years. According to findings of this research, the perceptions of social studies prospective teachers’ motivation for teaching profession are high and agreeing. Social studies prospective teachers’ motivation for teaching profession shows a significant difference according to the gender of teacher candidates. Female prospective teachers 'perceptions are higher than male prospective teachers' perceptions. Social studies prospective teachers’ motivation for teaching profession changes significantly according to grade level. Social studies prospective teachers’ motivation for teaching profession is at the highest level in the first grade, but it is the lowest level in the 4th grade. Social studies prospective teachers’ motivation for teaching profession does not differ significantly according to university.

Öz

Bu çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında 12 üniversitede eğitim fakültelerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler öğretmenliği 1.2.3.4. sınıflarında öğrenim gören 2193 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Acat ve Yenilmez (2004) tarafından oluşturulan “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyona ilişkin Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının algılarının yüksek ve katılıyorum düzeyinde olduğu bulunmuştur. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarında öğretmen adaylarının cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. Kadın Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının algıları, erkek adayların algılarından daha yüksektir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları 1. Sınıfta en yüksek düzeyde; 4. Sınıfta ise en düşük düzeydedir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonlarında üniversite değişkenine göre anlamlı farklılık görülmemektedir.


Anahtar Kelimeler


Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler öğretmen adayı, Öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon; Social studies, Social studies prospective teachers, Motivation for teaching profession.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acat, B. & Demiral, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 8(31), 312-329.

Acat, B. & Demiral, S. (2003). Öğretmen adayı tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon kaynakları ve sorunları. DEU Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: Lisansüstü Eğitim, 347-354.

Acat, M. B. & Yenilmez, K. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Kırgızistan-Türkiye: Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 125-139.

Alemdağ, C.; Öncü, E. & Yılmaz, A. K. (2014). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Akademik Motivasyon ve Akademik özyeterlikleri Spor Bilimleri Dergisi 25(1), 23–35.

Altınkurt, Y.; Yılmaz, K. & Erol, E. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 48-62.

Aluçdibi, F. & Ekici, G. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersi motivasyon düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 197-227.

Aydın, A. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Ayik, A. & Ataş, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi 4(1), 26-43.

Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 439-456.

BrBruinsma, M. & Jansen, E. P. W. A. (2010). Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession? European Journal of Teacher Education, 33(2), 185–200.

Brouse, C. H.; Basch, C. E.; Leblanc, M.; McKnight, K. R. & Lei, T. (2010). College students’ academic motivation: Differences by gender, class, and source of payment. College Quarterly, 13(1), 1–10.

Carreira, J. M. (2011). Relationship between motivation for learning EFL and intrinsic motivation for learning in general among Japanese elementary school students. System, 39(1), 90–102.

Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Demir Güdül, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon profillerinin psikolojik ihtiyaç doyumu, akademik erteleme ve yaşam doyumu ile ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Dereli, E. & Acat, M. B. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümü öğrencilerinin motivasyon kaynakları ve sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 173-187.

Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ı̇lişkinin ı̇ncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168.

Erdem, A. R. & Gözel, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri [Motivation levels of classroom teachers candidates towards teaching profession]. Akademik Sosyal Arastirmalar Dergisi (The Journal of Academic Social Science), 2(1), 49-60.

Eymur, G. & Geban, Ö. (2011). Kimya öğretmeni adaylarının motivasyon ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 246-255

Gençay, Ö. A. & Gençay, S. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 241-255.

Goodman, S.; Jaffer, T.; Keresztesi, M.; Mamdani, F.; Mokgatle, D.; Musariri, M. & Schlechter, A. (2011). An ınvestigation of the relationship between students’ motivation and academic performance as mediated by effort. South African Journal of Psychology, 41(3), 373–385.

Gömleksiz, M. & Serhatlıoğlu, B. (2013). Okulöncesi öğretmenlerinin özyeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8(7), 201-221.

Görgen, İ.; Çokçalışkan, H. & Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 56-72.

Green, J.; Nelson, G.; Martin, A. J. & Marsh, H. (2006). The causal ordering of self-concept and academic motivation and its effect on academic achievement. International Education Journal, 7(4), 534–546.

Gürşimşek, I. (2002). Öğretmen adaylarında öğrenmeye ilişkin motivasyonel inançlar ve strateji kullanımı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 135-155.

Hegarty, J. (2010). Application of the academic motivation scale to graduate school student. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6 (2), 48-55.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Karasu Avcı, E. & İbret, B. Ü. (2016). Öğretmenlik Uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (5), 2519-2536.

Kılcan, B.; Keçe, M.; Çepni, O. & Kılınç, A. Ç. (2014). Prospective teachers’ reasons for choosing teaching as a profession. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 69-80

Kim, H. & Cho, Y. J. (2014). Pre-service teachers’ motivation, sense of teaching efficacy, and expectation of reality shock. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 42(1), 67–81.

Koç, C. & Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164). 223-236.

Omrod, J. E. (2013). Öğrenme psikolojisi (6. Basımdan Çev. Edt. M. Baloğlu) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Oral, B. (1997). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 232, 9-13.

Ozan, C. & Bektaş, F. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 1-20.

Özder, H.; Konedralı, G. & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 253-275.

Özder, H. & Motorcan, A. (2013). An analysis of teacher candidates’ academic motivation levels with respect to several variables. British Journal of Arts and Social Sciences, 15(1), 42-53.

Özturk Akar, E. (2012). Motivations of turkish pre-service teachers to choose teaching as a career. Australian Journal of Teacher Education, 37(10).

Pan, Y. (2014). Relationships among teachers’ self-efficacy and students’ motivation, atmosphere, and satisfaction in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 33, 68–92.

Roohi, G. & Asayesh, H. (2012). Students’ academic motivation in Golestan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 12 (2), 151-159.

Saracaloǧlu, A. S. & Dinçer, I. B. (2009). A study on correlation between self-efficacy and academic motivation of prospective teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 320–325.

Schunk, D. H.; Meece, J. L. & Pintrich, P. R. (2013). Motivation in education (4. Basım). USA: Pearson.

Spittle, M.; Jackson, K. & Casey, M. (2009). Applying self-determination theory to understand the motivation for becoming a physical education teacher. Teaching and Teacher Education, 25(1), 190–197.

Şişman, M. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Şişman, M. & Acat, M.B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235-250.

Talvitie, U.; Peltokallio, L. & Mannisto, P. (2000). Student teachers’ views about their relationships with university supervisors, cooperating teachers and peer student teachers. Scandinavian Journal of Educational Research, 44(1), 79–88.

Thomas, D. M.; Love, K. M.; Roan-Belle, C.; Tyler, K. M.; Brown, C. L. & Garriott, P. O. (2009). Self-Efficacy, motivation, and academic adjustment among African American women attending institutions of higher education. The Journal of Negro Eduacation, 78(2), 159–171.

Thoonen, E. E. J.; Sleegers, P. J. C.; Peetsma, T. T. D. & Oort, F. J. (2011). Can teachers motivate students to learn? Educational Studies, 37(3), 345–360.

Turhan, E. & Ağaoğlu, E. (2007). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri. Lisansüstü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Anadolu

Turhan, E. & Ağaoğlu, E. (2011). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ve eğitim fakültesi 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri (Akdeniz, Anadolu, Dumlupınar ve Fırat üniversiteleri örneği). E-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1759–1774

TDK (Türk Dil Kurumu). (2011). Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları

Ulutaş, B. (2016). Özdüzenlemeli öğrenme ortamında kimya öğretmen adaylarının motivasyonlarının değişiminin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ural, O. & Efe, K. (2007). Okulöncesi Eğitimi Alanında Çalışan Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyon Düzeyleri, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi Bildiri İndeksi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Uyulgan, M. A. & Akkuzu, N. (2014). Öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonlarına bir bakış. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 7-32.

Yaraş, Z. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeylerine kamu personeli seçme sınavı’nın etkisi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1065-1069, Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Yüksel, I. (2014). Investigation the impact of classroom management course self efficacy levels: An experimental study on pre-service teachers. Education and Science, 39(171), 259-26.

Zimbicki, D. (2007). Examining the effects of alternative assessment on student motivation and self -efficacy. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 304761711).
DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1894

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2019 Journal of History Culture and Art Research

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.